Warmtebron Utrecht zet onderzoek naar aardwarmte voort in Nieuwegein

Op zoek naar een geschikte locatie om het onderzoek naar aardwarmte in de provincie Utrecht voort te zetten, kiest Warmtebron Utrecht voor Nieuwegein. Het vervolgonderzoek richt zich op het gebied rondom het warmteoverdrachtsstation (WOS) van Eneco nabij het kruispunt A.C. Verhoefweg/Symfonielaan en de Batauweg. Eerder was Nieuwegein al in beeld.

Om de warmtevoorziening van Nederland te verduurzamen zijn alle vormen van schone energie nodig. Aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die ook in Nederland veel voorhanden is. De verwachting is dat deze energie in 2030 circa 30 procent van de warmtevraag kan opvangen. Dat maakt aardwarmte interessant als vervanger van aardgas. In de glastuinbouw wordt deze warmte in Nederland al enige tijd succesvol toegepast.

Volgende stap
Eerder dit jaar is bestaande seismische data uit de jaren zeventig met behulp van nieuwe technologie opnieuw bestudeerd om te kijken waar de ondergrond het meest geschikt is. Op basis daarvan is het onderzoeksgebied van acht gemeenten in de provincie verkleind naar Utrecht en Nieuwegein Met de keuze voor Nieuwegein is het tijd voor de volgende stap in het onderzoek. Warmtebron Utrecht gaat nu rondom het warmteoverdrachtsstation (WOS) van Eneco onderzoeken wat een goede locatie kan zijn om in de laatste fase van het onderzoek ast te stellen of daar ook daadwerkelijk aardwarmte in de bodem zit. Zo onderzoekt Warmtebron Utrecht onder andere de kenmerken van het gebied en de ondergrond.

Meest kansrijk
In de afgelopen maanden heeft advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV een gebiedsonderzoek uitgevoerd. Daarbij is beoordeeld op grond van ‘milieu- en omgevingsaspecten’, zoals natuur, veiligheid, archeologie, groen en alle overige belangrijke waarden die in een gebied voorkomen. Ook de afstand tot het warmtenet is zeer belangrijk. Daarnaast is met de provincie, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en omgevingsdiensten gekeken naar drinkwaterbescherming- en grondwaterbeschermingsgebieden waar geen boring mag worden uitgevoerd. De uiteindelijke conclusie is dat het gebied rond de WOS in Nieuwegein het meest kansrijk is om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten.

Bevoegd gezag
Als Warmtebron een locatie vindt, is het aan het Nieuwegeinse college van B&W en de gemeenteraad of en onder welke voorwaarden het medewerking wil verlenen voor het verstrekken van de grond. Ook een zorgvuldig proces met de omgeving is onderdeel van deze eventuele volgende fase. Daarnaast zullen ook Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toestemming moeten verlenen Als alle onderzoeken de benodigde resultaten opleveren én er een positief besluit van de gemeente is, start de laatste fase van het onderzoek.

Uitgebreid informeren
In de komende maanden wordt de gemeenteraad geïnformeerd over aardwarmte en de laatste stand van zaken. Warmtebron Utrecht legt vervolgens ook contact met organisaties, ondernemers en belangenverenigingen. Nadat de gemeenteraad is betrokken organiseert Warmtebron Utrecht begin volgend jaar informatiebijeenkomsten voor bewoners en geïnteresseerden om deze te informeren over het onderzoek en de vervolgstappen.

Hoe werkt aardwarmte?
Aardwarmte (of geothermie) is energie die je lokaal uit de ondergrond kunt winnen voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. Deze natuurlijke warmwaterbron bevindt zich in Nederland doorgaans in zand- of gesteentelagen op een diepte van 500 meter tot 3 kilometer. Per kilometer stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Als je het warme water oppompt, dan kun je daar de warmte uithalen. Het afgekoelde water pomp je vervolgens terug naar dezelfde aardlaag, ongeveer 1,5 km verder van waar het oorspronkelijk is gewonnen, waar het weer opwarmt. Zo beschik je over een hernieuwbare warmtebron die zeker 30 tot 35 jaar duurzame warmte levert.

Wat is Warmtebron Utrecht?
In de provincie Utrecht onderzoekt Warmtebron Utrecht de komende jaren of aardwarmte een goed alternatief is voor gas en elektriciteit. En of het een veilige, haalbare en betaalbare manier is om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Daarvoor zijn in 2018 twee onderzoeksprojecten gestart: Lean en Goud. Het project Goud richt zich op het Kantorenpark Rijnsweerd en het naastgelegen Utrecht Science Park. Verdeeld over de projecten, zijn 11 organisaties betrokken, van publiek tot privaat. Bij dergelijke projecten is het belangrijk de omgeving op een goede manier mee te nemen. Daarom communiceert Warmtebron Utrecht op een open en transparante wijze over de kansen die aardwarmte kan bieden, maar ook over eventuele risico’s. Daarnaast willen wij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met directe belangen nauw betrekken bij ons initiatief. Dat houdt in dat we waar nodig samen op zoek gaan naar passende oplossingen. Op deze manier willen we aardwarmte als techniek over de volledige breedte ontwikkelen en zorgen voor voldoende draagvlak in de samenleving.

Onderzoeksgebied Utrecht voor de beide onderzoeksprojecten van Warmtebron Utrecht

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk