VVD+680x85

De VVD fractie aan het woord

Fundamentele keuzes parkeerbeleid Nieuwegein noodzakelijk

Donderdag 18 dec 2014

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014 met succes gepleit voor een extern onderzoek om de parkeerexploitatie van Nieuwegein op orde te brengen.

Sinds 2009 heeft de gemeente al 10 miljoen euro extra moeten uitgeven om de structurele verliezen op de parkeerexploitatie te kunnen dekken. Deze reservering blijkt per 2015 geheel uitgeput te zijn, waardoor een aanvulling van meer dan 6 miljoen euro nodig is om de verliezen tot en met 2022 op te kunnen vangen. Voor de VVD is de maat vol en zij heeft daarom samen met de PvdA en GroenLinks het college verzocht om in plaats van alleen prijsverhoging met nieuwe (out of the box) voorstellen te komen die zo snel mogelijk een eind moeten maken aan de verlieslatende parkeersituatie in het centrum van Nieuwegein. Het voorstel kreeg de steun van een meerderheid van de partijen in de Raad.

De VVD is van mening dat parkeren geen doel op zich is het resultaat van dat mensen naar het stadscentrum willen komen. “Daarom moet parkeerbeleid ook gezien worden in combinatie met een integrale visie op de lokale economie, verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening en milieu”, aldus Marco Diekstra van de VVD Nieuwegein. Diekstra: “de huidige voorstellen gaan alleen over een verhoging van de tarieven en gaan daarbij voorbij aan waar het echt om gaat: het aantrekkelijker maken van het centrum van onze stad. Als je dan als wethouder om extra geld vraagt dan moeten daar goede plannen aan ten grondslag liggen om zo snel mogelijk de tekorten op een realistische manier weg te werken”.

De VVD heeft daarom de wethouder verzocht een onafhankelijk extern bureau te laten onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om de parkeerexploitatie op orde te brengen en voor het zomerreces van 2015 met voorstellen te komen richting de raad.

Wijkkrant+Jutphaas+473x83

VVD complimenteert JSV Nieuwegein met creëren van veiligere sportomgeving voor jeugd.

Zaterdag 13 dec 2014

JSV Nieuwegein hield op 8 december 2014 een persconferentie. Een unicum in de geschiedenis van Nieuwegein dat een sportvereniging een persconferentie hield. Maar terecht, want de JSV Nieuwegein heeft een mooie prestatie te delen met de Nieuwegeinse samenleving. Als eerste sportvereniging in Nieuwegein hebben ze het voor elkaar gekregen dat alle vrijwilligers welke met jeugd in aanraking komt een Verklaring omtrent gedrag(VOG) hebben verkregen. Ruim 180 vrijwilligers. Kortom, een prestatie om trots op te zijn.

Als VVD zijn we daar erg blij mee. De VOG draagt bij aan een veiligere sportomgeving voor de sportende jeugd. “Niet alleen het verkrijgen van een VOG maar ook vooral de discussie die dit met zich meebrengt binnen een sportverenging is van belang. Ook daardoor wordt een vereniging veiliger”, aldus VVD Fractievoorzitter Mark Snoeren. “JSV mag trots zijn op deze prestatie, laten we hopen dat er nog veel verenigingen spoedig volgen.” De VVD beseft dat een VOG-beleid geen garantie geeft maar dit draagt wel bij aan een veiligere sportomgeving.

Begin dit jaar stelde de VVD nog vragen aan het college over dit onderwerp. Zo werd de vraag gesteld of en hoe de gemeente verengingen kan enthousiasmeren de stap te zetten om hier beleid op te maken. Hierbij zouden ook de mogelijkheden bekeken moeten worden of een VOG te koppelen is aan vormen van subsidieverstrekking. Hier werd door het college positief op geantwoord. Die koppeling met subsidie zou in 2014 aan de gemeenteraad van Nieuwegein worden voorgelegd, zo was het antwoord van het college in de reactie van . Maar tot op heden is dit niet behandeld in de gemeenteraad. Dit is voor de VVD aanleiding om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het college over de voortgang van het subsidiebeleid en de koppeling aan VOG beleid. De VVD wil graag weten hoe en wanneer de raad de aanpassingen in het beleid krijgt voorgelegd en welke acties het college onderneemt om nog meer verengingen enthousiast te krijgen om een zelfde prestatie te leveren als JSV Nieuwegein.

Stad moet aantrekkelijker worden voor (potentiele) inwoners en ondernemers. Fundamentele keuzes Nieuwegein noodzakelijk

Zaterdag 8 nov 2014
Mark Snoeren Fractievoorzitter VVD Nieuwegein

De VVD Nieuwegein heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van donderdag 7 november j.l. met succes gepleit voor een marsroute richting de ‘Toekomstvisie Nieuwegein 2025’. Dit omdat de partij vanuit deze visie een discussie wil starten over de taken en voorzieningen die voor Nieuwegein in de toekomst noodzakelijk zijn. Nieuwegein hoeft geen complete stad te zijn maar vooral een financieel gezonde en complementaire stad in de regio, met als doel dat (potentiële) inwoners en ondernemers trots zullen zijn op Nieuwegein.

De VVD vindt het een belangrijke rol van de gemeente om onze stad aantrekkelijker te maken. Dit betekent structureel maatregelen nemen om meer ondernemers naar het Klooster of in de binnenstad te trekken. Ondernemers zorgen immers voor banen, banen zorgen voor werk en werk zorgt voor besteedbaar inkomen. Daarvoor moeten regels en belemmeringen worden weggenomen en de ondernemerslasten worden verlaagd. Maar de stad dient ook op orde te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het groen langs de bermen op de binnenring van Nieuwegein onderhouden moet worden. Dat vergroot de veiligheid maar is ook het visitekaartje van de stad. Op verzoek van de VVD gaat de wethouder kijken of hij oplossingen kan vinden om de gehele H-structuur minimaal 4 keer paar jaar te maaien ipv de voorgestelde eenmaal per jaar.

Ook wil de VVD dat de gemeente kleiner en slagvaardiger wordt. Hierin worden op dit moment al stappen gezet door samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dat bespaart kosten en dat is hard nodig. Nieuwegein heeft een ontzettend mooi Stadshuis, maar de kosten hiervoor zijn per jaar meer dan 100.000 euro hoger dan was begroot. Op initiatief van de VVD heeft de Raad in meerderheid besloten dat de wethouder onderzoek moet doen naar duurzame kostenbesparingen en deze tijdens de voorjaarsnota aan de Raad te presenteren.

Ook maakte de VVD de opmerkingen dat we wel wat trotser op onze stad mogen zijn. Nieuwegein heeft immers zoveel moois te bieden; een prachtig groot park, mooi historisch erfgoed en een prachtig theater in een mooi stadscentrum. De VVD wil dit meer gaan uitdragen buiten onze stad, zodat dit een positief effect zal hebben op de economie, de huizenmarkt en de werkgelegenheid. Daarom komt de VVD met een initiatief om met geïnteresseerde partijen uit de stad en de Raad een plan uit te werken hoe Nieuwegein zich beter kan promoten en profileren in de regio. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij vvdnieuwegein@gmail.com

Voor al deze initiatieven zijn fundamentele keuzes noodzakelijk. Willen we als stad alles gemiddeld doen en vooral met onszelf bezig zijn of excelleren op belangrijke kerntaken en dit vertellen in de regio? Voor de VVD is de keuze helder en de partij wil dat verwerken in de Toekomstvisie Nieuwegein 2025. Op die manier is er een stip op de horizon en binnen de financiële kaders van de stad kan er dan verder gebouwd worden aan een mooie stad waar we met z’n allen trots op zijn.

VVD vreest voor leegloop Stadsplein Nieuwegein

Dinsdag 21 okt 2014

De VVD in Nieuwegein maakt zich zorgen over dreigende leegloop van het Stadshuis en de horecaplint aan het Stadsplein. De gemeente loopt hierdoor huurinkomsten mis. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

De zorgen van de VVD komen voort uit geruchten over horecagelegenheden die overwegen om te vertrekken vanaf het stadsplein. Bovendien is de Wereldwinkel inmiddels uit het Stadshuis verdwenen na verhuizing naar een nieuwe locatie.

De VVD is bevreesd dat deze ontwikkeling ten koste gaat van de levendigheid van de binnenstad. Daarnaast maakt de VVD zich zorgen over niet binnenkomende huurinkomsten en de eventueel negatieve effecten op de begroting van de gemeente.

De VVD wil van het college weten of de berichten kloppen dat meerdere zaken in en rondom het Stadshuis, waarvan de gemeente eigenaar/verhuurder is, op het punt staan om te verdwijnen door sluiting dan wel verhuizing.

De partij wil tevens weten of er andere invullingsmogelijkheden voor deze leegstaande ruimte zijn. ‘Mochten er niet direct andere huurders zijn, welke activiteiten gaat het college oppakken om deze leegstand actief tegen te gaan, wil de VVD weten. Ook vragen de liberalen opheldering over de financiële gevolgen voor de gemeente.

VVD akkoord met oprichten stichting voor sociale wijkteams

Zondag 28 sep 2014

De VVD heeft ingestemd met het voorstel om een stichting op te richten waar de sociale wijkteams onder zullen gaan vallen. De VVD was wel erg kritisch op dit voorstel want de snelheid waar mee dit gaat lijkt te kosten te gaan van de zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid waar de VVD erg op stuurt om te voorkomen dat er straks mensen tussen het wal en het schip geraken mbt noodzakelijke zorg en dat we de bocht uitvliegen op financiën.

Als VVD hebben we het voorstel op 3 criteria beoordeeld aldus Ellie Eggengoor ”Als VVD vinden we het belangrijk dat het onafhankelijkheid is van de zorgaanbieders, de kosten binnen budget blijven en er sturing is op de kwaliteit van geleverde zorg. Daar voldoet dit voorstel aan. We hebben daarbij wel expliciet aandacht gevraagd voor een goede positie voor de gezondheidscentra. Dit is toegezegd door wethouder Adriani.”

Net als andere partijen is de VVD wel erg benieuwd naar de verdere invulling van de stichting welke slechts het vehicle is voor de sociale wijkteams. Dit is in principe een taak van het college maar de VVD heeft daar zeker wel ideeën over en wil daar bij betrokken worden gezien de grote impact op de samenleving en begroting. Derhalve hebben we een amendement gesteund welke door GroenLinks werd ingediend en er voor zorgt dat we betrokken worden bij de verdere ontwikkeling.

De VVD is blij dat het voorstel het gehaald heeft. Dit is een belangrijke stap die genomen moet worden om als op 1 januari 2015 de taken overkomen de gemeente daar ook klaar voor is.

Van de fractievoorzitter (Blog)

Zaterdag 28 jun 2014

VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Iets wat we afgelopen raadsvergadering weer met verve hebben laten zien. Op de agenda van de raadsvergadering van 26 juni jl. stonden een paar belangrijke voorstellen waar onze fractie met succes enkele wijzigingen in heeft kunnen aanbrengen om het meer liberaal te maken.

In het Preventie- en handhavingsplan Alcohol is, met een ruime meerderheid, een VVD amendement aangenomen die voorkwam dat de gemeente de verkoop van alcohol in sportkantines ging verbieden als er jeugd bij aanwezig is. Op zich goed om onze jeugd te beschermen tegen het misbruik van alcohol omdat we weten dat overmatig gebruik van alcohol op jonge leeftijd schadelijk kan zijn. Maar dit blijft in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het kind zelf en diens ouders. En daarnaast is een dergelijk verbod niet handhaafbaar en beperkt het de vrijheid van andere. En hoe moeten de verenigingen de broek omhoog houden als we meer van hun verwachten maar we ze de mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven inperken. Wel vinden wij als VVD dat er ook een verantwoordelijkheid bij onze verenigingen ligt en we hebben derhalve in het beleidsstuk laten opnemen dat verenigingen een schenkbeleid moeten hebben waarin geregeld wordt hoe een vereniging omgaat met hun verantwoordelijkheid op het gebied van alcohol.

Daarnaast heeft de VVD ingestemd met een voorstel, wat dankzij het CDA op de agenda is gekomen, wat voorkomt dat de verenigingen onnodig hoge kosten zouden gaan krijgen ten gevolge van een wetwijziging.

In het WMO beleidsplan zijn toezeggingen gedaan naar de VVD wat moet zorgen dat we als raad aan het stuur blijven mbt tot de transities. Dit dossiers beslaat straks ruim 1/3 deel van onze begroting en we willen als VVD, zonder dat er iemand tussen het wal en het schip geraakt, wel dat we de kosten onder controle houden. Onze linkse vrienden grijpen al gauw naar de OZB knop maar daar moeten ze toch echt met hun handjes afblijven. Wij willen vooral dat mensen in hun kracht komen en hun omgeving en netwerk gebruiken om enkele basale zorgtaken op te pakken. Na het reces zullen we weer verder spreken over de transities.

Ook een belangrijk voorstel betrof een coördinatieregeling mbt bestemmingsplan Blokhoeve. Een bestemmingsplan wat door de raad al in 2013 is vastgesteld maar door de Raad van State op onderdelen is vernietigd na succesvol bezwaar van de ondernemers in dat gebied. De gemeente en de ondernemers lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor de VVD genoeg reden om samen met het CDA een amendement in te dienen om te zorgen dat er omgevingsmanagement wordt toegepast. Omgevingsmanagement heeft als doel de betrokken partijen goed mee te nemen in de ontwikkelingen zodat er gedragen oplossingen komen. Dit werd ontraden door de wethouder en heeft het helaas ook niet gehaald. We zijn teleurgesteld want nu lijkt het alsof de wethouder geen zin heeft om in gesprek te gaan met de ondernemers en andere betrokkene in de wijk. Een gemiste kans en we hopen oprecht dat het geluid van de ondernemers en inwoners nog wel wordt gehoord. Wij zullen daar als VVD wel op blijven toezien.

Het politiek jaar is bijna voorbij. Op 10 juli behandelen we nog de jaarrekening 2013 en de voorjaarsnota die richting geeft voor de begroting 2015. Hierin zitten vooral de uitwerkingen van het coalitieakkoord maar nog genoeg punten om ons liberaal geluid te laten horen.

Over 2 weken de volgende blog met wat meer over de voorjaarsnota en indien er iets te melden valt natuurlijk eerder.

Met liberale groet,

Mark Snoeren

VVD Nieuwegein presenteert informateur

Dinsdag 25 mrt 2014

De VVD Nieuwegein heeft maandag 24 maart jl. als grootste partij in Nieuwegein tijdens de duidingsavond mevrouw Tine van der Stroom gepresenteerd als informateur. Mevrouw van der Stroom zal de komende 2 weken gesprekken voeren met alle fracties in de gemeenteraad van Nieuwegein om in kaart te brengen welke mogelijke coalities er te vormen zijn. Daarmee is de eerste stap om tot een nieuwe coalitie te komen genomen.

Tijdens de duidingsavond werd door de meeste partijen aangegeven dat de VVD het initiatief neemt om te komen tot een brede en stabiele coalitie, die de uitdagingen waarvoor de gemeente Nieuwegein de komende jaren staat slagvaardig kan oppakken. Bijna alle partijen vinden dat vooral gesproken moet worden met de winnaars SP en D66. De kersverse VVD fractievoorzitter Mark Snoeren erkent dat er een moeilijke opgave ligt voor de informateur. “De uitslag van de verkiezingen laat zien dat er in Nieuwegein erg verschillend wordt gedacht over wat de stad nu echt nodig heeft. Het is van belang dat er een coalitie komt die een brede steun van de raad kent. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij alle partijen concessies moet doen. Als alle partijen dat beseffen is er veel mogelijk.”
Mevrouw Tine van der Stroom was van 1994 tot 2001 burgemeester van de gemeente Schermer (NH) en van 2001 tot 2007 burgemeester van de gemeente Heemstede (NH). In die tijd was ze ook enige tijd waarnemend burgemeester van de gemeente Bennebroek. Mevrouw van der Stroom was in het verleden onder meer landelijk voorzitter Vrouwen in de VVD en is thans nog lid van de Partijraad. Tevens is zij momenteel werkzaam als mediator en zelfstandig adviseur en coach lokaal openbaar bestuur. Ook heeft ze zitting in enkele raden van toezicht.
Naar verwachting zal de informatieperiode 2 weken in beslag nemen waarna de informateur de uitslag in een openbare bijeenkomst zal presenteren.

VVD Nieuwegein organiseert hoge hakken hardloopwedstrijd

Zondag 9 mrt 2014

Op zondag 16 maart 2014 organiseert de VVD Nieuwegein een hardloopevenement op hoge hakken, waaraan u mee kunt doen. Het evenement genaamd 'Loop mee met de VVD' wordt gehouden op het Stadsplein in de binnenstad van Nieuwegein. De bedoeling is dat deelnemers zo snel mogelijk drie ronden lopen rondom het stadshuis op hoge hakken.
De VVD Nieuwegein wil een gezonde bevolking die zich kan vermaken in een bruisende binnenstad ook op zondag. Daarom organiseert de VVD Nieuwegein dit evenement op zondag om invulling te geven aan een 'bruisende stad' en 'Nieuwegein beweegt' De VVD Nieuwegein wil daarmee laten zien dat zij wat voor Nieuwegein betekent door zelf het initiatief te nemen voor een evenement in de binnenstad op koopzondag.

Er zullen prijzen zijn voor:
• de snelste deelnemer
• de meest ludiek geklede deelnemer
• het meest ludieke geklede team
• de hoogste hakken

De hardloopwedstrijd zal starten om 13.30 uur. Inschrijven is kosteloos en kan tot 14 maart 2014 op het emailadres: loopmee@VVDNieuwegein.nl. Het aantal deelnemers is beperkt, aangezien er maximaal 50 mensen kunnen meedoen. Andere politieke partijen zijn uiteraard ook van harte welkom om zich in te schrijven.

Nobelprijswinnende kennis toegankelijk gemaakt in Nieuwegein

Vrijdag 21 feb 2014

SKF, de Zweedse Kogellager Multinational, bestaat 100 jaar. Dat wordt dit voorjaar gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum gaf Prof. Dr. Dan Shecktman, Nobelprijswinnaar in de Chemie 2011, donderdag 20 februari j.l. een lezing bij SKF in Nieuwegein. SKF heeft onlangs bekend gemaakt dat het in Nieuwegein het nieuwe Europese Research en Development Centre gaat vestigen. Een hoogwaardig internationaal onderzoeksinstituut met contacten in de top van de wetenschappelijke wereld. De lezing van Shecktman past in die ambitie.

Dan Shecktman maakte Nobelprijswinnende kennis toegankelijk aan zijn gehoor. Dat gehoor bestond o.a. uit: SKF-werknemers en relaties, Cals VWO-leerlingen, Wetenschapsmensen uit Nederland, Italië en Israël, een vertegenwoordiging van de Zweeds/Nederlandse Kamer van Koophandel en de wethouder economische zaken van Nieuwegein Johan Gadella.

Nieuwegein is voor de Zweedse partners een unieke stad. "qua ligging, sterk hoger onderwijs&wetenschap, logistieke prestaties, flexibele hoogwaardige arbeidsmarkt, Hoogwaardige meertalige professionals en lokale daadkracht." Een vestigingsplaats met potentie!

Vertrouwen in verder herstel moet je zien!

Vrijdag 24 jan 2014

De afgelopen weken stonden in het teken van herstel en optimisme. Als VVD wethouder van economische zaken zie ik dat al enige tijd. Vrijwel dagelijks spreek ik ondernemers en bezoek ik bedrijven. Dit soort contacten zeggen veel meer dan het papier van de krant, want de ondernemers en hun medewerkers moeten het herstel zelf binnenroeien. Ik heb er bewondering voor hoe men dat doet. In een tijd dat t minder ging knokte men voor iedere Euro. Die houding betaalt zich nu uit. Ik zie dat de combinatie: staan voor je product, klantwensen, investeren in je netwerk en innovatie sleutelwoorden zijn.

Een familiebedrijf in de metaal als v. Renswoude levert op maat hekwerk ( bijv RK Barbarakerk), maar ook de trapleuningen in het Stadshuis. Na lastige periode groeien zij weer. Het raadgevend ingenieurs/adviesbureau LPB/ Sight adviseert in Bouw, Ruimte en Milieu oa bij kantoortransformaties en windmolens. Na een moeizame start van 2013, zette het herstel in met als gevolg een personele groei van 6% op ong 95 werknemers. Het Colour Business Centre is een initiatief in het Aegon gebouw aan de Poort van Nieuwegein. Bedrijven, zzp-ers, projecten kunnen daar flexibel met ruimte omgaan. Die formule werkt. Team Kikk is zo n gebruiker. Zij ontzorgen het MKB met ondersteuning op het gebied van oa iso-certificering en personeelsbeleid waardoor MKB-ers zich vooral op het ondernemen kunnen storten. Zij maken flinke groei door en zoeken aansluiting in het netwerk van Nieuwegeinse bedrijven. CROP accountants ziet voorzichtige herstel ook vorm krijgen bij cliënten en innoveert door productverbreding.

De koekjesfabriek Pally opende een derde bakstraat. Een volautomatische oven van meer dan 100 meter lengte en schakelen van 3 naar 5 ploegendienst. Daarmee kunnen ze per jaar 50.000 ton koekjes maken. Een oceaanstomer vol. Zij hebben verdere uitbreidingsplannen tot Europees speler van formaat.

SKF (kogellager multinational)maakte deze week bekend dat het nieuwe Global R&D-Centre in Nieuwegein gevestigd gaat worden. Hoogwaardig technologische investeringen en uitbreiding personeel tot 350 werkn. Een succesvolle lobby van oa Gemeente Nieuwegein, de Provincie Utrecht en Economische zaken werpt zijn vruchten af. De beweegredenen van het Zweedse SKF zijn voor mijn economisch beleid belangrijk: hoogopgeleide professionals, meertalig, flexibel inzetbaar, innovatieklimaat, en superieure logistiek.

Ook in de detailhandel zijn interessante ontwikkelingen te melden. Zo maakten bijna alle winkeliers gebruik van de Evenementenkoopzondagen die het college mogelijk maakte. Mede daardoor werd veel koopkracht in Nieuwegein uitgegeven en leverde dat veel (tijdelijke) extra werkgelegenheid.

Winkelcentrum Hoogzandveld gaat fors uitbreiden. Vorige week tekende ik namens B&W de Leverings- en Realisatie-overeenkomst met Marcel van der Meer. Enige weken daarvoor opende ik de volledig vernieuwde Blokkervestiging op dat winkelcentrum. Ook de fietswinkel Groen is volledig gerenoveerd. Voorbeelden van ondernemers en personeel die na tegenslag (ramkraakbrand) de schouders eronder zetten en krachtiger te voorschijn komen.

Kantoortransformaties zetten krachtig door. 200 woningen tot nu toe en 300 in aantocht. Bedrijven als Florie, LPB/Sight maar ook inrichters, stoffeerders en bouwmarkten profiteren. Nieuwegein is Pionier in kantorentransformaties. De provincie Utrecht neemt dit beleid over. Het hele land kijkt voor hergebruik van kantoren naar Nieuwegein.

Ik ben er dan ook trots op om deze onderwerpen in mijn portefeuille Economische Zaken te hebben als VVD-wethouder, mij gesteund wetend door enthousiaste deskundige ambtenaren en...uiteraard de ondernemers die hier hun kansen Krijgen, Bieden en Pakken.

Economisch groeien.... Dat kan in Nieuwegein... Dat gebeurt in Nieuwegein.

Johan Gadella, wethouder Economische zaken, lijsttrekker VVD.

Inhoud syndiceren

Poll

De Koopavond in Nieuwegein mag afgeschaft worden. We hebben immers Koopzondag!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Skishop+NieuwegeinDe+MixGolds+Gym+HealthclubShell+120x90+overallRegiobank+120x90Brassierie+Plaza+120x90MerwesteinEeterie+120x90+overallBetaalbaar+logo+120x90VVD+Nieuwegein+120x90