VVD+680x85

De VVD fractie aan het woord

Stad moet aantrekkelijker worden voor (potentiele) inwoners en ondernemers. Fundamentele keuzes Nieuwegein noodzakelijk

Zaterdag 8 nov 2014
Mark Snoeren Fractievoorzitter VVD Nieuwegein

De VVD Nieuwegein heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van donderdag 7 november j.l. met succes gepleit voor een marsroute richting de ‘Toekomstvisie Nieuwegein 2025’. Dit omdat de partij vanuit deze visie een discussie wil starten over de taken en voorzieningen die voor Nieuwegein in de toekomst noodzakelijk zijn. Nieuwegein hoeft geen complete stad te zijn maar vooral een financieel gezonde en complementaire stad in de regio, met als doel dat (potentiële) inwoners en ondernemers trots zullen zijn op Nieuwegein.

De VVD vindt het een belangrijke rol van de gemeente om onze stad aantrekkelijker te maken. Dit betekent structureel maatregelen nemen om meer ondernemers naar het Klooster of in de binnenstad te trekken. Ondernemers zorgen immers voor banen, banen zorgen voor werk en werk zorgt voor besteedbaar inkomen. Daarvoor moeten regels en belemmeringen worden weggenomen en de ondernemerslasten worden verlaagd. Maar de stad dient ook op orde te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het groen langs de bermen op de binnenring van Nieuwegein onderhouden moet worden. Dat vergroot de veiligheid maar is ook het visitekaartje van de stad. Op verzoek van de VVD gaat de wethouder kijken of hij oplossingen kan vinden om de gehele H-structuur minimaal 4 keer paar jaar te maaien ipv de voorgestelde eenmaal per jaar.

Ook wil de VVD dat de gemeente kleiner en slagvaardiger wordt. Hierin worden op dit moment al stappen gezet door samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dat bespaart kosten en dat is hard nodig. Nieuwegein heeft een ontzettend mooi Stadshuis, maar de kosten hiervoor zijn per jaar meer dan 100.000 euro hoger dan was begroot. Op initiatief van de VVD heeft de Raad in meerderheid besloten dat de wethouder onderzoek moet doen naar duurzame kostenbesparingen en deze tijdens de voorjaarsnota aan de Raad te presenteren.

Ook maakte de VVD de opmerkingen dat we wel wat trotser op onze stad mogen zijn. Nieuwegein heeft immers zoveel moois te bieden; een prachtig groot park, mooi historisch erfgoed en een prachtig theater in een mooi stadscentrum. De VVD wil dit meer gaan uitdragen buiten onze stad, zodat dit een positief effect zal hebben op de economie, de huizenmarkt en de werkgelegenheid. Daarom komt de VVD met een initiatief om met geïnteresseerde partijen uit de stad en de Raad een plan uit te werken hoe Nieuwegein zich beter kan promoten en profileren in de regio. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij vvdnieuwegein@gmail.com

Voor al deze initiatieven zijn fundamentele keuzes noodzakelijk. Willen we als stad alles gemiddeld doen en vooral met onszelf bezig zijn of excelleren op belangrijke kerntaken en dit vertellen in de regio? Voor de VVD is de keuze helder en de partij wil dat verwerken in de Toekomstvisie Nieuwegein 2025. Op die manier is er een stip op de horizon en binnen de financiële kaders van de stad kan er dan verder gebouwd worden aan een mooie stad waar we met z’n allen trots op zijn.

Wijkkrant+Zuilenstein+473x73

VVD vreest voor leegloop Stadsplein Nieuwegein

Dinsdag 21 okt 2014

De VVD in Nieuwegein maakt zich zorgen over dreigende leegloop van het Stadshuis en de horecaplint aan het Stadsplein. De gemeente loopt hierdoor huurinkomsten mis. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

De zorgen van de VVD komen voort uit geruchten over horecagelegenheden die overwegen om te vertrekken vanaf het stadsplein. Bovendien is de Wereldwinkel inmiddels uit het Stadshuis verdwenen na verhuizing naar een nieuwe locatie.

De VVD is bevreesd dat deze ontwikkeling ten koste gaat van de levendigheid van de binnenstad. Daarnaast maakt de VVD zich zorgen over niet binnenkomende huurinkomsten en de eventueel negatieve effecten op de begroting van de gemeente.

De VVD wil van het college weten of de berichten kloppen dat meerdere zaken in en rondom het Stadshuis, waarvan de gemeente eigenaar/verhuurder is, op het punt staan om te verdwijnen door sluiting dan wel verhuizing.

De partij wil tevens weten of er andere invullingsmogelijkheden voor deze leegstaande ruimte zijn. ‘Mochten er niet direct andere huurders zijn, welke activiteiten gaat het college oppakken om deze leegstand actief tegen te gaan, wil de VVD weten. Ook vragen de liberalen opheldering over de financiële gevolgen voor de gemeente.

VVD akkoord met oprichten stichting voor sociale wijkteams

Zondag 28 sep 2014

De VVD heeft ingestemd met het voorstel om een stichting op te richten waar de sociale wijkteams onder zullen gaan vallen. De VVD was wel erg kritisch op dit voorstel want de snelheid waar mee dit gaat lijkt te kosten te gaan van de zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid waar de VVD erg op stuurt om te voorkomen dat er straks mensen tussen het wal en het schip geraken mbt noodzakelijke zorg en dat we de bocht uitvliegen op financiën.

Als VVD hebben we het voorstel op 3 criteria beoordeeld aldus Ellie Eggengoor ”Als VVD vinden we het belangrijk dat het onafhankelijkheid is van de zorgaanbieders, de kosten binnen budget blijven en er sturing is op de kwaliteit van geleverde zorg. Daar voldoet dit voorstel aan. We hebben daarbij wel expliciet aandacht gevraagd voor een goede positie voor de gezondheidscentra. Dit is toegezegd door wethouder Adriani.”

Net als andere partijen is de VVD wel erg benieuwd naar de verdere invulling van de stichting welke slechts het vehicle is voor de sociale wijkteams. Dit is in principe een taak van het college maar de VVD heeft daar zeker wel ideeën over en wil daar bij betrokken worden gezien de grote impact op de samenleving en begroting. Derhalve hebben we een amendement gesteund welke door GroenLinks werd ingediend en er voor zorgt dat we betrokken worden bij de verdere ontwikkeling.

De VVD is blij dat het voorstel het gehaald heeft. Dit is een belangrijke stap die genomen moet worden om als op 1 januari 2015 de taken overkomen de gemeente daar ook klaar voor is.

Van de fractievoorzitter (Blog)

Zaterdag 28 jun 2014

VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Iets wat we afgelopen raadsvergadering weer met verve hebben laten zien. Op de agenda van de raadsvergadering van 26 juni jl. stonden een paar belangrijke voorstellen waar onze fractie met succes enkele wijzigingen in heeft kunnen aanbrengen om het meer liberaal te maken.

In het Preventie- en handhavingsplan Alcohol is, met een ruime meerderheid, een VVD amendement aangenomen die voorkwam dat de gemeente de verkoop van alcohol in sportkantines ging verbieden als er jeugd bij aanwezig is. Op zich goed om onze jeugd te beschermen tegen het misbruik van alcohol omdat we weten dat overmatig gebruik van alcohol op jonge leeftijd schadelijk kan zijn. Maar dit blijft in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het kind zelf en diens ouders. En daarnaast is een dergelijk verbod niet handhaafbaar en beperkt het de vrijheid van andere. En hoe moeten de verenigingen de broek omhoog houden als we meer van hun verwachten maar we ze de mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven inperken. Wel vinden wij als VVD dat er ook een verantwoordelijkheid bij onze verenigingen ligt en we hebben derhalve in het beleidsstuk laten opnemen dat verenigingen een schenkbeleid moeten hebben waarin geregeld wordt hoe een vereniging omgaat met hun verantwoordelijkheid op het gebied van alcohol.

Daarnaast heeft de VVD ingestemd met een voorstel, wat dankzij het CDA op de agenda is gekomen, wat voorkomt dat de verenigingen onnodig hoge kosten zouden gaan krijgen ten gevolge van een wetwijziging.

In het WMO beleidsplan zijn toezeggingen gedaan naar de VVD wat moet zorgen dat we als raad aan het stuur blijven mbt tot de transities. Dit dossiers beslaat straks ruim 1/3 deel van onze begroting en we willen als VVD, zonder dat er iemand tussen het wal en het schip geraakt, wel dat we de kosten onder controle houden. Onze linkse vrienden grijpen al gauw naar de OZB knop maar daar moeten ze toch echt met hun handjes afblijven. Wij willen vooral dat mensen in hun kracht komen en hun omgeving en netwerk gebruiken om enkele basale zorgtaken op te pakken. Na het reces zullen we weer verder spreken over de transities.

Ook een belangrijk voorstel betrof een coördinatieregeling mbt bestemmingsplan Blokhoeve. Een bestemmingsplan wat door de raad al in 2013 is vastgesteld maar door de Raad van State op onderdelen is vernietigd na succesvol bezwaar van de ondernemers in dat gebied. De gemeente en de ondernemers lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor de VVD genoeg reden om samen met het CDA een amendement in te dienen om te zorgen dat er omgevingsmanagement wordt toegepast. Omgevingsmanagement heeft als doel de betrokken partijen goed mee te nemen in de ontwikkelingen zodat er gedragen oplossingen komen. Dit werd ontraden door de wethouder en heeft het helaas ook niet gehaald. We zijn teleurgesteld want nu lijkt het alsof de wethouder geen zin heeft om in gesprek te gaan met de ondernemers en andere betrokkene in de wijk. Een gemiste kans en we hopen oprecht dat het geluid van de ondernemers en inwoners nog wel wordt gehoord. Wij zullen daar als VVD wel op blijven toezien.

Het politiek jaar is bijna voorbij. Op 10 juli behandelen we nog de jaarrekening 2013 en de voorjaarsnota die richting geeft voor de begroting 2015. Hierin zitten vooral de uitwerkingen van het coalitieakkoord maar nog genoeg punten om ons liberaal geluid te laten horen.

Over 2 weken de volgende blog met wat meer over de voorjaarsnota en indien er iets te melden valt natuurlijk eerder.

Met liberale groet,

Mark Snoeren

VVD Nieuwegein presenteert informateur

Dinsdag 25 mrt 2014

De VVD Nieuwegein heeft maandag 24 maart jl. als grootste partij in Nieuwegein tijdens de duidingsavond mevrouw Tine van der Stroom gepresenteerd als informateur. Mevrouw van der Stroom zal de komende 2 weken gesprekken voeren met alle fracties in de gemeenteraad van Nieuwegein om in kaart te brengen welke mogelijke coalities er te vormen zijn. Daarmee is de eerste stap om tot een nieuwe coalitie te komen genomen.

Tijdens de duidingsavond werd door de meeste partijen aangegeven dat de VVD het initiatief neemt om te komen tot een brede en stabiele coalitie, die de uitdagingen waarvoor de gemeente Nieuwegein de komende jaren staat slagvaardig kan oppakken. Bijna alle partijen vinden dat vooral gesproken moet worden met de winnaars SP en D66. De kersverse VVD fractievoorzitter Mark Snoeren erkent dat er een moeilijke opgave ligt voor de informateur. “De uitslag van de verkiezingen laat zien dat er in Nieuwegein erg verschillend wordt gedacht over wat de stad nu echt nodig heeft. Het is van belang dat er een coalitie komt die een brede steun van de raad kent. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij alle partijen concessies moet doen. Als alle partijen dat beseffen is er veel mogelijk.”
Mevrouw Tine van der Stroom was van 1994 tot 2001 burgemeester van de gemeente Schermer (NH) en van 2001 tot 2007 burgemeester van de gemeente Heemstede (NH). In die tijd was ze ook enige tijd waarnemend burgemeester van de gemeente Bennebroek. Mevrouw van der Stroom was in het verleden onder meer landelijk voorzitter Vrouwen in de VVD en is thans nog lid van de Partijraad. Tevens is zij momenteel werkzaam als mediator en zelfstandig adviseur en coach lokaal openbaar bestuur. Ook heeft ze zitting in enkele raden van toezicht.
Naar verwachting zal de informatieperiode 2 weken in beslag nemen waarna de informateur de uitslag in een openbare bijeenkomst zal presenteren.

VVD Nieuwegein organiseert hoge hakken hardloopwedstrijd

Zondag 9 mrt 2014

Op zondag 16 maart 2014 organiseert de VVD Nieuwegein een hardloopevenement op hoge hakken, waaraan u mee kunt doen. Het evenement genaamd 'Loop mee met de VVD' wordt gehouden op het Stadsplein in de binnenstad van Nieuwegein. De bedoeling is dat deelnemers zo snel mogelijk drie ronden lopen rondom het stadshuis op hoge hakken.
De VVD Nieuwegein wil een gezonde bevolking die zich kan vermaken in een bruisende binnenstad ook op zondag. Daarom organiseert de VVD Nieuwegein dit evenement op zondag om invulling te geven aan een 'bruisende stad' en 'Nieuwegein beweegt' De VVD Nieuwegein wil daarmee laten zien dat zij wat voor Nieuwegein betekent door zelf het initiatief te nemen voor een evenement in de binnenstad op koopzondag.

Er zullen prijzen zijn voor:
• de snelste deelnemer
• de meest ludiek geklede deelnemer
• het meest ludieke geklede team
• de hoogste hakken

De hardloopwedstrijd zal starten om 13.30 uur. Inschrijven is kosteloos en kan tot 14 maart 2014 op het emailadres: loopmee@VVDNieuwegein.nl. Het aantal deelnemers is beperkt, aangezien er maximaal 50 mensen kunnen meedoen. Andere politieke partijen zijn uiteraard ook van harte welkom om zich in te schrijven.

Nobelprijswinnende kennis toegankelijk gemaakt in Nieuwegein

Vrijdag 21 feb 2014

SKF, de Zweedse Kogellager Multinational, bestaat 100 jaar. Dat wordt dit voorjaar gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum gaf Prof. Dr. Dan Shecktman, Nobelprijswinnaar in de Chemie 2011, donderdag 20 februari j.l. een lezing bij SKF in Nieuwegein. SKF heeft onlangs bekend gemaakt dat het in Nieuwegein het nieuwe Europese Research en Development Centre gaat vestigen. Een hoogwaardig internationaal onderzoeksinstituut met contacten in de top van de wetenschappelijke wereld. De lezing van Shecktman past in die ambitie.

Dan Shecktman maakte Nobelprijswinnende kennis toegankelijk aan zijn gehoor. Dat gehoor bestond o.a. uit: SKF-werknemers en relaties, Cals VWO-leerlingen, Wetenschapsmensen uit Nederland, Italië en Israël, een vertegenwoordiging van de Zweeds/Nederlandse Kamer van Koophandel en de wethouder economische zaken van Nieuwegein Johan Gadella.

Nieuwegein is voor de Zweedse partners een unieke stad. "qua ligging, sterk hoger onderwijs&wetenschap, logistieke prestaties, flexibele hoogwaardige arbeidsmarkt, Hoogwaardige meertalige professionals en lokale daadkracht." Een vestigingsplaats met potentie!

Vertrouwen in verder herstel moet je zien!

Vrijdag 24 jan 2014

De afgelopen weken stonden in het teken van herstel en optimisme. Als VVD wethouder van economische zaken zie ik dat al enige tijd. Vrijwel dagelijks spreek ik ondernemers en bezoek ik bedrijven. Dit soort contacten zeggen veel meer dan het papier van de krant, want de ondernemers en hun medewerkers moeten het herstel zelf binnenroeien. Ik heb er bewondering voor hoe men dat doet. In een tijd dat t minder ging knokte men voor iedere Euro. Die houding betaalt zich nu uit. Ik zie dat de combinatie: staan voor je product, klantwensen, investeren in je netwerk en innovatie sleutelwoorden zijn.

Een familiebedrijf in de metaal als v. Renswoude levert op maat hekwerk ( bijv RK Barbarakerk), maar ook de trapleuningen in het Stadshuis. Na lastige periode groeien zij weer. Het raadgevend ingenieurs/adviesbureau LPB/ Sight adviseert in Bouw, Ruimte en Milieu oa bij kantoortransformaties en windmolens. Na een moeizame start van 2013, zette het herstel in met als gevolg een personele groei van 6% op ong 95 werknemers. Het Colour Business Centre is een initiatief in het Aegon gebouw aan de Poort van Nieuwegein. Bedrijven, zzp-ers, projecten kunnen daar flexibel met ruimte omgaan. Die formule werkt. Team Kikk is zo n gebruiker. Zij ontzorgen het MKB met ondersteuning op het gebied van oa iso-certificering en personeelsbeleid waardoor MKB-ers zich vooral op het ondernemen kunnen storten. Zij maken flinke groei door en zoeken aansluiting in het netwerk van Nieuwegeinse bedrijven. CROP accountants ziet voorzichtige herstel ook vorm krijgen bij cliënten en innoveert door productverbreding.

De koekjesfabriek Pally opende een derde bakstraat. Een volautomatische oven van meer dan 100 meter lengte en schakelen van 3 naar 5 ploegendienst. Daarmee kunnen ze per jaar 50.000 ton koekjes maken. Een oceaanstomer vol. Zij hebben verdere uitbreidingsplannen tot Europees speler van formaat.

SKF (kogellager multinational)maakte deze week bekend dat het nieuwe Global R&D-Centre in Nieuwegein gevestigd gaat worden. Hoogwaardig technologische investeringen en uitbreiding personeel tot 350 werkn. Een succesvolle lobby van oa Gemeente Nieuwegein, de Provincie Utrecht en Economische zaken werpt zijn vruchten af. De beweegredenen van het Zweedse SKF zijn voor mijn economisch beleid belangrijk: hoogopgeleide professionals, meertalig, flexibel inzetbaar, innovatieklimaat, en superieure logistiek.

Ook in de detailhandel zijn interessante ontwikkelingen te melden. Zo maakten bijna alle winkeliers gebruik van de Evenementenkoopzondagen die het college mogelijk maakte. Mede daardoor werd veel koopkracht in Nieuwegein uitgegeven en leverde dat veel (tijdelijke) extra werkgelegenheid.

Winkelcentrum Hoogzandveld gaat fors uitbreiden. Vorige week tekende ik namens B&W de Leverings- en Realisatie-overeenkomst met Marcel van der Meer. Enige weken daarvoor opende ik de volledig vernieuwde Blokkervestiging op dat winkelcentrum. Ook de fietswinkel Groen is volledig gerenoveerd. Voorbeelden van ondernemers en personeel die na tegenslag (ramkraakbrand) de schouders eronder zetten en krachtiger te voorschijn komen.

Kantoortransformaties zetten krachtig door. 200 woningen tot nu toe en 300 in aantocht. Bedrijven als Florie, LPB/Sight maar ook inrichters, stoffeerders en bouwmarkten profiteren. Nieuwegein is Pionier in kantorentransformaties. De provincie Utrecht neemt dit beleid over. Het hele land kijkt voor hergebruik van kantoren naar Nieuwegein.

Ik ben er dan ook trots op om deze onderwerpen in mijn portefeuille Economische Zaken te hebben als VVD-wethouder, mij gesteund wetend door enthousiaste deskundige ambtenaren en...uiteraard de ondernemers die hier hun kansen Krijgen, Bieden en Pakken.

Economisch groeien.... Dat kan in Nieuwegein... Dat gebeurt in Nieuwegein.

Johan Gadella, wethouder Economische zaken, lijsttrekker VVD.

Algemene beschouwingen VVD Nieuwegein

Maandag 18 nov 2013

Voorzitter,

Vandaag zijn wij hier bijeen om de programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 te bespreken. De VVD vindt het goed van het College dat het weer gelukt is om een sluitende begroting aan ons voor te leggen zonder grote lastenstijging voor de inwoners. Dit kunnen onze inwoners goed gebruiken in deze economisch lastige tijd.

Als VVD willen wij vijf maanden voor de verkiezingen geen besluiten nemen over nieuw beleid die langjarig in de begroting doorwerken. Wij zullen daarom niet instemmen met het structureel opnemen van de intensiveringen voor 2014. Het structureel karakter van deze intensiveringen moet in een brede afweging door de nieuwe coalitie worden besproken.

Vandaag stellen wij alleen de begroting 2014 vast en wij nemen kennis van de meerjarenbegroting. De VVD zal daarom geen losse punten van de meerjarenbegroting gaan aanpassen. Wel zullen wij kanttekeningen maken bij de mandjes. Dat houdt zeker niet in dat de VVD het volledig eens zijn met de door het College voorgestelde bezuinigingen en intensiveringen in de meerjarenbegroting.

De komende periode zal worden gedomineerd door de transities. De VVD vindt het een goed uitgangspunt dat deze nieuwe taken worden bekostigd uit de middelen die mee komen in het sociale domein. Met minder middelen zal er meer gerealiseerd moeten worden. Dit moet zorgvuldig worden uitgevoerd, want het gaat om kwetsbare mensen. Voor de VVD blijft centraal staan dat 1 gezin 1 plan en 1 regisseur heeft en dat we dus ontdubbelen. Wij hebben begrepen uit de stadsgesprekken dat mensen het positief vinden dat er niet meer wordt gedacht vanuit de beperking maar vanuit de mogelijkheden. Het doel daarbij is mensen in hun eigen kracht zetten. Ook zijn inwoners van Nieuwegein bereid om elkaar te helpen om zo te komen tot een participatiesamenleving. Speciale aandacht moet er zijn voor vrijwilligers en mantelzorgers en goede informatie naar onze inwoners.

De VVD heeft haar bedenkingen bij het bezuinigen van 300.000 euro op veiligheid. Het antwoord van de portefeuillehouder stelt ons niet gerust. Als VVD zien wij dat de stadstoezichthouders vooral worden ingezet in het stadscentrum als parkeerhandhavers, terwijl onze stadstoezichthouders veel meer taken hebben voor heel Nieuwegein. Van de 40 taken die wij met elkaar hebben afgesproken worden er maar 7 op dit moment op adequaat niveau uitgevoerd. Daarom bieden wij u hierover zo een motie aan.

De bezuiniging op de musea vindt de VVD buiten proportioneel en niet realistisch. Met de strategische heroriëntatie hebben de instellingen al een behoorlijke bezuiniging moeten opvangen. Als VVD zouden wij graag zien dat de musea op dezelfde wijze worden behandeld als De Kom en onze bibliotheek. Geef ze deze bezuinigingsronde rust om orde op zaken te stellen van de vorige ronde.

De VVD begrijpt dat we de sport niet bezuiniging op bezuiniging kunnen blijven ontzien.
Er gaat nu eenmaal veel geld in sportsubsidies zitten. Wel wil de VVD aan deze bezuiniging de kanttekening meegeven dat het van groot belang is dat kinderen sporten. De bezuiniging moet dus komen uit efficiency van gebruik van sportaccommodaties en het meer kostendekkend maken van volwassenen die sporten.

Als VVD willen wij graag het College meegeven dat veel Nieuwegeinse instellingen moeten afkicken van het jarenlange subsidie-infuus. Om dit te bereiken zou het goed zijn om instellingen tijdelijk te faciliteren door gemeentelijk coaches die praktische tips kunnen geven over hoe je als instelling onafhankelijk van dit subsidie-infuus wordt.

Tevens ontkomen we er volgens de VVD niet aan om ook de bovenwettelijke uitvoering van het armoedebeleid de volgende periode te bespreken. Wij zouden daarom graag zien dat het College inzichtelijk maakt welke bovenwettelijke regelingen wij in Nieuwegein hebben en hoeveel geld daaraan wordt uitgegeven.

De VVD vindt het stuk “de stad is nooit af” te mager om nu al bijna 1.9 mln. structureel te reserveren voor Stedelijke Vernieuwing. Wij zouden daarom graag zien dat het nieuwe College met een betere onderbouwing komt hoe deze gelden worden ingezet.

Dan komen wij nu tot ons laatste punt en dat is de Raad zelf. De VVD vindt dat de Nieuwegeinse Raad al sober is. Wij hebben geen wachtgeld, fractiemedewerkers en zelfs geen eigen fractiekamer. Toch vindt de VVD dat wij als Raad ook een stap moeten zetten. Wij stellen daarom voor om geen geld meer in te zetten om een externe partij in te huren voor het JAP-project. Wij vragen ons ook af of de huidige commissiestructuur nog wel voldoet. Het zou verstandig zijn als de nieuwe Raad eens zou onderzoeken of een tweewekelijkse Raad misschien beter past. In plaats van in de Raad alles te herhalen wat in de Commissie al is gezegd. Hierdoor zouden Commissieleden overbodig worden en is er minder ambtelijke ondersteuning nodig voor de Commissies. Wij denken dat daarmee ook een forse bezuiniging te realiseren is.

U heeft de VVD dit keer niet horen vragen hoe het staat met de groene golf en het parkeerverwijssysteem. Kunnen we afspreken, nu Nieuwegein geen fietsstad van het jaar is geworden, de focus op het realiseren van de groene golf en het werkend krijgen van het parkeerverwijssysteem komt te liggen?

Musea niet gekort op subsidie

Vrijdag 8 nov 2013

De maatschappelijke waarde van de Musea stijgt ver boven de subsidie, grote
waardering voor de inzet van vrijwilligers. De VVD heeft tijdens de begrotingsraad samen met de coalitiepartijen een amendement ingediend om de bezuiniging van 50.000 euro op de Musea te schrappen.

De VVD vindt de bezuiniging buiten proportioneel en niet realistisch, er wordt een geweldige prestatie geleverd door vele betrokkenen om te komen waar de erfgoedinstellingen zijn. 'De maatschappelijke waarde van de Musea stijgt ver boven de subsidie' aldus Shekoen Ramautarsing Raadslid namens de VVD en woordvoerder Kunst Cultuur en Musea.

De erfgoedinstellingen hebben in de vorige bezuiginingsronde een behoorlijke taakstelling opgelegd gekregen welke nog niet geheel is ingevuld. De VVD vindt dan ook dat de erfgoedinstellingen deze bezuinigingsronde met rust gelaten moeten worden om orde op zaken te stellen van de vorige bezuinigingsronde.

Wij zijn ervan overtuigd dat de erfgoedinstellingen een waardevolle bijdrage leveren aan de identiteit van Nieuwegein door o.a de rijke historie onder de aandacht van de inwoners te brengen. De musea zijn een belangrijke partner voor het onderwijs en niet in de laatste plaats vervullen de musea een belangrijke sociale functie waarbij vele vrijwilligers betrokken zijn, wij hebben grote waardering voor de inzet van de vrijwilligers' concludeert de VVD fractie.

Inhoud syndiceren

Poll

Het is toch van de zotte dat wij als inwoner van Nieuwegein 85 euro moeten bijleggen bij ieder verkocht kaartje van DE KOM!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Betaalbaar+logo+120x90Eeterie+120x90+overallShell+120x90+overallGolds+Gym+HealthclubDe+MixBrassierie+Plaza+120x90Skishop+NieuwegeinVVD+Nieuwegein+120x90