Katern

Nieuwegein realiseert ambities en verbetert financiële positie

Het jaarlijkse overzicht van de financiële situatie van de gemeente laat zien dat de financiële positie van Nieuwegein in 2016 is verbeterd. ‘Vertrouwen, verbinden en versterken’ was het motto voor het begrotingsjaar 2016. Vertrouwen op de kracht van de stad, verbinden van bewoners, ondernemers en partners en het versterken van de eigen organisatie. Samen met de stad heeft het college van B&W veel concrete ontwikkelingen en acties gerealiseerd. Door het aanhoudende herstel van de economie en de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid laat de jaarrekening een positief beeld zien, waarmee de reservepositie is verbeterd. Voor 2017 heeft Nieuwegein minder geld van het Rijk ontvangen voor jeugdhulp en ondersteuning en zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De effecten daarvan kunnen opgevangen worden binnen de beschikbare budgetten. In de vergadering van 29 juni stelt de gemeenteraad de financiële stukken vast.

‘De financiële positie van de gemeente vormt een solide basis voor de toekomst. Door behoedzaam financieel beleid van de afgelopen jaren hebben we dit resultaat bereikt. Nieuwegein heeft investeringen in de stad kunnen doen en we zien op allerlei fronten de investeringsbereidheid bij partners in de stad. Ondernemers slaan hun vleugels uit op bedrijvenpark Het Klooster, lege kantoren vormen om tot aantrekkelijke woningen in Rijnhuizen, Blokhoeve krijgt nieuwbouw en bewoners ontplooien stadsinitiatieven en wijkveiligheidsplannen. We faciliteren zo goed mogelijk en blijven zorgvuldig met ons uitgavenpatroon omgaan’, aldus wethouder Johan Gadella van Financiën.

Gedeelde ambities
Nog niet eerder spraken bewoners, ondernemers, partners en de gemeente op zo veel thema’s over hun ambities. De Toekomstvisie voor Nieuwegein 2025 kreeg in 2016 verder invulling met de nieuwe winkelvisie en opnieuw te bepalen woningbouwopgave. Het project ‘Betere Buurten’ leidde tot vernieuwingsplannen voor Merwestein, de Sluyterslaan en Rijtuigenbuurt. Ook is er samen met de stad gewerkt aan de vernieuwingsopdracht voor verouderde sport- en onderwijsgebouwen. In 2016 maakten partners een start met hun samenwerking in stichting Binnenstadsmanagement voor een bruisende binnenstad. Voor de meest passende ondersteuning voor jongeren en ouderen breidde de gemeente het hulpaanbod uit, waardoor bewoners meer keuze hebben in ondersteuning die aansluit bij hun situatie en behoefte. Het blijft het streven om zoveel mogelijk bewoners, met en zonder beperking, mee te laten doen en de doelen te realiseren binnen de beschikbare budgetten.

Terugblik 2016
In 2016 is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Dit is een gevolg van de toename van de reserves (sociaal domein en Grondbedrijf) en een vermindering van risico’s. Bij het Grondbedrijf namen de inkomsten toe vanwege grondverkopen op bedrijvenpark Het Klooster. Nieuwegein ontving meer geld van de Rijksoverheid aan algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het economisch herstel waarvan de gemeente in 2015 het effect al merkte, zette in 2016 verder voort.

Financiële ontwikkelingen
In de voorjaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiën in de eerste maanden van 2017. In 2017 verwacht de gemeente op een aantal terreinen lagere inkomsten of hogere uitgaven dan geraamd. De gemeente ontvangt minder geld van de Rijksoverheid voor de ondersteuning en zorg voor ouderen, jongeren en begeleiding van mensen naar werk. De hogere uitgaven betreffen onder andere de benodigde financiële middelen voor uitvoeringsorganisaties WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en stichting Geynwijs, maar ook kosten voor het verlenen van bouwvergunningen. De gemeente zet zich in om deze uitgaven binnen de begroting op te vangen. Daarbij verwacht de gemeente in de loop van het jaar ook positieve budgetontwikkelingen. Met de najaarsnota presenteert het college een nieuw overzicht van het lopende begrotingsjaar.

Vervolg
Eind mei volgt de kadernota. In de kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting 2018-2021 vast. Op 29 juni is de vergadering waar de gemeenteraad de financiële stukken vaststelt. De bespreking ervan vindt plaats tijdens de commissievergaderingen van 8 en 21 juni.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren