VVD+680x85

De VVD fractie aan het woord

Betaald werk blijft hoogste prioriteit voor Nieuwegein

Woensdag 6 apr 2016

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart jl. heeft de VVD samen met PvdA, D66 en Ieders Belang een amendement ingediend op het schetsontwerp Lekstroom werkt. Dit amendement is met grote meerderheid in de Raad aangenomen.

Het oorspronkelijke schetsontwerp introduceerde een paradigma waarin een focusverschuiving van betaald werk naar betaald en onbetaald werk werd voorgesteld. Hierdoor werd onbetaald werk als mogelijke eindscenario geïntroduceerd voor mensen die moeilijk of niet aan het betaald werk kunnen komen. Het gevolg hiervan is dat deze groep voor altijd uitkeringsafhankelijk blijft zonder enig perspectief op betaald werk.

De VVD fractie kon zich hier niet in vinden. De VVD fractie vindt dat betaald werk altijd de hoogste prioriteit verdiend. De focus moet hier dan ook op gericht zijn en blijven. De weg naar betaald werk kan via onbetaald werk worden bereikt maar het uiteindelijk doel is nog steeds het bereiken van betaald werk (dus arbeidsparticipatie).

De VVD fractie vindt dat maximaal ingezet moet worden op zelfredzaamheid van de mens waarbij betaald werk het hoogste goed blijft. Het schetsontwerp is voor de uitvoering en bijsturing van het beleid het uitgangspunt van Nieuwegein geworden. Dit raakt inwoners die vallen onder de Participatiewet, de WSW of de WMO.

Wijkkrant+Jutphaas+473x83

Belastingen in Nieuwegein stijgen nauwelijks

Woensdag 23 dec 2015

Voor de inwoners van Nieuwegein stijgen de gemeentelijke belastingen volgend jaar zeer beperkt. Nieuwegein past alleen een inflatiecorrectie toe op woonlasten als onroerendezaakbelasting (ozb) en de riool- en afvalstoffenheffing.

“Het huishoudboekje van de gemeenten ziet er goed uit”, aldus VVD raadslid Diekstra. “Dat is het gevolg van eerder ingezette bezuinigingen, waardoor we de lasten beperkt kunnen houden. Ook spelen hogere uitkeringen uit het gemeentefonds een rol.”

“Nieuwegein heeft al jaren lage gemeentelijke lasten. In vergelijking met de regio en het landelijk gemiddelde is het ongeveer 18 % lager. Dit in combinatie met een zeer compleet voorzieningenniveau is Nieuwegein een zeer aantrekkelijk stad om te wonen. De VVD zal zich blijven inzetten, voor betere en efficiëntere overheid, waardoor ook in de toekomst de gemeentelijke belastingen laag kunnen blijven."

Toekomst Nieuwegein biedt vertrouwen

Zondag 8 nov 2015

De VVD is optimistisch en vol vertrouwen kijken we naar de toekomst van Nieuwegein. De afgelopen jaren waren niet makkelijk er waren vele veranderingen. Ondanks dat heeft dit college samen met de organisatie en samenleving al veel zaken weten te bereiken en zo aan die toekomst gewerkt.

Zo is Geijnwijs gestart, wordt tijdens Sportcafe’s samen met sportverenigingen gekeken naar andere manieren van financieren van de sport en is er een burgerinitiatief in Vreeswijk gestart. Ook met de uitgifte van grond op het nieuwe industrieterrein ‘Het Klooster’ gaat het goed.

Allemaal successen door te vertrouwen en te verbinden. Maar we moeten niet te vroeg juichen, want er komt nog veel op ons af. Zo is er nog een flinke woningbouw opgave en we willen onze wijken opknappen. Daarnaast zijn er ook zaken die moeilijk te voorzien zijn zoals de vluchtelingenstroom. Dit zet natuurlijk onze samenleving onder druk en ook de begroting. Toch hecht de VVD eraan lokale lasten laag te houden. Dat is succesvol VVD- en collegebeleid door de jaren heen in Nieuwegein. Om de lasten beheersbaar te houden zijn keuzes noodzakelijk.

Zo zal met de toekomstvisie in 2019 nog € 500.000,- structureel gevonden moeten worden. Hiervoor zullen op termijn nog duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. In dat kader is de VVD blij dat het college is begonnen met het principe ‘zero based budgetting’. Dit heeft in de eerste ronde al €750.000,- opgeleverd. De VVD heeft aan het college gevraagd hier dan ook verder mee te gaan in de gemeentelijke organisatie.

Het college geeft aan dat om de economie in Nieuwegein verder te versterken is het van belang om een aantrekkelijk klimaat te creëren voor ondernemers. Dit klinkt de VVD als muziek in de oren. Alleen met een bloeiend economisch leven kunnen wij onze voorzieningen betalen en mensen die wellicht niet 100% kunnen meedoen wel meenemen en mee laten doen. Bedrijven en ondernemers maken banen, niet wij als overheid. Dus geen rare banenplannen, maar echte banen. Als overheid moeten we zorgen voor een gezond ondernemersklimaat. Belemmeringen wegnemen en vertrouwen geven, verbindingen leggen en deze versterken.

Voor de VVD staat de 'Nieuw' in Nieuwegein voor innovatie. Nieuwegein die antwoord geeft op de ontwikkelingen in de maatschappij en die aansluit bij de wereld van vandaag. We willen experimenteren met een 'vrije handelszone' voor starters, middelgrote en grote ondernemingen. Op deze manier krijgen ondernemers meer binding met elkaar en met Nieuwegein en ontstaat er meer onderlinge samenwerking. De VVD is dus optimistisch en vol vertrouwen voor de toekomst van Nieuwegein

Opvang statushouders in Zorgspectrum gebouw

Vrijdag 9 okt 2015

Dinsdagavond 6 oktober jl. heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Zorgspectrum aan de Diepenbrocklaan 1 te Nieuwegein. Deze informatiebijeenkomst had als doel het informeren van de direct omwonende over het mogelijk vestigen van maximaal 140 statushouders (dit zijn asielzoeker die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen) voor een periode tot uiterlijk 1 oktober 2016. Daarna zal het pand worden gesloopt.

Het college heeft gemeend een bijdrage te willen leveren aan de toename van vluchtelingen door ruimte aan te bieden aan statushouders waardoor ruimte ontstaat in de AZC’s in het land. Er is een aanbod gedaan door het college aan het COA. Het COA moet nog reageren op dit aanbod, alvorens er statushouders kunnen worden gevestigd. Ook zal - alvorens het college een definitief besluit kan nemen - de gemeenteraad een uitspraak moeten doen of ze het wel of niet eens zijn met de komst van extra statushouders. Dit is ook aangegeven in het voorstel aan het COA. Kortom er is nog geen definitief besluit genomen of de extra statushouders tijdelijk naar Nieuwegein komen.

Als VVD fractie hebben wij ons vooralsnog terughoudend opgesteld in deze kwestie omdat er geen directe aanleiding was en er geen concreet voorstel voor lag. Deze situatie zou nu mogelijk kunnen veranderen.

Ook wij zien de toename van vluchtelingen in Nederland. En met een dringend beroep van staatssecretaris Dijkhof om als gemeente een steentje bij te dragen is het goed om als gemeente te kijken hoe we dit kunnen doen.

Wij zien als fractie echter nog wel veel haken en ogen aan de vestiging van statushouders in het Zorgspectrum en wij vragen ons af of dit wel de manier is om een steentje bij te dragen aan deze problematiek.

Er is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld over de veiligheids-, de financiële-, de economische- en de huisvestingsaspecten, maar ook over de directe impact in de wijk. De enigszins rommelige communicatie vanuit de gemeente en de matige informatiebijeenkomst van afgelopen dinsdagavond lijken te leiden tot meer onrust en zorgen over de vestiging en roepen weer nieuwe vragen op.

Als fractie zullen we de situatie goed monitoren en zoveel als mogelijk ons laten informeren om, mocht het COA ingaan op het aanbod van het college, wij zowel met hart als hoofd kunnen spreken in de raad. Ook willen wij het college verzoeken om voorafgaand aan de discussie in de gemeenteraad, een informatieavond te organiseren voor een grotere groep dan alleen de direct omwonenden, waardoor ook buurtbewoners, buurtondernemers en belanghebbenden worden betrokken.

Onnodige uitgave aan kunst Stadsbalkon door raad tegen gehouden.

Woensdag 2 sep 2015

Tijdens de raadsvergadering van 31 augustus jl. is er opnieuw gestemd over de motie van de VVD en PvdA waarin het college werd opgeroepen geen kunstwerk van ongeveer € 200.000,- te plaatsen op het stadsbalkon aan de Doorslagzone.

De VVD vindt dit op dit moment verspilling van geld omdat dit een te grote financiële uitgave is in deze financieel moeilijke tijden. Ook zou de Doorslagzone eerst verder ontwikkeld moeten worden alvorens er überhaupt over een kunstwerk wordt nagedacht.

Voor het zomerreces is er uitgebreid gesproken over dit onderwerp, waarbij de emoties soms hoog opliepen. Echter voor de VVD was het duidelijk: in deze tijd geen uitgaven voor zaken die niet nodig zijn. Helaas staakten de stemmen, waardoor er na het reces (31 augustus jl) opnieuw gestemd moest worden.

De raad stemde met een ruime meerderheid voor de motie. Formeel kan het college een motie naast zich neer leggen, echter de VVD gaat er vanuit dat het college uitvoering zal geven aan de de wens van de raad.

Nieuwegein gaat inzetten op citymarketing: “`Mensen moeten verliefd worden op Nieuwegein`”

Vrijdag 3 jul 2015

Nog steeds zien veel mensen onze stad als saai, te stedelijk, verpauperd en niet-kindvriendelijk. Daarnaast weten veel mensen en bedrijven binnen en buiten Nieuwegein niet wat voor moois onze stad allemaal te bieden heeft. “Het gevoel van trots mist bij de Nieuwegeiners, wat ook blijkt uit het Toekomstgesprek Ruimte voor ondernemerschap”, aldus VVD raadslid Marco Diekstra. De VVD is van mening dat een aantrekkelijk imago van belang is om inwoners en bedrijven aan te trekken en te behouden. Nieuwegein heeft immers ontzettend veel te bieden: veel groen, fiets- en autovriendelijk, goede recreatiemogelijkheden, centrale ligging, regionaal en mooi stadscentrum, twee oude kernen, Hollandse waterlinie met een voorlopige vermelding op de werelderfgoederenlijst van de Unesco en veel werkgelegenheid.

Diekstra: “om dit aan mensen binnen en buiten Nieuwegein te vertellen en Nieuwegein een helder en duidelijk profiel te geven, is city-marketing noodzakelijk. Op die manier kan Nieuwegein zich nadrukkelijker positioneren in de regio en het helpt om de concurrentiepositie van Nieuwegein in den brede te versterken.”

Om die reden heeft de VVD tijdens de financiële raadsvergadering van 2 juli jl., een motie ingediend, welke mede is ondertekend door de PvdA, waarin ze het college vraagt om in hetzelfde kwartaal van de vaststelling van de toekomstvisie, met een voorstel voor stadspromotie/citymarketing te komen door middel van een geïntegreerde aanpak, waarin meerdere partijen actief betrokken zijn. Betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven is hierbij essentieel om een breed draagvlak te creëren. Het voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen door de gemeenteraad.

VVD amendement ‘tegenprestatie’ aangenomen

Vrijdag 5 jun 2015

De VVD vindt dat bijstandsgerechtigden met arbeidsvermogen die zich niet in een re-integratietraject bevinden een verplichte tegenprestatie kunnen leveren voor maximaal 3 maanden. Het doel hiervan is dat zoveel mogelijk mensen naar vermogen mee doen aan de samenleving door werk of maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. Hierdoor houdt deze groep contact met de samenleving én de arbeidsmarkt. Dit vergroot de kans op een duurzame aanstelling op de arbeidsmarkt.

In de Raadsvergadering van donderdag 28 mei jl. is er op initiatief van de VVD in samenwerking met het CDA, Ieders Belang en de Verenigde Senioren Partij een amendement ingediend waarin de tegenprestatie verplicht wordt gesteld. Dit amendement is met steun van de ChristenUnie aangenomen in de Raad.

De verplichte tegenprestatie geldt alleen voor bijstandsgerechtigden in klantgroepen 1 en 2. Dit zijn mensen die ’job ready’ zijn, dus met relatief weinig hulp inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. De verplichting geldt niet voor mensen in klantgroepen 3 en 4, met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep zal moeten focussen op het 'Job ready' worden.

De tegenprestatie niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Het mag ook niet leiden tot oneerlijke concurrentie met andere werknemers. Het zal daarom veelal om werk gaan bij organisaties en instanties die werken met vrijwilligers of activiteiten hebben die als extra beschouwd kunnen worden. Dit kunnen die organisaties aandragen, maar ook door zelf bij een instantie zoals bijvoorbeeld een sportclub of vrijwilligers een afspraak te maken.

De invulling van de tegenprestatie wordt overgelaten aan de bijstandsgerechtigde zelf. Hij of zij kan zelf bepalen wat hij/zij wil doen, waar en wanneer, afgestemd op de persoonlijke situatie.
De rol van de WIL blijft wat de VVD betreft beperkt tot het toetsen of de tegenprestatie maatschappelijk relevant genoeg is. Dit kan in de bestaande contactenmomenten met de client worden meegenomen. Wij vinden het belangrijk dat al bij de aanvraag van de bijstandsuitkering mensen worden geïnformeerd over deze tegenprestatie. En als er geen tegenprestatie wordt geleverd, is de WIL aan zet om een gepaste sanctie op te leggen.

VVD tegen woningbouw op de Handelskade

Donderdag 7 mei 2015

Donderdag 30 april jl. heeft de VVD in de raadsvergadering tegen het voorontwerpbestemmingsplan van de Handelskade gestemd. Dit is op zich wel bijzonder omdat de VVD in principe voor het particulier initiatief is en ook graag wil dat er voldoende goede woningen in de vrije sector beschikbaar zijn. Echter was dit gebied niet zomaar een willekeurig stuk grond in Nieuwegein. Dit is een dijk dat onderdeel is van de historische Koninginnensluis met een waterkerende functie.

De dijk beschermt de woonwijk Zandveld tegen het water van de Lek. Het bestemmingsplan had als doel om de dubbele bestemming van de dijk (waterkering en groen) te wijzigen naar wonen, zodat de initiatiefnemer hier 16 woningen kon (laten) bouwen. De woningen zouden dan aan de taludzijde van de woonwijk gebouwd moeten worden en zouden daarmee ca 6 meter hoger komen te staan als de rest van de woonwijk. De bewoners waren bang dat hun privacy hierdoor zou worden aangetast.

Behandeling in raadscommissie
Tijdens de behandeling van de startnotitie in 2013 heeft de VVD al gevraagd om een rapport, waarmee zou worden aangetoond dat de dijk voldoende sterk en stabiel is om woningen op te bouwen. Pas na de behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie ROM is er een rapport met berekeningen op basis van oude geotechnische gegevens verstrekt. Helaas werden hierin door de initiatiefnemer niet alle vragen beantwoord.

De VVD wil niet op basis van onvolledige gegevens een dijk die bescherming biedt voor duizenden mensen een bestemming wonen geven met als risico dat de dijk bezwijkt door dat er woningen op gebouwd zijn. Ook Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden moeten hier goedkeuring aan geven, echter hebben zij in het voortraject niet gekeken of het technisch haalbaar was. Er zijn alleen voorwaarden afgegeven waaronder gebouwd mocht gaan worden. De plannen zijn nog niet volledig om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden van RWS en HDSR zou worden voldaan. Het is niet logisch om eerst de bestemming te wijzigen en dan pas te beoordelen of de plannen wel realistisch en haalbaar zijn.

Structuurvisie
Naast dat de VVD geen voorstander is dat er gebouwd gaat worden op een primaire waterkering, is de desbetreffende locatie geen zoeklocatie voor woningbouw. De locatie is niet opgenomen in de Structuurvisie 'Nieuwegein verbindt'. Hierin is het gebied juist bestempeld als groene zone en maakt deel uit van de historische wateras.

Not in my backyard
De maatschappelijke onrust die deze plannen hebben veroorzaakt bij de wijkbewoners waren niet allemaal op NIMBY (not in my backyard) argumenten gebaseerd. De VVD heeft de dag voor de behandeling in de raadscommissie nog met de bewoners gesproken om goed op de hoogte te zijn van hun argumenten en deze mee te kunnen nemen in onze oordeelsvorming. Al met al waren er voldoende redenen om tegen het voorontwerpbestemmingsplan te zijn.

VVD tegen woningbouw op de Handelskade

Dinsdag 5 mei 2015

Donderdag 30 april jl. heeft de VVD in de raadsvergadering tegen het voorontwerpbestemmingsplan van de Handelskade gestemd. Dit is op zich wel bijzonder omdat de VVD in principe voor het particulier initiatief is en ook graag wil dat er voldoende goede woningen in de vrije sector beschikbaar zijn. Echter was dit gebied niet zomaar een willekeurig stuk grond in Nieuwegein. Dit is een dijk dat onderdeel is van de historische Koninginnensluis met een waterkerende functie.

De dijk beschermt de woonwijk Zandveld tegen het water van de Lek. Het bestemmingsplan had als doel om de dubbele bestemming van de dijk (waterkering en groen) te wijzigen naar wonen, zodat de initiatiefnemer hier 16 woningen kon (laten) bouwen. De woningen zouden dan aan de taludzijde van de woonwijk gebouwd moeten worden en zouden daarmee ca 6 meter hoger komen te staan als de rest van de woonwijk. De bewoners waren bang dat hun privacy hierdoor zou worden aangetast.

Tijdens de behandeling van de startnotitie in 2013 heeft de VVD al gevraagd om een rapport, waarmee zou worden aangetoond dat de dijk voldoende sterk en stabiel is om woningen op te bouwen. Pas na de behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie ROM is er een rapport met berekeningen op basis van oude geotechnische gegevens verstrekt. Helaas werden hierin door de initiatiefnemer niet alle vragen beantwoord. De VVD wil niet op basis van onvolledige gegevens een dijk die bescherming biedt voor duizenden mensen een bestemming wonen geven met als risico dat de dijk bezwijkt door dat er woningen op gebouwd zijn. Ook Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden moeten hier goedkeuring aan geven, echter hebben zij in het voortraject niet gekeken of het technisch haalbaar was. Er zijn alleen voorwaarden afgegeven waaronder gebouwd mocht gaan worden. De plannen zijn nog niet volledig om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden van RWS en HDSR zou worden voldaan. Het is niet logisch om eerst de bestemming te wijzigen en dan pas te beoordelen of de plannen wel realistisch en haalbaar zijn.

Naast dat de VVD geen voorstander is dat er gebouwd gaat worden op een primaire waterkering, is de desbetreffende locatie geen zoeklocatie voor woningbouw. De locatie is niet opgenomen in de Structuurvisie 'Nieuwegein verbindt'. Hierin is het gebied juist bestempeld als groene zone en maakt deel uit van de historische wateras.

De maatschappelijke onrust die deze plannen hebben veroorzaakt bij de wijkbewoners waren niet allemaal op NIMBY (not in my backyard) argumenten gebaseerd. De VVD heeft de dag voor de behandeling in de raadscommissie nog met de bewoners gesproken om goed op de hoogte te zijn van hun argumenten en deze mee te kunnen nemen in onze oordeelsvorming. Al met al waren er voldoende redenen om tegen het voorontwerpbestemmingsplan te zijn.

Koersvast in de provincie van belang voor verdere economische groei

Vrijdag 13 mrt 2015

Op 18 maart worden er verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Om meerdere redenen is een sterke VVD belangrijk. Het gaat steeds beter met de economie in Nederland, in de provincie Utrecht en in onze regio maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang koers te houden zodat de VVD kan zorgen voor lage lasten, goede wegen, beter openbaar vervoer, meer banen en kansen voor ondernemers.

VVD Nieuwegein fractievoorzitter Mark Snoeren licht toe: “De economische groei die is ingezet moet verder worden gestimuleerd. Hiervoor is een grote koersvaste VVD fractie in de provinciale staten van belang. Als Provincie en gemeente is het belangrijk om samen te werken. Zo kunnen we het meest effectief de economie stimuleren. Maar ook op thema’s als veiligheid, wegen, openbaar vervoer en, natuur en recreatie is de provincie een belangrijke partner.”

Voor Nieuwegein is de provincie in de afgelopen periode bijvoorbeeld belangrijk geweest in de ontwikkeling van de A12 zone. Samen met de provincie hebben we het mogelijk gemaakt om initiatieven langs de A12 in de Galecopperzoom te verwezenlijken, zoals een Pitch & Putt golfbaan, een horecaconcept en stadslandbouw. Deze recreatie is belangrijk voor Nieuwegein omdat dit de aantrekkelijkheid van de stad vergroot en daarmee economisch aantrekkelijker wordt.

Ook de rol die de provincie heeft in het project ‘Ruimte voor de lek’ is belangrijk voor Nieuwegein. Samen met de provincie realiseren we Noord-Zuid fietsverbinding in dit project. “We kijken uit naar mei 2015 wanneer de fietsbrug ingevaren wordt. Deze oude verbinding tussen Houten en Nieuwegein wordt in ere hersteld en dat is goed voor de bereikbaarheid en het fietsklimaat in Nieuwegein en de regio.” , aldus Snoeren.

In de afgelopen periode heeft VVD in Provinciale Staten een aantal mooie resultaten bereikt. Lijsttrekker Arthur Kocken: “De provincie heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van bedrijven terrein het Klooster. Enerzijds als financierder anderzijds als aanjager van de ruimtelijke, economische en recreatieve ontwikkeling in dit gebied. Het resultaat is een goede inpassing van het bedrijventerrein en natuur langs de Hollandse Waterlinie.”

Daarnaast heeft de VVD er voor gezorgd dat de provinciale belastingen gelijk bleven. Kocken: “we hebben fors bezuinigd: onder meer door het aantal ambtenaren met 30% te verlagen hebben we structureel 18 miljoen euro kunnen bezuinigen. Mede hierdoor zijn de provinciale belastingen in Utrecht de op één na laagste in Nederland. Voor de komende periode willen we het huidige belastingniveau minimaal handhaven en deze zo mogelijk verlagen.”

Nieuwegein is koploper voor wat betreft het geschikt maken van kantoren naar woningen waardoor de kantorenleegstand in Nieuwegein ten opzichte van de rest van Nederland harder daalt. De VVD fractie in Provinciale Staten heeft, door die mogelijkheden voor de gemeenten te verruimen dit mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn er meer starters woningen waardoor onze eigen jeugd makkelijker in Nieuwegein kan blijven wonen.

Daarnaast zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten natuurlijk van groot belang voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor het voortzetten van de koers van het kabinet. De economische groei trekt aan en is zelfs beter dan verwacht: meer mensen vinden werk, er zijn meer consumentenbestedingen en hogere export. Ook het begrotingstekort is onder controle en daalt spectaculair naar dit jaar en ook in de komende jaren. Een sterke VVD in de Eerste Kamer ondersteunt het beleid dat deze groei mogelijk maakt. VVD: Koersvast in Nieuwegein, de provincie Utrecht en in Nederland!
Meer informatie over de resultaten en plannen van de VVD in de provincie Utrecht kunt u vinden via: http://vvdpsutrecht.nl

Inhoud syndiceren

Poll

Vindt u een samenwerking tussen de lokale radio (RTV9) en pen.nl een goede zaak?


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

BiZZP+alle+katernen+120x90Makro+120x90+rechterkant+alle+paginasMerwesteinBallonvaart+rechterkolom+120x90Shell+120x90+overall