Katern

Subsidie voor cultuurhistorisch onderwijsproject

De Historische Kring Nieuwegein (HKN) en de Oudheidskamer (OHK) Vreeswijk dienen in samenspraak met het Erfgoedhuis Utrecht een subsidieaanvraag in voor het lokaal cultuurhistorisch onderwijsproject 'Op stap met Jet en Jan, jong in 1910'. Het project geeft leerlingen van groep 5 van het primair onderwijs een beeld van het dagelijks leven omstreeks 1910 in Vreeswijk: leerlingen zien en gebruiken voorwerpen... Lees meer

Tarieven gehandicaptenparkeerkaart omlaag

Het POG (Plaatselijk Overleg Gehandicapten) vroeg onlangs aandacht voor de zeer hoge tarieven die in Nieuwegein moeten worden betaald voor een parkeervergunning voor gehandicapten. Deze bedragen in Nieuwegein rond de € 250 en dat is een stuk meer dan in omliggende gemeenten. De Partij van de Arbeid heeft daarom het college van B&W gevraagd hoe dit mogelijk is. Het blijkt... Lees meer

Zorg om aantal standplaatsen woonwagens

Onder druk van de rijksoverheid en provincies hebben gemeenten de afgelopen jaren met name kleine kampjes aangelegd ten behoeve van de woonwagendoelgroep. Na de decentralisatie van het woonwagenbeleid, als gevolg waarvan rijk en provincies hun zeggenschap en sturing terzake hebben ingetrokken, zijn veelal kleine gemeenten overgegaan tot het opheffen van kampjes. De vrijgekomen grond krijgt doorgaans een woningbouw- of openbaar... Lees meer

Ontwikkelingsvisie voor Lekboulevard – Hoogzandveld

‘Het Lotusplantsoen blijft grotendeels behouden. Het buurthuis krijgt 500m2. En meer transparantie in de bebouwing in het zuidelijke plandeel’. Dit zijn enkele belangrijke wijzigingen, die zijn doorgevoerd ten opzichte van de concept Ontwikkelingsvisie Lekboulevard – Hoog Zandveld (zuid). Het inspraaktraject van deze conceptvisie vond plaats in augustus/september 2003. In totaal zijn er 45 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn verwerkt in... Lees meer

Instelling Nieuwegeinse Jongerenraad

Het college van B&W heeft besloten tot de instelling van de Nieuwegeinse Jongerenraad. Vanaf 1 januari 2004 heeft Nieuwegein hiermee een officieel jongeren-adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van B&W. De plannen hiervoor zijn in samenwerking met jongerennetwerk New Fun ontwikkeld. In het kader van promotie en werving zullen de leden van New Fun in de... Lees meer

Stop met geldverslindende brochures

GroenLinks Nieuwegein wil het gebruik van geldverslindende brochures door de gemeente terugdringen. Bij het toelichten van plannen wordt regelmatig gebruik gemaakt van zeer dure glossy brochures die na korte tijd weer in een la verdwijnen omdat de volgende fase in de beleidsvorming is aangebroken. In gemeentelijke commissies is daar al herhaaldelijk op gewezen. Onlangs werd een zeer tijdelijke brochure over... Lees meer

GroenLinks tegen toename aantal illegalen

De GroenLinks fractie van Nieuwegein heeft aan het College van B&W een aantal vragen gesteld met betrekking tot de consequenties van het voorstel voor een gene-raal pardon van asielzoekers in de tweede kamer. De tweede kamer behandelt een voorstel tot een pardon aan asielaanvragers die langer dan 5 jaar in Nederland zijn en in eerste asielaanvraagprocedure verkeren. Dit leidt naar... Lees meer

Beantwoording art. 42 brief over jongerencafé

Stadspartij PGN heeft door middel van een artikel 42-brief gevraagd om zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd over het met diverse partijen te sluiten convenant inzake beperking van eventuele overlast terzake van het jongerencafé in Nieuwegein Zuid. Het college van B&W stemt in met de voorgestelde beantwoording. Conform eerder gehanteerde werkwijze bij convenanten zal het presidium zo spoedig mogelijk worden... Lees meer

Krijgt Nieuwegein regiofunctie voor soft drugs?

Na Houten en IJsselstein wil nu ook Vianen af van zijn enige coffeeshop. Coffeeshop De Jonkheer, heeft een vergunning tot 2004, maar de gemeente Vianen wil de vergunning niet verlengen en wil daarmee overgaan tot een nulbeleid. Volgens Vianen is bij De Jonkheer met regelmaat sprake van overlast. Ook trekt de coffeeshop rondhangende jongeren aan en dat zorgt onder buurtbewoners... Lees meer

Gemeente sluit boekjaar 2002 positief af

Het college van B&W heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2002 vastgesteld. In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het financiële beleid en beheer. In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. In de jaarrekening wordt per taakveld verantwoording afgelegd over het in 2002 gevoerde... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren