Voortbestaan Stichting MOvactor onder druk

Het college van B&W van de gemeente Nieuwegein is al geruime tijd intensief in gesprek met de Stichting MOvactor over het perspectief van deze organisatie in het brede welzijnswerk. In 2018 hebben zij advies gevraagd onderzoek uit te voeren naar de visie op en uitvoering van het welzijnswerk in Nieuwegein. De uitkomsten van dit onderzoek zijn als onderlegger gebruikt bij het uitwerken van de Routekaart Welzijn 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2019 en uitgewerkt in de Meerjarenopgave welzijn (MJO-welzijn).

Het college laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat hiermee een stevige basis is gelegd voor een nieuw toekomstperspectief voor het brede welzijnswerk. Voor de uitvoering van de MJO-welzijn is jaarlijks een bedrag van € 6.500.000 beschikbaar. Van dit bedrag is in de begroting 2021, die nog formeel door uw raad moet worden vastgesteld, een bedrag van afgerond € 3.000.000, inclusief 5 buurtpleinen, gereserveerd voor MOvactor. ‘Dit bedrag is in lijn met de hiervoor begrote budgetten van de afgelopen jaren.’

Bij het uitvoeren van het onderzoek door USBO, het opstellen van de Routekaart en de MJO-welzijn zijn MOvactor en andere formele en informele welzijnsorganisaties uit de stad intensief betrokken geweest. In dit proces is uitvoering gegeven aan de wens van de raad om te komen tot een duidelijke visie en helder uitvoeringsplan voor welzijn in onze stad.

Ondanks deze intensieve gesprekken met het bestuur van MOvactor, blijven zij van mening dat de stichting onvoldoende rechtszekerheid krijgt. Het bestuur verstaat onder ‘rechtszekerheid’ dat het college over meerdere jaren een garantie afgeeft op subsidie. Nog los van de vraag of het college in de positie is om een dergelijke zekerheid te verschaffen, is het college van mening dat de MJO-welzijn en de voorschriften van de AWB voldoende perspectief bieden voor de instelling. ‘Deze heeft immers een looptijd van 2021-2024’ aldus het college.

Het bestuur van MOvactor heeft ook aangegeven dat het beschikbare subsidiebedrag van afgerond € 3.000.000 inclusief beheer buurtpleinen, te laag is om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Het college is van mening dat dit bedrag voldoende is, zo laat zij weten in de brief aan de gemeenteraad. ‘Wij baseren ons hierbij op de jaarrekeningen van de instelling over de afgelopen jaren. De verantwoording over de subsidiebesteding die MOvactor aflegt is vanaf 2018 summier en ook hierin zien wij geen aanknopingspunten of argumenten die de stelling van MOvactor dat zij onvoldoende subsidie krijgen, te staven.’

Liquidatie van de Stichting MOvactor
In een brief van 1 oktober jl. heeft het bestuur van MOvactor het verzocht om in te stemmen met liquidatie van de Stichting MOvactor op grond van artikel 4:71 lid 2 onder h van de Awb. Voor de beantwoording van dit verzoek heeft het college van B&W van Nieuwegein besloten deskundig extern juridisch advies te vragen. Over het genoemde verzoek, maar ook over de mogelijkheden die ontstaan na een eventuele liquidatie.

‘Voor het college blijft continuïteit van welzijnswerk in onze stad van groot belang, juist in deze tijd van Corona beperkingen. We zien dat in de dagelijkse praktijk veel betrokken medewerkers bij MOvactor die wij willen behouden voor het welzijnswerk in Nieuwegein.’ Het college zal de gemeenteraad zo snel mogelijk nader informeren over de situatie, nadat er afstemming is geweest met een juridisch adviseur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren