Katern

Rapportage integrale aanpak Roma problematiek

Samenvatting:Bij de start van de integrale aanpak Roma problematiek in 2009 werd afgesproken om college en raad tijdens de pilot periode van 3 jaar via een halfjaarrapportage te informeren over de voortgang. In deze vijfde halfjaarrapportage staat de voortgang binnen de 27 Wisselgeldgezinnen centraal ten aanzien van de vijf hoofddoelstellingen: verbeteren schoolgang, verminderen overlast, tegengaan armoede, tegengaan uitkeringsafhankelijkheid en terugdringen... Lees meer

Wijziging Besluit verdeelregels productsubsidies

Samenvatting: Op 14 juni jongstleden heeft het college het Besluit verdeelregels productsubsidies vastgesteld. Bij nader inzien ontbrak bij een tweetal beleidsvelden specifieke verdeelregels, terwijl die wel noodzakelijk zijn, aangezien er meerdere (diverse) aanvragers in aanmerking kunnen komen voor subsidies. In het wijzigingsbesluit zijn deze specifieke verdeelregels opgenomen. Aangezien het college de instandhouding van de voet- en fietsveer op de Lek... Lees meer

Infocentrum Binnenstad

Samenvatting: Sinds 2008 is er een informatiecentrum Binnenstad gehuisvest aan de Borgstede. Bij opening was bepaald dat dit informatiecentrum voor een beperkte periode (vijfjaar) zou functioneren (2008 - 2012). Het Infocentrum gaat nu één jaar eerder dicht dan oorspronkelijk bedoeld. Dit komt enerzijds door ontwikkelingen in de markt en anderzijds door het besluit van de raad om het pand Borgstede... Lees meer

Wmo-raad jaarverslag 2010

Beslispunten: - Kennisnemen van het jaarverslag 2010 en het financieel verslag 2010 van de Wmo-raad. - Kennisnemen van het aftreden van mevrouw M. Bik-Braspenning en mevrouw Mw. C. Marijs als leden van de WMO-raad. - Mevrouw CJJ.M. Vlemmings benoemen als lid van de WMO-raad voor de duur van 4 jaar - Het versturen van 1 bijgevoegde benoemingsbrief en 2 brieven... Lees meer

Projectomgevingsvergunning ‘Ons Thuis’

Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan) voor het bouwplan nieuwbouw Richterslaan “Ons Thuis”: realiseren van 50 appartementen voor senioren en 24 woonzorgeenheden op de locatie Richterslaan 6-50. Samenvatting: Het college heeft ingestemd met het opstarten van een planologische procedure voor het bouwplan nieuwbouw Richterslaan “Ons Thuis” (realiseren van 50 appartementen voor senioren en 24 woonzorgeenheden). Dit bouwplan is in strijd... Lees meer

KBO voelt zich niet meer vertegenwoordigd door COSBO

Samenvatting: Het college van B&W heeft kennisgenomen van de constatering dat de KBO zich niet meer vertegenwoordigd voelt door de Stichting COSBO. Aan beide besturen is gevraagd toe te werken naar een adequate oplossing, zodat de COSBO weer namens alle drie de ouderenbonden kan functioneren. Indien dit niet tot stand kan komen, heeft dit wellicht gevolgen voor de subsidierelatie tussen... Lees meer

Besluit verdeelregels productsubsidie ASV

Samenvatting: In de Algemene subsidieverordening heeft de raad aan het college de bevoegdheid gegeven om in een besluit nadere regels te bepalen die nodig zijn voor de uitvoering van subsidieverlening. Het gaat hier om het bepalen van subsidiedoelstellingen, welke producten in aanmerking kunnen komen voor subsidie, en criteria waaraan moet zijn voldaan. Daarnaast zijn de verdeelregels van de subsidiebudgetten opgenomen.... Lees meer

Infocentrum Binnenstad 1 jaar eerder dicht dan gepland

Samenvatting: Sinds 2008 is er een informatiecentrum Binnenstad gehuisvest aan de Borgstede. Bij opening was bepaald dat dit informatiecentrum voor een beperkte periode (vijf jaar) zou functioneren (2008 - 2012). Het Infocentrum gaat nu één jaar eerder dicht dan oorspronkelijk bedoeld. Dit komt enerzijds door ontwikkelingen in de markt en anderzijds door het besluit van de raad om het pand... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60