Katern

Wijziging van de Legesverordening 2010 i.v.m. de Wet Wabo

Het college heeft besloten de Legesverordening 2010 te wijzigen. Dit besluit hangt samen met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die op 1 oktober 2010 in werking treedt en er vanaf dan een omgevingsvergunning wordt verleend. Het wijzigen van de Legesverordening is nodig om per 1 oktober leges te kunnen heffen op diensten en producten die integreren... Lees meer

Aanpassing verordeningen en mandaatregeling Wet Wabo

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Vanaf die datum gaat de gemeente aanvragen voor een omgevingsvergunning in behandeling nemen. De omgevingsvergunning komt in de plaats van diverse bestaande vergunningen, ontheffingen of toestemmingen voor het realiseren van een fysiek project. Bestaande toestemmingen voor bouwen, milieu, ruimte, natuur en onderdelen van de gemeentelijke verordeningen gaan... Lees meer

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Eigen Woningen

Het college heeft ingestemd met het ondertekenen van de Achtervangovereenkomst Gemeente 2011 met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.De achtervangfunctie van de gemeenten/rijk (50%/50%) ten aanzien van de borgstellingen eigen woningen in het kader van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt beëindigd en gecontinueerd met een 100% achtervangfunctie van het rijk. Tussen het rijk en de VNG is afgesproken dat deze wijziging... Lees meer

Planschadeverzoeken ABC partijen Binnenstad

Er zijn 8 planschadeverzoeken ingediend bij de gemeente voor het ABC Complex. Om een goede afweging op het verzoek te kunnen maken, heeft het college besloten een planologische vergelijking te laten maken tussen het oude bestemmingsplan Stadscentrum Midden en het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad.Op grond van het uiteindelijke advies zal het college vervolgens besluiten op de planschadeverzoeken. Lees meer

Aanwijzen adviseur Planschadeverzoek

De gemeente heeft een verzoek om planschadevergoeding ontvangen van een bewoner van de Raadstede. Deze bewoner stelt planschade te lijden als gevolg van het bestemmingsplan Binnenstad dat de bouw van een appartementencomplex en het Stadshuis mogelijk maakt waardoor schade zou ontstaan als gevolg van uitzichtverlies, verlies aan privacy, schaduwwerking en geluidsoverlast.Het college heeft conform de "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in... Lees meer

Overeenkomst woningbouwplan Hildo Kropstraat 35

Op het perceel Hildo Kropstraat 35, gelegen op het bedrijventerrein Herenstraat - Kruijderlaan, is NCB Projectontwikkeling bezig met de voorbereiding van een woningbouwplan. Het betreft de realisatie van 23 appartementen in de goedkope huursector.Het college heeft besloten tot het aangaan van een overeenkomst met de ontwikkelende partij. Hierin is geregeld dat de kosten die de gemeente maakt voor het voorbereiden... Lees meer

Uitwerkingsplan Het Klooster, deelgebieden 2 en 3

Het college heeft een uitwerkingsplan laten opstellen voor de deelgebieden 2 en 3 van het toekomstig bedrijvenpark Het Klooster. Het ontwerp uitwerkingsplan heeft gedurende zes weken (18 maart tot en met 28 april 2010) ter inzage gelegen. Tijdens die termijn bestond de mogelijkheid voor belanghebbenden om op het ontwerp uitwerkingsplan te reageren.Buiten een positieve reactie van het Hoogheemraadschap De Stichtse... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren