Algemene beschouwingen VVD Nieuwegein

De VVD wil het college en de ambtelijke staf graag een compliment maken voor de inzichtelijke begroting en het naar voren halen van de najaarsnota. De voorliggende begroting is een logisch vervolg op de kadernota met daardoor geen onverwachte nieuwe elementen. De VVD steunt de ingezette lijn.

– Een solide financieel beleid, lage lasten,
– Uitvoeren bezuinigingen/strategische heroriëntatie.
– Een effectief (samenwerkend) gemeentelijk apparaat
– Inspelen op de gevolgen van de crisis
– Stimuleren van economische ontwikkeling.

De VVD ziet risico’s. Spreekt zorg uit over niet ingevulde oude bezuinigingen Nieuwegein Kiest. (Motie mede Cda) Daarnaast laat deze begrotingen forse opgaven zien om de WMO en RO-vergunningsverleningsvraagstukken binnen de afgesproken kaders te krijgen. Vanuit het bestuur van De Kom bereiken ons daarnaast signalen over de uit te voeren taakstelling aldaar. In diverse grootschalige RO-trajecten (o.a. binnenstad, Klooster) werden de kosten gemaakt en zijn de opbrengsten nog beperkt of waaieren uit over een lange termijn. Ziet het college kansen om extra bedrijvigheid naar o.a. Het Klooster te trekken? Oplettendheid blijft geboden. Hoe denkt het college deze risico’s in te dammen. In het Nieuwe regeerakkoord Bruggen Bouwen, zijn diverse bezuinigingen voorzien op het gemeentefonds van 1,35 miljard Euro, voor Nieuwegein een negatief effect tussen de 4 en 5 miljoen Euro. De gemeente krijgt ook taken doorgedecentraliseerd om die met minder budget uit te voeren. Diverse doeluitkeringen (bijv reintegratie) worden gekort. Al deze ontwikkelingen moeten naar Nieuwegein worden vertaald. Wij gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg.

De VVD verzoekt het college zo snel mogelijk inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke opgave voor Nieuwegein gaat worden de komende jaren. Daarnaast verzoeken wij het college een discussie over de bezuinigingrichtingen,effecten en de keuzes in te richten.

Specifieke aandachtspunten in de Begroting voor de VVD:

Ruimtelijke ordening, duurzame ontwikkeling en milieu
De VVD is onder randvoorwaarden voorstander van een haven in ‘t Klooster. Het ontwikkelen van de haven moet in de pas lopen met het ontwikkelen van het bedrijventerrein zelf. Ze dienen elkaar te versterken. De Haven moet in onze ogen een motor zijn om bedrijvigheid aan te trekken en te behouden. De haven dient de gewenste woningbouw op Laagraven niet te belemmeren. Wil het college de raad halfjaarlijks informeren over de ontwikkeling van ‘t Klooster en de haven?

De VVD heeft herhaaldelijk gevraagd wanneer de houten loopbrug over de Doorslag weer terugkomt en weet dat hier een nieuw vergunningentraject voor doorlopen zal worden. Het is echter wel heel stil hieromtrent. Wanneer kunnen we (en de wijk Doorslag)van de nieuwe brug gebruik maken?

Het uitbesteden van het ophalen van het huisafval lijkt een regelrechte hit nu voor het derde jaar op rij de kosten voor inzamelen en verwerken dalen voor de inwoners van Nieuwegein. De VVD wil dat het college stappen te zet om nog meer taken van stadsbeheer over te hevelen naar regionale samenwerkingsverbanden. Welke toezeggingen kunt u hierin doen? Welke taken denkt u aan, kunnen er meer gemeenten aanhaken?

De VVD is wel terughoudend met uitvoeren van allerlei experimenten om het de percentages voor het gescheiden inzamelen te verhogen. Een experiment met het omgekeerd inzamelen ziet de VVD echter wel zitten. Zo zou er als eerste een container voor papier beschikbaar kunnen worden gesteld. Welke plannen heeft de portefeuillehouder hiervoor in het komende jaar?

Mobiliteit
De VVD is verheugd dat binnenkort de eerste echte “groene golf” op de Zuidstedeweg een feit wordt. De VVD houdt zich aan haar toezegging dat ze voor de ingebruiksstelling hiervan aan de de wethouder een groene VW Golf beschikbaar stelt. Wanneer zullen op andere trajecten de groene golven in gebruik worden genomen?

Er zijn vorig jaar borden opgehangen op de Zuidstedeweg met de mogelijkheid van dynamische parkeerverwijzing. Deze borden zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet in gebruik in tegenstelling van eerdere toezeggingen. Wanneer wordt het parkeerverwijssysteem in gebruik genomen?

Stadsbeheer
In de vorige collegeperiode in sterk ingezet op verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. De VVD is bezorgd over de stap terug die nu gedaan is met o.a. de maaifrequentie. Wij pleiten voor frequenter maaien binnen de budgettaire mogelijkheden.

Jeugdzorg
Op 1 januari 2015 komen de decentralisaties/transities jeugdzorg en AWBZ/WMOnaar de gemeenten. Welke concrete voorbereidingen zijn er tot nu toe getroffen om deze overgang soepel te laten verlopen? De VVD ziet Integraal sociaal beleid over Jeugdzorg in een breder kader met de verbinding met andere domeinen zoals transitie AWBZ en WWNV. Hoe gaat u hier uitvoering aan geven. De VVD wil inzicht hebben in de effectiviteit van de jeugdzorg. Kunt u ons kengetallen inzake effectiviteit, bereik en tijdigheid verschaffen? Het CJG zal vanuit haar voorpostfunctie een belangrijke factor hebben in het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van eventuele bedreigingen in de ontwikkeling om zo uiteindelijk de zwaardere jeugdzorg te ontlasten. Wat heeft het CJG tot nu toe concreet bereikt op het gebied van de signalering en vroegtijdige toeleiding en preventie. De VVD heeft ook hier behoefte aan kengetallen. Wij zouden graag scholen zien als laagdrempelige inlooppunten. Voorts is de VVD voorstander van het invoeren van EKC(eigen kracht conferenties). Gaat het college dit instrument inzetten (evt met provinciale subsidies)?

WMO ontwikkelingen: vragen nav commissie:
1. Heeft vergroting Fte’s te maken met verhoging aantal Wmo aavragen?
2. Werpt kanteling haar vruchten af?
3. Hoe denkt het college Wmo-uitgaven terug te brengen tot afgesproken kaders? Kostenbesparingsmogelijkheden?
4. Kunt u toezeggingen nov 2011 mbt Scootmobiel concretiseren.
5. De begroting voorziet een belangrijke rol voor Movactor bij Welzijn op recept en wijkgericht werken. Eerder deze collegeperiode zegde u de VVD toe dat er een discussie plaatsvindt over activiteiten en subsidiesytematiek rond Movactor. Wanneer kunnen we die tegemoet zien?

Onderwijs
Wij zetten stevig in op het tegengaan van schooluitval o.a. door leerplicht. Heldere indicatoren ontbreken in de begroting. Wat willen we bereiken? Pvda zal hier mede namens VVD amendement over indienen.

Loverboy problematiek
Bent u bereid te onderzoeken of een loverboy-protocol hier met betrokken scholen en instanties kan worden ingevoerd?

Nieuwegein beweegt en Sportaccommodaties:
Wat is er tot nu toe concreet bereikt in Nieuwegein Beweegt? (350.000 intensiveren) Wat wordt er nog opgestart? U wilt een behoeftenonderzoek naar div sportaccommodaties doen. Dergelijke onderzoeken hebben het risico van te grote verwachtingen bij de sportclubs. Voor die verwachtingen ontbreekt het geld. Wij raden een dergelijk onderzoek daarom af. Een onderzoek om te kunnen besparen op accommodatiegeld door bijv de huidige accommodaties breder te gebruiken zouden wij wel toejuichen. Uw visie?

Sociale zaken
De VVD is verheugd dat de gefuseerde sociale dienst van 5 gemeenten met in totaal 180.000 inw in Nieuwegein gevestigd gaat worden. Bezorgd is de VVD over de ontwikkelingen rond de bijstand. De reintegratiebudgetten zijn wederom omlaaggebracht, de WW-duur wordt met een jaar beperkt, het economisch herstel broos. Dat zet onze bijstandsvoorzieningen onder druk. De VVD is voorstander van een college dat proactief tracht zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen, wij tekende een motie dienaangaande . We moeten daarbij wel realistische aannames aan de dag leggen voor wat betreft de omvang van het aantal bijstandsgerechtigden. Ziet het college ook risico’s in de zojuist geschetste ontwikkelingen mbt aantal bijstandsgerechtigden?

Binnenstad/Evenementen
Het zou goed zijn voor de stad als er regelmatig evenementen en activiteiten in onze binnenstad plaatsvinden. Bij het organiseren hiervan ziet de VVD een belangrijke rol van de winkeliers (vereniging) en de vastgoed eigenaren weggelegd maar een rol voor sportclub, culturele- en vrijwilligersorganisaties in het kader van levendigheid. Gaat het college om tafel met deze partijen om evenementen van de grond te tillen?

Veiligheid
Kerntaak van overheid. (Mobiel) cameratoezicht is geborgd in deze begroting. Een goede zaak. Betrapte vandalen dienen te betalen en hun ouders ook. Worden ze daarop aangesproken?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren