Nieuwjaarsboodschap VVD

Nieuwjaarswens van de fractievoorzitter

De VVD heeft een bewogen jaar achter de rug. Met de installatie van Herman Idema als tijdelijk wethouder en na de prachtige verkiezingsoverwinning in maart 2010 als informateur van het nieuwe college, is een nieuwe tijd aangebroken. Er werd voor het eerst een VVD-wethouder van buiten aangetrokken en de VVD claimde de belangrijke portefeuille Economie, werkgelegenheid financiën alsmede diverse wijkwethouderschappen en de ontwikkelingsportefeuille in Het Klooster. Er zijn inmiddels diverse successen geboekt.

Lage lasten:

De VVD acht het van belang om de belastingen laag te houden en geen onnodige extra hindernissen op te werpen met lokale lastenverhogingen. De economie heeft genoeg gehaperd en kan geen extra lastenverzwaringen gebruiken. Ik ben overigens van mening dat wanneer via het gemeentefonds of via doeluitkeringen de gemeente wordt gekort, de daaraan verbonden taken evenredig moeten worden verminderd. Landelijke bezuinigingen moeten worden doorvertaald.

Afschaffen hondenbelasting:

Het doet ons deugd dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Dit algemeen dekkingsmiddel dient m.i. geen reëel doel meer, aan inning en controle zijn daarnaast behoorlijke kosten en inzet verbonden. Via het sanctie-instrument uit de APV zijn voldoende mogelijkheden om het onwenselijke uitlaatgedrag van sommige hondenbezitters aan te pakken.

Een stadshart dat vorm en inhoud krijgt:

De VVD ziet het stadshart met de dag meer vorm krijgen. Op cityplaza is de bovenetage nieuw leven in geblazen, het stadshuis vordert gestaag en winkels en appartementen krijgen ook steeds meer vorm. Diverse maatschappelijke functies worden tevens in het stadshart een plek gegeven, waardoor een sterk werkgelegenheids-, winkel-, woon- en verblijfsgebied ontstaat met een regionale uitstraling.

Aanpak werkloosheid:

De VVD ziet werkloosheid als een belangrijke bedreiging in dit tijdsgewricht. Mensen dienen zo snel mogelijk weer aan werk geholpen te worden. Jongeren moeten daarbij actief worden opgepakt. Ik ben bezorgd over het stageplekkenbedrijf waar Utrecht onlangs negatief mee in het Nieuws kwam. Ik begrijp dat wethouder Kolff wisselende ervaringen heeft met dit type bedrijven en begrijp dat hij zo spoedig mogelijk op basis van kwaliteitseisen tot een schifting in deze bedrijven overgaat. De toekomst van jongeren is voor ons te belangrijk om aan klungelaars over te laten.

Stad op orde banen:

De VVD hecht aan een stevige Work First benadering en aan het inzetten van werkzoekenden in nuttige projecten in de stad (Stad op orde banen). In de laatste raadsvergadering is een VVD-amendement aangenomen dat het mogelijk maakt om bijstandsgerechtigden nuttig werk in de stad voor hun uitkering terug te laten doen. Een belangrijk punt waar landelijk ook aandacht voor is. Wij lopen daarmee voorop door het op experimentele basis nu al in te voeren.

Belangrijke ontwikkelingen in het Klooster:

De VVD is bezorgd over de positie van het grondbedrijf en volgt de uitgifte van gronden in het Klooster daarom met bijzondere belangstelling. Zeer verheugend is het daarom dat onder leiding van onze wethouder het hoofddistibutiekantoor van V&D naar Nieuwegein is gehaald. Daarmee zetten we forse stappen.

Bereikbaarheid heeft onze speciale aandacht:

Een goed vestigingsklimaat vraagt overigens om bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en een goede fysieke en kennisinfrastructuur. De VVD ziet kansen in deelname van Nieuwegein in een regionale verkeersdesk, het meer zichtbaar maken van verkeers en bereikbaarheidsgegevens voorde automobilist en een echte groene golf. Wij hebben bij motie ons ongenoegen uitgesproken over de Sneltram. Veel defecten, slechte reizigerinfo, uitstappen langs het spoor, een haperende dienstregeling. Deze motie werd met algemene stemmen door de Raad gesteund.

Blijven hameren op de komst van een HBO-instelling:

Ik zie de komst van een HBO-instelling en bundeling in een campusachtige situatie van bestaande opleidingsinstituten als een grote kans voor Nieuwegein. Jongeren kunnen langer aan Nieuwegein gebonden worden, sociaal cultureel levert een studentenpopulatie een impuls op en bedrijfs en werkgelegenheidsinitiatieven volgen vaak op de komst van een HBO instelling.

De jeugd serieus nemen:

In het kader van jeugdbeleid is de VVD in afwachting van de nieuwe nota jeugdbeleid. Basis is voor ons is een verantwoorde mix van voorzieningen,kansen bieden en maar niet schromen om stevig op te treden wanneer grenzen overschreden worden. Jongeren moet zich vrij kunnen ontplooien, Nieuwegein biedt ze daartoe veel kansen. We hebben diverse scholen, veel sportvoorzieningen en sociaal culturele mogelijkheden.

Iedereen is voor de wet gelijk:

Ik wil hierbij nogmaals zijn grote zorgen omtrent de situatie rond de Roma-jeugd uiten. Wij staan op het standpunt dat wetten ook voor deze groep onverkort gehandhaafd moeten worden. Leerplicht is er voor iedereen en het is belangrijk om kinderen met goed onderwijs klaar te stomen voor een succesvolle toekomst. Ik ben van mening dat instanties stevig moeten samenwerken en kennis moeten hebben van elkaars activiteiten om daar succesvol op te kunnen voortbouwen. Ook waar anderen over de schreef gaan met criminaliteit, woonoverlast, fraude en schoolgang van de kinderen wordt handelend opgetreden. Van iedereen in Nieuwegein wordt verwacht dat hij zijn steentje bijdraagt. De overheid kan mensen ondersteunen die een zetje nodig hebben om aan te kunnen haken, maar er kan is geen sprake van vrijblijvendheid.

Meer aandacht voor o.a. veiligheid en leefbaarheid in de wijken:

Er komt extra wijktoezicht en wijkplatforms worden in de veiligheid- en leefbaarheidsvraagstukken nadrukkelijk betrokken. Ik vind het erg belangrijk dat de signalen vanuit de wijk snel en effectief opgepakt worden door de gemeente en diverse instanties zoals politie en wijktoezicht.

Er is in het afgelopen jaar veel werk verzet. Belangrijke VVD-items zijn gerealiseerd. Ook in het nieuwe jaar zal ik mij met mijn raadsfractie en onze portefeuillehouder blijven inzetten op lage lasten, een efficiënte overheid, bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, een bruisend stadshart, een gezonde economie en aantrekkelijke voorzieningen in het robuuste werk, woon en leefgebied Nieuwegein. Ik wens u allen een goed, gezond en gelukkig 2011 toe in een stad die kansen biedt.

Johan Gadella, fractievoorzitter VVD Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren