VVD+680x85

De VVD fractie aan het woord

Koersvast in de provincie van belang voor verdere economische groei

Vrijdag 13 mrt 2015

Op 18 maart worden er verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Om meerdere redenen is een sterke VVD belangrijk. Het gaat steeds beter met de economie in Nederland, in de provincie Utrecht en in onze regio maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang koers te houden zodat de VVD kan zorgen voor lage lasten, goede wegen, beter openbaar vervoer, meer banen en kansen voor ondernemers.

VVD Nieuwegein fractievoorzitter Mark Snoeren licht toe: “De economische groei die is ingezet moet verder worden gestimuleerd. Hiervoor is een grote koersvaste VVD fractie in de provinciale staten van belang. Als Provincie en gemeente is het belangrijk om samen te werken. Zo kunnen we het meest effectief de economie stimuleren. Maar ook op thema’s als veiligheid, wegen, openbaar vervoer en, natuur en recreatie is de provincie een belangrijke partner.”

Voor Nieuwegein is de provincie in de afgelopen periode bijvoorbeeld belangrijk geweest in de ontwikkeling van de A12 zone. Samen met de provincie hebben we het mogelijk gemaakt om initiatieven langs de A12 in de Galecopperzoom te verwezenlijken, zoals een Pitch & Putt golfbaan, een horecaconcept en stadslandbouw. Deze recreatie is belangrijk voor Nieuwegein omdat dit de aantrekkelijkheid van de stad vergroot en daarmee economisch aantrekkelijker wordt.

Ook de rol die de provincie heeft in het project ‘Ruimte voor de lek’ is belangrijk voor Nieuwegein. Samen met de provincie realiseren we Noord-Zuid fietsverbinding in dit project. “We kijken uit naar mei 2015 wanneer de fietsbrug ingevaren wordt. Deze oude verbinding tussen Houten en Nieuwegein wordt in ere hersteld en dat is goed voor de bereikbaarheid en het fietsklimaat in Nieuwegein en de regio.” , aldus Snoeren.

In de afgelopen periode heeft VVD in Provinciale Staten een aantal mooie resultaten bereikt. Lijsttrekker Arthur Kocken: “De provincie heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van bedrijven terrein het Klooster. Enerzijds als financierder anderzijds als aanjager van de ruimtelijke, economische en recreatieve ontwikkeling in dit gebied. Het resultaat is een goede inpassing van het bedrijventerrein en natuur langs de Hollandse Waterlinie.”

Daarnaast heeft de VVD er voor gezorgd dat de provinciale belastingen gelijk bleven. Kocken: “we hebben fors bezuinigd: onder meer door het aantal ambtenaren met 30% te verlagen hebben we structureel 18 miljoen euro kunnen bezuinigen. Mede hierdoor zijn de provinciale belastingen in Utrecht de op één na laagste in Nederland. Voor de komende periode willen we het huidige belastingniveau minimaal handhaven en deze zo mogelijk verlagen.”

Nieuwegein is koploper voor wat betreft het geschikt maken van kantoren naar woningen waardoor de kantorenleegstand in Nieuwegein ten opzichte van de rest van Nederland harder daalt. De VVD fractie in Provinciale Staten heeft, door die mogelijkheden voor de gemeenten te verruimen dit mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn er meer starters woningen waardoor onze eigen jeugd makkelijker in Nieuwegein kan blijven wonen.

Daarnaast zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten natuurlijk van groot belang voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor het voortzetten van de koers van het kabinet. De economische groei trekt aan en is zelfs beter dan verwacht: meer mensen vinden werk, er zijn meer consumentenbestedingen en hogere export. Ook het begrotingstekort is onder controle en daalt spectaculair naar dit jaar en ook in de komende jaren. Een sterke VVD in de Eerste Kamer ondersteunt het beleid dat deze groei mogelijk maakt. VVD: Koersvast in Nieuwegein, de provincie Utrecht en in Nederland!
Meer informatie over de resultaten en plannen van de VVD in de provincie Utrecht kunt u vinden via: http://vvdpsutrecht.nl

Paul+Jansen+VP+onder+eerste+persbericht

"Sociale huurwoningen alleen voor mensen voor wie ze bedoeld zijn"

Vrijdag 20 feb 2015

In de Raadsvergadering van donderdag 18 februari jl. heeft de VVD tegen de opgaven en ambities voor de woonvisie gestemd. Dit omdat hierin staat dat onze stad 30% sociale huurwoningen dient te hebben. De VVD vindt dat er juist meer focus op kwaliteit moeten liggen, in plaats van op een percentage. Nieuwegein moet geen aanzuigende werking krijgen voor mensen met lage inkomens uit omliggende gemeenten.

Belangrijk is ook dat scheefwonen aangepakt gaat worden om te zorgen dat er woningen beschikbaar komen voor inwoners met een laag inkomen en er moet niet per definitie worden bijgebouwd. VVD raadslid Henk-Jan Schat verwees in zijn betoog nog eens naar het uitgangspunt dat "Nieuwegein minder de stad voor iedereen wordt" uit de woonvisie van 2005. “Daar zijn wij het als VVD nog steeds mee eens, ook al zijn de doelgroepen van toen niet meer de doelgroepen van nu”, aldus Schat.

Wethouder Adriani gaf in zijn antwoord aan dat blij te zijn met het voorstel om scheefwonen aan te pakken. Maar regionaal is er nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen. Hierdoor kan het percentage wat hem betreft dus niet omlaag. In de 2e termijn werd hierop door de heer Schat de terechte vraag gesteld of Nieuwegein aan de lat staat om het regionale probleem op de sociale huurmarkt op te lossen.

Om de visie van de VVD in de opgaven en ambities van de woonvisie te krijgen, heeft de VVD samen met IB een amendement ingebracht. Helaas is dit uiteindelijk 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Hierdoor kon de VVD niets anders dan tegen het voorstel als geheel stemmen, met de kanttekening dat de VVD hoopt dat de wethouder iets doet aan scheefwonen in Nieuwegein en aan de slag gaat met de overige gestelde ambities.

Praat mee over de toekomst van Nieuwegein in 2025

Vrijdag 6 feb 2015

Drie maanden nadat de VVD heeft gepleit voor een marsroute om te komen tot ‘Toekomstvisie Nieuwegein 2025’, is het college van B&W tijdens de raadsvergadering van 29 januari jl. met een voorstel gekomen hoe ze de invulling van dit traject zien. Een belangrijk punt omdat vanuit deze visie een discussie zal starten over de taken en voorzieningen die voor Nieuwegein in de toekomst noodzakelijk zijn.

De komende maand gaat de gemeente samen met de inwoners en ondernemers van Nieuwegein in gesprek om te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze stad. “Wat er uiteindelijk ook gekozen wordt, voor de VVD blijft het uitgangspunt een financieel gezonde stad, met een kleine slagvaardige gemeente die er alles aan doet om onze stad aantrekkelijker te maken”, aldus VVD raadslid financiën en stadontwikkeling Marco Diekstra.

Het voorstel om te komen tot een toekomstvisie 2025 bestaat uit een proces waarbij iedere inwoner en ondernemer wordt uitgedaagd om mee te denken en mee te praten. Dit traject wat eind 2015 afgerond moet zijn zou maar liefst € 100.000 euro moeten kosten. “Dat is erg veel geld, temeer omdat we het hier over het belastinggeld hebben van onze inwoners”, geeft Diekstra aan. “Daar dienen we ten alle tijde zo zuinig mogelijk mee om te gaan”. De VVD heeft daarom samen met de fracties IB, PvdA, VSP en de SP een amendement geschreven waarin zij het college opdraagt om met een goed onderbouwde lagere begroting te komen. Diekstra: “Het uitgangspunt van dit voorstel is dat er maximaal 1 euro per inwoner aan besteed mag worden. Dit kan door gebruik te maken van minder inhuur van externen voor het (bege)leiden van workshops, minder geld te besteden aan dure advertenties, films en logo’s en meer gebruik te maken van eigen ruimtes, bestaande communicatiekanalen en social media”.

Doorat het amendement is aangenomen zal het college nu met een aangepast voorstel moeten komen om een goedkopere reis richting Toekomstvisie Nieuwegein 2025 te gaan maken: een reis waar iedereen aan mee kan doen, mee kan denken én mee kan praten. Een reis die zal eindigen in oktober, zodat de raad in november dit jaar een overzicht heeft van de belangrijkste thema’s.

Fundamentele keuzes parkeerbeleid Nieuwegein noodzakelijk

Donderdag 18 dec 2014

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014 met succes gepleit voor een extern onderzoek om de parkeerexploitatie van Nieuwegein op orde te brengen.

Sinds 2009 heeft de gemeente al 10 miljoen euro extra moeten uitgeven om de structurele verliezen op de parkeerexploitatie te kunnen dekken. Deze reservering blijkt per 2015 geheel uitgeput te zijn, waardoor een aanvulling van meer dan 6 miljoen euro nodig is om de verliezen tot en met 2022 op te kunnen vangen. Voor de VVD is de maat vol en zij heeft daarom samen met de PvdA en GroenLinks het college verzocht om in plaats van alleen prijsverhoging met nieuwe (out of the box) voorstellen te komen die zo snel mogelijk een eind moeten maken aan de verlieslatende parkeersituatie in het centrum van Nieuwegein. Het voorstel kreeg de steun van een meerderheid van de partijen in de Raad.

De VVD is van mening dat parkeren geen doel op zich is het resultaat van dat mensen naar het stadscentrum willen komen. “Daarom moet parkeerbeleid ook gezien worden in combinatie met een integrale visie op de lokale economie, verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening en milieu”, aldus Marco Diekstra van de VVD Nieuwegein. Diekstra: “de huidige voorstellen gaan alleen over een verhoging van de tarieven en gaan daarbij voorbij aan waar het echt om gaat: het aantrekkelijker maken van het centrum van onze stad. Als je dan als wethouder om extra geld vraagt dan moeten daar goede plannen aan ten grondslag liggen om zo snel mogelijk de tekorten op een realistische manier weg te werken”.

De VVD heeft daarom de wethouder verzocht een onafhankelijk extern bureau te laten onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om de parkeerexploitatie op orde te brengen en voor het zomerreces van 2015 met voorstellen te komen richting de raad.

VVD complimenteert JSV Nieuwegein met creëren van veiligere sportomgeving voor jeugd.

Zaterdag 13 dec 2014

JSV Nieuwegein hield op 8 december 2014 een persconferentie. Een unicum in de geschiedenis van Nieuwegein dat een sportvereniging een persconferentie hield. Maar terecht, want de JSV Nieuwegein heeft een mooie prestatie te delen met de Nieuwegeinse samenleving. Als eerste sportvereniging in Nieuwegein hebben ze het voor elkaar gekregen dat alle vrijwilligers welke met jeugd in aanraking komt een Verklaring omtrent gedrag(VOG) hebben verkregen. Ruim 180 vrijwilligers. Kortom, een prestatie om trots op te zijn.

Als VVD zijn we daar erg blij mee. De VOG draagt bij aan een veiligere sportomgeving voor de sportende jeugd. “Niet alleen het verkrijgen van een VOG maar ook vooral de discussie die dit met zich meebrengt binnen een sportverenging is van belang. Ook daardoor wordt een vereniging veiliger”, aldus VVD Fractievoorzitter Mark Snoeren. “JSV mag trots zijn op deze prestatie, laten we hopen dat er nog veel verenigingen spoedig volgen.” De VVD beseft dat een VOG-beleid geen garantie geeft maar dit draagt wel bij aan een veiligere sportomgeving.

Begin dit jaar stelde de VVD nog vragen aan het college over dit onderwerp. Zo werd de vraag gesteld of en hoe de gemeente verengingen kan enthousiasmeren de stap te zetten om hier beleid op te maken. Hierbij zouden ook de mogelijkheden bekeken moeten worden of een VOG te koppelen is aan vormen van subsidieverstrekking. Hier werd door het college positief op geantwoord. Die koppeling met subsidie zou in 2014 aan de gemeenteraad van Nieuwegein worden voorgelegd, zo was het antwoord van het college in de reactie van . Maar tot op heden is dit niet behandeld in de gemeenteraad. Dit is voor de VVD aanleiding om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het college over de voortgang van het subsidiebeleid en de koppeling aan VOG beleid. De VVD wil graag weten hoe en wanneer de raad de aanpassingen in het beleid krijgt voorgelegd en welke acties het college onderneemt om nog meer verengingen enthousiast te krijgen om een zelfde prestatie te leveren als JSV Nieuwegein.

Stad moet aantrekkelijker worden voor (potentiele) inwoners en ondernemers. Fundamentele keuzes Nieuwegein noodzakelijk

Zaterdag 8 nov 2014
Mark Snoeren Fractievoorzitter VVD Nieuwegein

De VVD Nieuwegein heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van donderdag 7 november j.l. met succes gepleit voor een marsroute richting de ‘Toekomstvisie Nieuwegein 2025’. Dit omdat de partij vanuit deze visie een discussie wil starten over de taken en voorzieningen die voor Nieuwegein in de toekomst noodzakelijk zijn. Nieuwegein hoeft geen complete stad te zijn maar vooral een financieel gezonde en complementaire stad in de regio, met als doel dat (potentiële) inwoners en ondernemers trots zullen zijn op Nieuwegein.

De VVD vindt het een belangrijke rol van de gemeente om onze stad aantrekkelijker te maken. Dit betekent structureel maatregelen nemen om meer ondernemers naar het Klooster of in de binnenstad te trekken. Ondernemers zorgen immers voor banen, banen zorgen voor werk en werk zorgt voor besteedbaar inkomen. Daarvoor moeten regels en belemmeringen worden weggenomen en de ondernemerslasten worden verlaagd. Maar de stad dient ook op orde te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het groen langs de bermen op de binnenring van Nieuwegein onderhouden moet worden. Dat vergroot de veiligheid maar is ook het visitekaartje van de stad. Op verzoek van de VVD gaat de wethouder kijken of hij oplossingen kan vinden om de gehele H-structuur minimaal 4 keer paar jaar te maaien ipv de voorgestelde eenmaal per jaar.

Ook wil de VVD dat de gemeente kleiner en slagvaardiger wordt. Hierin worden op dit moment al stappen gezet door samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dat bespaart kosten en dat is hard nodig. Nieuwegein heeft een ontzettend mooi Stadshuis, maar de kosten hiervoor zijn per jaar meer dan 100.000 euro hoger dan was begroot. Op initiatief van de VVD heeft de Raad in meerderheid besloten dat de wethouder onderzoek moet doen naar duurzame kostenbesparingen en deze tijdens de voorjaarsnota aan de Raad te presenteren.

Ook maakte de VVD de opmerkingen dat we wel wat trotser op onze stad mogen zijn. Nieuwegein heeft immers zoveel moois te bieden; een prachtig groot park, mooi historisch erfgoed en een prachtig theater in een mooi stadscentrum. De VVD wil dit meer gaan uitdragen buiten onze stad, zodat dit een positief effect zal hebben op de economie, de huizenmarkt en de werkgelegenheid. Daarom komt de VVD met een initiatief om met geïnteresseerde partijen uit de stad en de Raad een plan uit te werken hoe Nieuwegein zich beter kan promoten en profileren in de regio. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij vvdnieuwegein@gmail.com

Voor al deze initiatieven zijn fundamentele keuzes noodzakelijk. Willen we als stad alles gemiddeld doen en vooral met onszelf bezig zijn of excelleren op belangrijke kerntaken en dit vertellen in de regio? Voor de VVD is de keuze helder en de partij wil dat verwerken in de Toekomstvisie Nieuwegein 2025. Op die manier is er een stip op de horizon en binnen de financiële kaders van de stad kan er dan verder gebouwd worden aan een mooie stad waar we met z’n allen trots op zijn.

VVD vreest voor leegloop Stadsplein Nieuwegein

Dinsdag 21 okt 2014

De VVD in Nieuwegein maakt zich zorgen over dreigende leegloop van het Stadshuis en de horecaplint aan het Stadsplein. De gemeente loopt hierdoor huurinkomsten mis. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

De zorgen van de VVD komen voort uit geruchten over horecagelegenheden die overwegen om te vertrekken vanaf het stadsplein. Bovendien is de Wereldwinkel inmiddels uit het Stadshuis verdwenen na verhuizing naar een nieuwe locatie.

De VVD is bevreesd dat deze ontwikkeling ten koste gaat van de levendigheid van de binnenstad. Daarnaast maakt de VVD zich zorgen over niet binnenkomende huurinkomsten en de eventueel negatieve effecten op de begroting van de gemeente.

De VVD wil van het college weten of de berichten kloppen dat meerdere zaken in en rondom het Stadshuis, waarvan de gemeente eigenaar/verhuurder is, op het punt staan om te verdwijnen door sluiting dan wel verhuizing.

De partij wil tevens weten of er andere invullingsmogelijkheden voor deze leegstaande ruimte zijn. ‘Mochten er niet direct andere huurders zijn, welke activiteiten gaat het college oppakken om deze leegstand actief tegen te gaan, wil de VVD weten. Ook vragen de liberalen opheldering over de financiële gevolgen voor de gemeente.

VVD akkoord met oprichten stichting voor sociale wijkteams

Zondag 28 sep 2014

De VVD heeft ingestemd met het voorstel om een stichting op te richten waar de sociale wijkteams onder zullen gaan vallen. De VVD was wel erg kritisch op dit voorstel want de snelheid waar mee dit gaat lijkt te kosten te gaan van de zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid waar de VVD erg op stuurt om te voorkomen dat er straks mensen tussen het wal en het schip geraken mbt noodzakelijke zorg en dat we de bocht uitvliegen op financiën.

Als VVD hebben we het voorstel op 3 criteria beoordeeld aldus Ellie Eggengoor ”Als VVD vinden we het belangrijk dat het onafhankelijkheid is van de zorgaanbieders, de kosten binnen budget blijven en er sturing is op de kwaliteit van geleverde zorg. Daar voldoet dit voorstel aan. We hebben daarbij wel expliciet aandacht gevraagd voor een goede positie voor de gezondheidscentra. Dit is toegezegd door wethouder Adriani.”

Net als andere partijen is de VVD wel erg benieuwd naar de verdere invulling van de stichting welke slechts het vehicle is voor de sociale wijkteams. Dit is in principe een taak van het college maar de VVD heeft daar zeker wel ideeën over en wil daar bij betrokken worden gezien de grote impact op de samenleving en begroting. Derhalve hebben we een amendement gesteund welke door GroenLinks werd ingediend en er voor zorgt dat we betrokken worden bij de verdere ontwikkeling.

De VVD is blij dat het voorstel het gehaald heeft. Dit is een belangrijke stap die genomen moet worden om als op 1 januari 2015 de taken overkomen de gemeente daar ook klaar voor is.

Van de fractievoorzitter (Blog)

Zaterdag 28 jun 2014

VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Iets wat we afgelopen raadsvergadering weer met verve hebben laten zien. Op de agenda van de raadsvergadering van 26 juni jl. stonden een paar belangrijke voorstellen waar onze fractie met succes enkele wijzigingen in heeft kunnen aanbrengen om het meer liberaal te maken.

In het Preventie- en handhavingsplan Alcohol is, met een ruime meerderheid, een VVD amendement aangenomen die voorkwam dat de gemeente de verkoop van alcohol in sportkantines ging verbieden als er jeugd bij aanwezig is. Op zich goed om onze jeugd te beschermen tegen het misbruik van alcohol omdat we weten dat overmatig gebruik van alcohol op jonge leeftijd schadelijk kan zijn. Maar dit blijft in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het kind zelf en diens ouders. En daarnaast is een dergelijk verbod niet handhaafbaar en beperkt het de vrijheid van andere. En hoe moeten de verenigingen de broek omhoog houden als we meer van hun verwachten maar we ze de mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven inperken. Wel vinden wij als VVD dat er ook een verantwoordelijkheid bij onze verenigingen ligt en we hebben derhalve in het beleidsstuk laten opnemen dat verenigingen een schenkbeleid moeten hebben waarin geregeld wordt hoe een vereniging omgaat met hun verantwoordelijkheid op het gebied van alcohol.

Daarnaast heeft de VVD ingestemd met een voorstel, wat dankzij het CDA op de agenda is gekomen, wat voorkomt dat de verenigingen onnodig hoge kosten zouden gaan krijgen ten gevolge van een wetwijziging.

In het WMO beleidsplan zijn toezeggingen gedaan naar de VVD wat moet zorgen dat we als raad aan het stuur blijven mbt tot de transities. Dit dossiers beslaat straks ruim 1/3 deel van onze begroting en we willen als VVD, zonder dat er iemand tussen het wal en het schip geraakt, wel dat we de kosten onder controle houden. Onze linkse vrienden grijpen al gauw naar de OZB knop maar daar moeten ze toch echt met hun handjes afblijven. Wij willen vooral dat mensen in hun kracht komen en hun omgeving en netwerk gebruiken om enkele basale zorgtaken op te pakken. Na het reces zullen we weer verder spreken over de transities.

Ook een belangrijk voorstel betrof een coördinatieregeling mbt bestemmingsplan Blokhoeve. Een bestemmingsplan wat door de raad al in 2013 is vastgesteld maar door de Raad van State op onderdelen is vernietigd na succesvol bezwaar van de ondernemers in dat gebied. De gemeente en de ondernemers lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor de VVD genoeg reden om samen met het CDA een amendement in te dienen om te zorgen dat er omgevingsmanagement wordt toegepast. Omgevingsmanagement heeft als doel de betrokken partijen goed mee te nemen in de ontwikkelingen zodat er gedragen oplossingen komen. Dit werd ontraden door de wethouder en heeft het helaas ook niet gehaald. We zijn teleurgesteld want nu lijkt het alsof de wethouder geen zin heeft om in gesprek te gaan met de ondernemers en andere betrokkene in de wijk. Een gemiste kans en we hopen oprecht dat het geluid van de ondernemers en inwoners nog wel wordt gehoord. Wij zullen daar als VVD wel op blijven toezien.

Het politiek jaar is bijna voorbij. Op 10 juli behandelen we nog de jaarrekening 2013 en de voorjaarsnota die richting geeft voor de begroting 2015. Hierin zitten vooral de uitwerkingen van het coalitieakkoord maar nog genoeg punten om ons liberaal geluid te laten horen.

Over 2 weken de volgende blog met wat meer over de voorjaarsnota en indien er iets te melden valt natuurlijk eerder.

Met liberale groet,

Mark Snoeren

VVD Nieuwegein presenteert informateur

Dinsdag 25 mrt 2014

De VVD Nieuwegein heeft maandag 24 maart jl. als grootste partij in Nieuwegein tijdens de duidingsavond mevrouw Tine van der Stroom gepresenteerd als informateur. Mevrouw van der Stroom zal de komende 2 weken gesprekken voeren met alle fracties in de gemeenteraad van Nieuwegein om in kaart te brengen welke mogelijke coalities er te vormen zijn. Daarmee is de eerste stap om tot een nieuwe coalitie te komen genomen.

Tijdens de duidingsavond werd door de meeste partijen aangegeven dat de VVD het initiatief neemt om te komen tot een brede en stabiele coalitie, die de uitdagingen waarvoor de gemeente Nieuwegein de komende jaren staat slagvaardig kan oppakken. Bijna alle partijen vinden dat vooral gesproken moet worden met de winnaars SP en D66. De kersverse VVD fractievoorzitter Mark Snoeren erkent dat er een moeilijke opgave ligt voor de informateur. “De uitslag van de verkiezingen laat zien dat er in Nieuwegein erg verschillend wordt gedacht over wat de stad nu echt nodig heeft. Het is van belang dat er een coalitie komt die een brede steun van de raad kent. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij alle partijen concessies moet doen. Als alle partijen dat beseffen is er veel mogelijk.”
Mevrouw Tine van der Stroom was van 1994 tot 2001 burgemeester van de gemeente Schermer (NH) en van 2001 tot 2007 burgemeester van de gemeente Heemstede (NH). In die tijd was ze ook enige tijd waarnemend burgemeester van de gemeente Bennebroek. Mevrouw van der Stroom was in het verleden onder meer landelijk voorzitter Vrouwen in de VVD en is thans nog lid van de Partijraad. Tevens is zij momenteel werkzaam als mediator en zelfstandig adviseur en coach lokaal openbaar bestuur. Ook heeft ze zitting in enkele raden van toezicht.
Naar verwachting zal de informatieperiode 2 weken in beslag nemen waarna de informateur de uitslag in een openbare bijeenkomst zal presenteren.

Inhoud syndiceren

Poll

Vindt u dat de gemeente Nieuwegein genoeg doet aan het opvangen van vluchtelingen ?


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

De+MixRegiobank+120x90Golds+Gym+HealthclubShell+120x90+overallMerwesteinBrassierie+Plaza+120x90Offcourse+Golf+120x90Eeterie+120x90+overallVVD+Nieuwegein+120x90