Katern

Infocentrum Binnenstad 1 jaar eerder dicht dan gepland

Samenvatting: Sinds 2008 is er een informatiecentrum Binnenstad gehuisvest aan de Borgstede. Bij opening was bepaald dat dit informatiecentrum voor een beperkte periode (vijf jaar) zou functioneren (2008 - 2012). Het Infocentrum gaat nu één jaar eerder dicht dan oorspronkelijk bedoeld. Dit komt enerzijds door ontwikkelingen in de markt en anderzijds door het besluit van de raad om het pand... Lees meer

Herijking budgetten voor de SWN in het nieuwe Stadshuis

Samenvatting: Vanaf 2008 geven gemeente en de Stichting Welzijn Nieuwegein samen invulling aan het nieuwe Stadshuis. De initiële afspraken uit 2008 zijn inmiddels ingehaald door nieuwe inzichten, ideeën en afspraken. Deze afspraken, bestaande uit structurele subsidie elementen voor de exploitatie en incidentele bijdragen en toezeggingen in de voorbereiding op de verhuizing, zijn daarom herijkt. Beslispunten: In te stemmen met bijgevoegde... Lees meer

Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal

Samenvatting: Het college heeft ingestemd met de lange termijn visie voor de A12-zone zoals verwoord in de rapportage ´Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal´. Essentie van het perspectief is dat de A12-zone zich in de periode van 2025 tot 2040 kan ontwikkelen van een mono functionele, extensief gebruikte, stedelijke rafelrand tot een multifunctioneel dynamisch woonwerkgebied in het hart van een aaneengesloten metropolitane regio.... Lees meer

Grondruil en anterieure overeenkomst Veenwal

Onderwerp: Grondruil en anterieure overeenkomst Veenwal. Samenvatting: Ten behoeve voor de transformatie van het kantoorpand Veenwal 130-136 in Merwestein naar woningen erf is een overeenkomst gesloten over het uitruilen van percelen grond ten behoeve van overhangende balkons en parkeerplaatsen. In het kader van de wet ruimtelijke ordening dient voor de transformatie de grondexploitatie te worden gewaarborgd. Het college heeft daarom... Lees meer

Tijdelijke formatie-uitbreiding loket maatschappelijke zaken

Samenvatting: De formatie van het Loket Maatschappelijke Zaken is op dit moment ontoereikend om aan cliënten/burgers de gewenste dienstverlening te leveren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal aanvragen. Het college besluit tot een tijdelijke formatie-uitbreiding voor het loket. Beslispunten: Instemmen met: • tijdelijke uitbreiding van formatie voor het Loket Maatschappelijke Zaken van 2 fte voor de... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60