Laat je stem horen op de Avond van de Raad op 18 juni

Donderdag 18 juni start de Avond van de Raad met een inspraakronde. Is er een onderwerp wat niet op de agenda staat, maar waar je de raad wel over wilt informeren? Meld je dan uiterlijk 24 uur van te voren via griffie@nieuwegein.nl. De griffie regelt dan dat je kunt deelnemen aan de digitale vergadering. Wanneer zich geen insprekers melden, vervalt de inspraakronde en start de Avond van de Raad om 20.30 uur.

Startnotitie mobiliteitsvisie 
Het college wil de startnotitie strategische mobiliteitsvisie in een dialoog met de gemeenteraad doorspreken. En dan vooral over het proces en de uitgangspunten die erin beschreven zijn. De uitkomsten neemt het college mee bij het opstellen van de uiteindelijke mobiliteitsvisie. Verwacht wordt dat deze eind 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Politiek debat over jaarrekeningen WIL en WerkWIJSS
De stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS) heeft een jaarplan 2021 opgesteld en biedt deze samen met de begroting 2021 aan. De gemeenteraad is gevraagd daarop uiterlijk 1 augustus 2020 een zienswijze in te dienen.

De WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) heeft een jaarverslag 2019 opgesteld, die ter kennisname aan de gemeenteraad is toegezonden. Daarnaast is een begroting 2021 opgesteld, die door WIL op 16 april 2020 is ingediend. Hierop wordt een zienswijze gevraagd van de gemeenteraad. Besluitvorming volgt in de raadsvergadering van 2 juli 2020. De zienswijze wordt vervolgens aan het algemeen bestuur van de WIL toegezonden.

Meespreken
Zowel de WIL begroting 2021 en de werkWIJSS begroting 2021 worden raadsvoorbereidend besproken. Dit betekent dat je kunt meespreken bij het onderwerp. Ook hiervoor geldt weer, meld je zich uiterlijk 24 uur van te voren via griffie@nieuwegein.nl.

Tot slot
Alle vergaderstukken zijn hier te vinden en live meekijken kan donderdag via de live-stream.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk