VVD+680x85

De VVD fractie aan het woord

Nieuwegein gaat inzetten op citymarketing: “`Mensen moeten verliefd worden op Nieuwegein`”

Vrijdag 3 jul 2015

Nog steeds zien veel mensen onze stad als saai, te stedelijk, verpauperd en niet-kindvriendelijk. Daarnaast weten veel mensen en bedrijven binnen en buiten Nieuwegein niet wat voor moois onze stad allemaal te bieden heeft. “Het gevoel van trots mist bij de Nieuwegeiners, wat ook blijkt uit het Toekomstgesprek Ruimte voor ondernemerschap”, aldus VVD raadslid Marco Diekstra. De VVD is van mening dat een aantrekkelijk imago van belang is om inwoners en bedrijven aan te trekken en te behouden. Nieuwegein heeft immers ontzettend veel te bieden: veel groen, fiets- en autovriendelijk, goede recreatiemogelijkheden, centrale ligging, regionaal en mooi stadscentrum, twee oude kernen, Hollandse waterlinie met een voorlopige vermelding op de werelderfgoederenlijst van de Unesco en veel werkgelegenheid.

Diekstra: “om dit aan mensen binnen en buiten Nieuwegein te vertellen en Nieuwegein een helder en duidelijk profiel te geven, is city-marketing noodzakelijk. Op die manier kan Nieuwegein zich nadrukkelijker positioneren in de regio en het helpt om de concurrentiepositie van Nieuwegein in den brede te versterken.”

Om die reden heeft de VVD tijdens de financiële raadsvergadering van 2 juli jl., een motie ingediend, welke mede is ondertekend door de PvdA, waarin ze het college vraagt om in hetzelfde kwartaal van de vaststelling van de toekomstvisie, met een voorstel voor stadspromotie/citymarketing te komen door middel van een geïntegreerde aanpak, waarin meerdere partijen actief betrokken zijn. Betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven is hierbij essentieel om een breed draagvlak te creëren. Het voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen door de gemeenteraad.

Wijkkrant+Batau+Noord

VVD amendement ‘tegenprestatie’ aangenomen

Vrijdag 5 jun 2015

De VVD vindt dat bijstandsgerechtigden met arbeidsvermogen die zich niet in een re-integratietraject bevinden een verplichte tegenprestatie kunnen leveren voor maximaal 3 maanden. Het doel hiervan is dat zoveel mogelijk mensen naar vermogen mee doen aan de samenleving door werk of maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. Hierdoor houdt deze groep contact met de samenleving én de arbeidsmarkt. Dit vergroot de kans op een duurzame aanstelling op de arbeidsmarkt.

In de Raadsvergadering van donderdag 28 mei jl. is er op initiatief van de VVD in samenwerking met het CDA, Ieders Belang en de Verenigde Senioren Partij een amendement ingediend waarin de tegenprestatie verplicht wordt gesteld. Dit amendement is met steun van de ChristenUnie aangenomen in de Raad.

De verplichte tegenprestatie geldt alleen voor bijstandsgerechtigden in klantgroepen 1 en 2. Dit zijn mensen die ’job ready’ zijn, dus met relatief weinig hulp inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. De verplichting geldt niet voor mensen in klantgroepen 3 en 4, met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep zal moeten focussen op het 'Job ready' worden.

De tegenprestatie niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Het mag ook niet leiden tot oneerlijke concurrentie met andere werknemers. Het zal daarom veelal om werk gaan bij organisaties en instanties die werken met vrijwilligers of activiteiten hebben die als extra beschouwd kunnen worden. Dit kunnen die organisaties aandragen, maar ook door zelf bij een instantie zoals bijvoorbeeld een sportclub of vrijwilligers een afspraak te maken.

De invulling van de tegenprestatie wordt overgelaten aan de bijstandsgerechtigde zelf. Hij of zij kan zelf bepalen wat hij/zij wil doen, waar en wanneer, afgestemd op de persoonlijke situatie.
De rol van de WIL blijft wat de VVD betreft beperkt tot het toetsen of de tegenprestatie maatschappelijk relevant genoeg is. Dit kan in de bestaande contactenmomenten met de client worden meegenomen. Wij vinden het belangrijk dat al bij de aanvraag van de bijstandsuitkering mensen worden geïnformeerd over deze tegenprestatie. En als er geen tegenprestatie wordt geleverd, is de WIL aan zet om een gepaste sanctie op te leggen.

VVD tegen woningbouw op de Handelskade

Donderdag 7 mei 2015

Donderdag 30 april jl. heeft de VVD in de raadsvergadering tegen het voorontwerpbestemmingsplan van de Handelskade gestemd. Dit is op zich wel bijzonder omdat de VVD in principe voor het particulier initiatief is en ook graag wil dat er voldoende goede woningen in de vrije sector beschikbaar zijn. Echter was dit gebied niet zomaar een willekeurig stuk grond in Nieuwegein. Dit is een dijk dat onderdeel is van de historische Koninginnensluis met een waterkerende functie.

De dijk beschermt de woonwijk Zandveld tegen het water van de Lek. Het bestemmingsplan had als doel om de dubbele bestemming van de dijk (waterkering en groen) te wijzigen naar wonen, zodat de initiatiefnemer hier 16 woningen kon (laten) bouwen. De woningen zouden dan aan de taludzijde van de woonwijk gebouwd moeten worden en zouden daarmee ca 6 meter hoger komen te staan als de rest van de woonwijk. De bewoners waren bang dat hun privacy hierdoor zou worden aangetast.

Behandeling in raadscommissie
Tijdens de behandeling van de startnotitie in 2013 heeft de VVD al gevraagd om een rapport, waarmee zou worden aangetoond dat de dijk voldoende sterk en stabiel is om woningen op te bouwen. Pas na de behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie ROM is er een rapport met berekeningen op basis van oude geotechnische gegevens verstrekt. Helaas werden hierin door de initiatiefnemer niet alle vragen beantwoord.

De VVD wil niet op basis van onvolledige gegevens een dijk die bescherming biedt voor duizenden mensen een bestemming wonen geven met als risico dat de dijk bezwijkt door dat er woningen op gebouwd zijn. Ook Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden moeten hier goedkeuring aan geven, echter hebben zij in het voortraject niet gekeken of het technisch haalbaar was. Er zijn alleen voorwaarden afgegeven waaronder gebouwd mocht gaan worden. De plannen zijn nog niet volledig om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden van RWS en HDSR zou worden voldaan. Het is niet logisch om eerst de bestemming te wijzigen en dan pas te beoordelen of de plannen wel realistisch en haalbaar zijn.

Structuurvisie
Naast dat de VVD geen voorstander is dat er gebouwd gaat worden op een primaire waterkering, is de desbetreffende locatie geen zoeklocatie voor woningbouw. De locatie is niet opgenomen in de Structuurvisie 'Nieuwegein verbindt'. Hierin is het gebied juist bestempeld als groene zone en maakt deel uit van de historische wateras.

Not in my backyard
De maatschappelijke onrust die deze plannen hebben veroorzaakt bij de wijkbewoners waren niet allemaal op NIMBY (not in my backyard) argumenten gebaseerd. De VVD heeft de dag voor de behandeling in de raadscommissie nog met de bewoners gesproken om goed op de hoogte te zijn van hun argumenten en deze mee te kunnen nemen in onze oordeelsvorming. Al met al waren er voldoende redenen om tegen het voorontwerpbestemmingsplan te zijn.

VVD tegen woningbouw op de Handelskade

Dinsdag 5 mei 2015

Donderdag 30 april jl. heeft de VVD in de raadsvergadering tegen het voorontwerpbestemmingsplan van de Handelskade gestemd. Dit is op zich wel bijzonder omdat de VVD in principe voor het particulier initiatief is en ook graag wil dat er voldoende goede woningen in de vrije sector beschikbaar zijn. Echter was dit gebied niet zomaar een willekeurig stuk grond in Nieuwegein. Dit is een dijk dat onderdeel is van de historische Koninginnensluis met een waterkerende functie.

De dijk beschermt de woonwijk Zandveld tegen het water van de Lek. Het bestemmingsplan had als doel om de dubbele bestemming van de dijk (waterkering en groen) te wijzigen naar wonen, zodat de initiatiefnemer hier 16 woningen kon (laten) bouwen. De woningen zouden dan aan de taludzijde van de woonwijk gebouwd moeten worden en zouden daarmee ca 6 meter hoger komen te staan als de rest van de woonwijk. De bewoners waren bang dat hun privacy hierdoor zou worden aangetast.

Tijdens de behandeling van de startnotitie in 2013 heeft de VVD al gevraagd om een rapport, waarmee zou worden aangetoond dat de dijk voldoende sterk en stabiel is om woningen op te bouwen. Pas na de behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie ROM is er een rapport met berekeningen op basis van oude geotechnische gegevens verstrekt. Helaas werden hierin door de initiatiefnemer niet alle vragen beantwoord. De VVD wil niet op basis van onvolledige gegevens een dijk die bescherming biedt voor duizenden mensen een bestemming wonen geven met als risico dat de dijk bezwijkt door dat er woningen op gebouwd zijn. Ook Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden moeten hier goedkeuring aan geven, echter hebben zij in het voortraject niet gekeken of het technisch haalbaar was. Er zijn alleen voorwaarden afgegeven waaronder gebouwd mocht gaan worden. De plannen zijn nog niet volledig om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden van RWS en HDSR zou worden voldaan. Het is niet logisch om eerst de bestemming te wijzigen en dan pas te beoordelen of de plannen wel realistisch en haalbaar zijn.

Naast dat de VVD geen voorstander is dat er gebouwd gaat worden op een primaire waterkering, is de desbetreffende locatie geen zoeklocatie voor woningbouw. De locatie is niet opgenomen in de Structuurvisie 'Nieuwegein verbindt'. Hierin is het gebied juist bestempeld als groene zone en maakt deel uit van de historische wateras.

De maatschappelijke onrust die deze plannen hebben veroorzaakt bij de wijkbewoners waren niet allemaal op NIMBY (not in my backyard) argumenten gebaseerd. De VVD heeft de dag voor de behandeling in de raadscommissie nog met de bewoners gesproken om goed op de hoogte te zijn van hun argumenten en deze mee te kunnen nemen in onze oordeelsvorming. Al met al waren er voldoende redenen om tegen het voorontwerpbestemmingsplan te zijn.

Koersvast in de provincie van belang voor verdere economische groei

Vrijdag 13 mrt 2015

Op 18 maart worden er verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Om meerdere redenen is een sterke VVD belangrijk. Het gaat steeds beter met de economie in Nederland, in de provincie Utrecht en in onze regio maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang koers te houden zodat de VVD kan zorgen voor lage lasten, goede wegen, beter openbaar vervoer, meer banen en kansen voor ondernemers.

VVD Nieuwegein fractievoorzitter Mark Snoeren licht toe: “De economische groei die is ingezet moet verder worden gestimuleerd. Hiervoor is een grote koersvaste VVD fractie in de provinciale staten van belang. Als Provincie en gemeente is het belangrijk om samen te werken. Zo kunnen we het meest effectief de economie stimuleren. Maar ook op thema’s als veiligheid, wegen, openbaar vervoer en, natuur en recreatie is de provincie een belangrijke partner.”

Voor Nieuwegein is de provincie in de afgelopen periode bijvoorbeeld belangrijk geweest in de ontwikkeling van de A12 zone. Samen met de provincie hebben we het mogelijk gemaakt om initiatieven langs de A12 in de Galecopperzoom te verwezenlijken, zoals een Pitch & Putt golfbaan, een horecaconcept en stadslandbouw. Deze recreatie is belangrijk voor Nieuwegein omdat dit de aantrekkelijkheid van de stad vergroot en daarmee economisch aantrekkelijker wordt.

Ook de rol die de provincie heeft in het project ‘Ruimte voor de lek’ is belangrijk voor Nieuwegein. Samen met de provincie realiseren we Noord-Zuid fietsverbinding in dit project. “We kijken uit naar mei 2015 wanneer de fietsbrug ingevaren wordt. Deze oude verbinding tussen Houten en Nieuwegein wordt in ere hersteld en dat is goed voor de bereikbaarheid en het fietsklimaat in Nieuwegein en de regio.” , aldus Snoeren.

In de afgelopen periode heeft VVD in Provinciale Staten een aantal mooie resultaten bereikt. Lijsttrekker Arthur Kocken: “De provincie heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van bedrijven terrein het Klooster. Enerzijds als financierder anderzijds als aanjager van de ruimtelijke, economische en recreatieve ontwikkeling in dit gebied. Het resultaat is een goede inpassing van het bedrijventerrein en natuur langs de Hollandse Waterlinie.”

Daarnaast heeft de VVD er voor gezorgd dat de provinciale belastingen gelijk bleven. Kocken: “we hebben fors bezuinigd: onder meer door het aantal ambtenaren met 30% te verlagen hebben we structureel 18 miljoen euro kunnen bezuinigen. Mede hierdoor zijn de provinciale belastingen in Utrecht de op één na laagste in Nederland. Voor de komende periode willen we het huidige belastingniveau minimaal handhaven en deze zo mogelijk verlagen.”

Nieuwegein is koploper voor wat betreft het geschikt maken van kantoren naar woningen waardoor de kantorenleegstand in Nieuwegein ten opzichte van de rest van Nederland harder daalt. De VVD fractie in Provinciale Staten heeft, door die mogelijkheden voor de gemeenten te verruimen dit mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn er meer starters woningen waardoor onze eigen jeugd makkelijker in Nieuwegein kan blijven wonen.

Daarnaast zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten natuurlijk van groot belang voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor het voortzetten van de koers van het kabinet. De economische groei trekt aan en is zelfs beter dan verwacht: meer mensen vinden werk, er zijn meer consumentenbestedingen en hogere export. Ook het begrotingstekort is onder controle en daalt spectaculair naar dit jaar en ook in de komende jaren. Een sterke VVD in de Eerste Kamer ondersteunt het beleid dat deze groei mogelijk maakt. VVD: Koersvast in Nieuwegein, de provincie Utrecht en in Nederland!
Meer informatie over de resultaten en plannen van de VVD in de provincie Utrecht kunt u vinden via: http://vvdpsutrecht.nl

"Sociale huurwoningen alleen voor mensen voor wie ze bedoeld zijn"

Vrijdag 20 feb 2015

In de Raadsvergadering van donderdag 18 februari jl. heeft de VVD tegen de opgaven en ambities voor de woonvisie gestemd. Dit omdat hierin staat dat onze stad 30% sociale huurwoningen dient te hebben. De VVD vindt dat er juist meer focus op kwaliteit moeten liggen, in plaats van op een percentage. Nieuwegein moet geen aanzuigende werking krijgen voor mensen met lage inkomens uit omliggende gemeenten.

Belangrijk is ook dat scheefwonen aangepakt gaat worden om te zorgen dat er woningen beschikbaar komen voor inwoners met een laag inkomen en er moet niet per definitie worden bijgebouwd. VVD raadslid Henk-Jan Schat verwees in zijn betoog nog eens naar het uitgangspunt dat "Nieuwegein minder de stad voor iedereen wordt" uit de woonvisie van 2005. “Daar zijn wij het als VVD nog steeds mee eens, ook al zijn de doelgroepen van toen niet meer de doelgroepen van nu”, aldus Schat.

Wethouder Adriani gaf in zijn antwoord aan dat blij te zijn met het voorstel om scheefwonen aan te pakken. Maar regionaal is er nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen. Hierdoor kan het percentage wat hem betreft dus niet omlaag. In de 2e termijn werd hierop door de heer Schat de terechte vraag gesteld of Nieuwegein aan de lat staat om het regionale probleem op de sociale huurmarkt op te lossen.

Om de visie van de VVD in de opgaven en ambities van de woonvisie te krijgen, heeft de VVD samen met IB een amendement ingebracht. Helaas is dit uiteindelijk 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Hierdoor kon de VVD niets anders dan tegen het voorstel als geheel stemmen, met de kanttekening dat de VVD hoopt dat de wethouder iets doet aan scheefwonen in Nieuwegein en aan de slag gaat met de overige gestelde ambities.

Praat mee over de toekomst van Nieuwegein in 2025

Vrijdag 6 feb 2015

Drie maanden nadat de VVD heeft gepleit voor een marsroute om te komen tot ‘Toekomstvisie Nieuwegein 2025’, is het college van B&W tijdens de raadsvergadering van 29 januari jl. met een voorstel gekomen hoe ze de invulling van dit traject zien. Een belangrijk punt omdat vanuit deze visie een discussie zal starten over de taken en voorzieningen die voor Nieuwegein in de toekomst noodzakelijk zijn.

De komende maand gaat de gemeente samen met de inwoners en ondernemers van Nieuwegein in gesprek om te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze stad. “Wat er uiteindelijk ook gekozen wordt, voor de VVD blijft het uitgangspunt een financieel gezonde stad, met een kleine slagvaardige gemeente die er alles aan doet om onze stad aantrekkelijker te maken”, aldus VVD raadslid financiën en stadontwikkeling Marco Diekstra.

Het voorstel om te komen tot een toekomstvisie 2025 bestaat uit een proces waarbij iedere inwoner en ondernemer wordt uitgedaagd om mee te denken en mee te praten. Dit traject wat eind 2015 afgerond moet zijn zou maar liefst € 100.000 euro moeten kosten. “Dat is erg veel geld, temeer omdat we het hier over het belastinggeld hebben van onze inwoners”, geeft Diekstra aan. “Daar dienen we ten alle tijde zo zuinig mogelijk mee om te gaan”. De VVD heeft daarom samen met de fracties IB, PvdA, VSP en de SP een amendement geschreven waarin zij het college opdraagt om met een goed onderbouwde lagere begroting te komen. Diekstra: “Het uitgangspunt van dit voorstel is dat er maximaal 1 euro per inwoner aan besteed mag worden. Dit kan door gebruik te maken van minder inhuur van externen voor het (bege)leiden van workshops, minder geld te besteden aan dure advertenties, films en logo’s en meer gebruik te maken van eigen ruimtes, bestaande communicatiekanalen en social media”.

Doorat het amendement is aangenomen zal het college nu met een aangepast voorstel moeten komen om een goedkopere reis richting Toekomstvisie Nieuwegein 2025 te gaan maken: een reis waar iedereen aan mee kan doen, mee kan denken én mee kan praten. Een reis die zal eindigen in oktober, zodat de raad in november dit jaar een overzicht heeft van de belangrijkste thema’s.

Fundamentele keuzes parkeerbeleid Nieuwegein noodzakelijk

Donderdag 18 dec 2014

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014 met succes gepleit voor een extern onderzoek om de parkeerexploitatie van Nieuwegein op orde te brengen.

Sinds 2009 heeft de gemeente al 10 miljoen euro extra moeten uitgeven om de structurele verliezen op de parkeerexploitatie te kunnen dekken. Deze reservering blijkt per 2015 geheel uitgeput te zijn, waardoor een aanvulling van meer dan 6 miljoen euro nodig is om de verliezen tot en met 2022 op te kunnen vangen. Voor de VVD is de maat vol en zij heeft daarom samen met de PvdA en GroenLinks het college verzocht om in plaats van alleen prijsverhoging met nieuwe (out of the box) voorstellen te komen die zo snel mogelijk een eind moeten maken aan de verlieslatende parkeersituatie in het centrum van Nieuwegein. Het voorstel kreeg de steun van een meerderheid van de partijen in de Raad.

De VVD is van mening dat parkeren geen doel op zich is het resultaat van dat mensen naar het stadscentrum willen komen. “Daarom moet parkeerbeleid ook gezien worden in combinatie met een integrale visie op de lokale economie, verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening en milieu”, aldus Marco Diekstra van de VVD Nieuwegein. Diekstra: “de huidige voorstellen gaan alleen over een verhoging van de tarieven en gaan daarbij voorbij aan waar het echt om gaat: het aantrekkelijker maken van het centrum van onze stad. Als je dan als wethouder om extra geld vraagt dan moeten daar goede plannen aan ten grondslag liggen om zo snel mogelijk de tekorten op een realistische manier weg te werken”.

De VVD heeft daarom de wethouder verzocht een onafhankelijk extern bureau te laten onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om de parkeerexploitatie op orde te brengen en voor het zomerreces van 2015 met voorstellen te komen richting de raad.

VVD complimenteert JSV Nieuwegein met creëren van veiligere sportomgeving voor jeugd.

Zaterdag 13 dec 2014

JSV Nieuwegein hield op 8 december 2014 een persconferentie. Een unicum in de geschiedenis van Nieuwegein dat een sportvereniging een persconferentie hield. Maar terecht, want de JSV Nieuwegein heeft een mooie prestatie te delen met de Nieuwegeinse samenleving. Als eerste sportvereniging in Nieuwegein hebben ze het voor elkaar gekregen dat alle vrijwilligers welke met jeugd in aanraking komt een Verklaring omtrent gedrag(VOG) hebben verkregen. Ruim 180 vrijwilligers. Kortom, een prestatie om trots op te zijn.

Als VVD zijn we daar erg blij mee. De VOG draagt bij aan een veiligere sportomgeving voor de sportende jeugd. “Niet alleen het verkrijgen van een VOG maar ook vooral de discussie die dit met zich meebrengt binnen een sportverenging is van belang. Ook daardoor wordt een vereniging veiliger”, aldus VVD Fractievoorzitter Mark Snoeren. “JSV mag trots zijn op deze prestatie, laten we hopen dat er nog veel verenigingen spoedig volgen.” De VVD beseft dat een VOG-beleid geen garantie geeft maar dit draagt wel bij aan een veiligere sportomgeving.

Begin dit jaar stelde de VVD nog vragen aan het college over dit onderwerp. Zo werd de vraag gesteld of en hoe de gemeente verengingen kan enthousiasmeren de stap te zetten om hier beleid op te maken. Hierbij zouden ook de mogelijkheden bekeken moeten worden of een VOG te koppelen is aan vormen van subsidieverstrekking. Hier werd door het college positief op geantwoord. Die koppeling met subsidie zou in 2014 aan de gemeenteraad van Nieuwegein worden voorgelegd, zo was het antwoord van het college in de reactie van . Maar tot op heden is dit niet behandeld in de gemeenteraad. Dit is voor de VVD aanleiding om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het college over de voortgang van het subsidiebeleid en de koppeling aan VOG beleid. De VVD wil graag weten hoe en wanneer de raad de aanpassingen in het beleid krijgt voorgelegd en welke acties het college onderneemt om nog meer verengingen enthousiast te krijgen om een zelfde prestatie te leveren als JSV Nieuwegein.

Stad moet aantrekkelijker worden voor (potentiele) inwoners en ondernemers. Fundamentele keuzes Nieuwegein noodzakelijk

Zaterdag 8 nov 2014
Mark Snoeren Fractievoorzitter VVD Nieuwegein

De VVD Nieuwegein heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van donderdag 7 november j.l. met succes gepleit voor een marsroute richting de ‘Toekomstvisie Nieuwegein 2025’. Dit omdat de partij vanuit deze visie een discussie wil starten over de taken en voorzieningen die voor Nieuwegein in de toekomst noodzakelijk zijn. Nieuwegein hoeft geen complete stad te zijn maar vooral een financieel gezonde en complementaire stad in de regio, met als doel dat (potentiële) inwoners en ondernemers trots zullen zijn op Nieuwegein.

De VVD vindt het een belangrijke rol van de gemeente om onze stad aantrekkelijker te maken. Dit betekent structureel maatregelen nemen om meer ondernemers naar het Klooster of in de binnenstad te trekken. Ondernemers zorgen immers voor banen, banen zorgen voor werk en werk zorgt voor besteedbaar inkomen. Daarvoor moeten regels en belemmeringen worden weggenomen en de ondernemerslasten worden verlaagd. Maar de stad dient ook op orde te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het groen langs de bermen op de binnenring van Nieuwegein onderhouden moet worden. Dat vergroot de veiligheid maar is ook het visitekaartje van de stad. Op verzoek van de VVD gaat de wethouder kijken of hij oplossingen kan vinden om de gehele H-structuur minimaal 4 keer paar jaar te maaien ipv de voorgestelde eenmaal per jaar.

Ook wil de VVD dat de gemeente kleiner en slagvaardiger wordt. Hierin worden op dit moment al stappen gezet door samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dat bespaart kosten en dat is hard nodig. Nieuwegein heeft een ontzettend mooi Stadshuis, maar de kosten hiervoor zijn per jaar meer dan 100.000 euro hoger dan was begroot. Op initiatief van de VVD heeft de Raad in meerderheid besloten dat de wethouder onderzoek moet doen naar duurzame kostenbesparingen en deze tijdens de voorjaarsnota aan de Raad te presenteren.

Ook maakte de VVD de opmerkingen dat we wel wat trotser op onze stad mogen zijn. Nieuwegein heeft immers zoveel moois te bieden; een prachtig groot park, mooi historisch erfgoed en een prachtig theater in een mooi stadscentrum. De VVD wil dit meer gaan uitdragen buiten onze stad, zodat dit een positief effect zal hebben op de economie, de huizenmarkt en de werkgelegenheid. Daarom komt de VVD met een initiatief om met geïnteresseerde partijen uit de stad en de Raad een plan uit te werken hoe Nieuwegein zich beter kan promoten en profileren in de regio. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij vvdnieuwegein@gmail.com

Voor al deze initiatieven zijn fundamentele keuzes noodzakelijk. Willen we als stad alles gemiddeld doen en vooral met onszelf bezig zijn of excelleren op belangrijke kerntaken en dit vertellen in de regio? Voor de VVD is de keuze helder en de partij wil dat verwerken in de Toekomstvisie Nieuwegein 2025. Op die manier is er een stip op de horizon en binnen de financiële kaders van de stad kan er dan verder gebouwd worden aan een mooie stad waar we met z’n allen trots op zijn.

Inhoud syndiceren

Poll

Vanaf medio november dit jaar gaat De Digitale Stad Nieuwegein ook een krant 'op de mat maken!'


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Shell+120x90+overallRegiobank+120x90Eeterie+120x90+overallMerwestein