Externe veiligheid bij bedrijven

Het college heeft kennis genomen van de situatie wat betreft de externe veiligheid bij bedrijven in Nieuwegein. Het gaat daarbij om situaties waar iets mis kan gaan met gevaarlijke stoffen, waardoor mensen die er niets mee te maken hebben om het leven kunnen komen. Om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen is in 2004 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Op basis van het Besluit kan worden bepaald welke bedrijven er risico’s opleveren, wanneer er bepaalde normen en waarden worden overschreden en wanneer er maatregelen moeten worden getroffen.Bij de risico’s is een onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico (de kans per jaar aan dat een persoon – die daar permanent aanwezig en onbeschermd is – op die plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval of risicovolle activiteit) en groepsrisico (de kans op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschouwde bron.)In Nieuwegein zijn er 11 bedrijven waarop het Besluit van toepassing is. Acht bedrijven vallen binnen de gestelde normen en waarden. Het bedrijf Ecolab overschrijdt de norm voor het plaatsgebonden risico. Volgens het Besluit moet deze situatie voor 1 januari 2010 gesaneerd worden.Momenteel overlegt de gemeente met het bedrijf of sanering op kortere termijn mogelijk is in verband met gewenste ontwikkelingen in de wijk Jutphaas-Wijkersloot. De verwachting is dat Ecolab relatief eenvoudig aan de norm voor het plaatsgebonden risico kan voldoen door het brandbestrijdingssysteem aan te passen. Bij de twee LPG-tankstations Plettenburg en AC Verhoef is de kans op een calamiteit met een groot aantal slachtoffers groter dan wenselijk (groepsrisico).Bij tankstation Plettenburg is deze hogere kans gering. Een toename van het groepsrisico in de toekomst kan uitgesloten worden. Ook heeft de LPG-sector het op zich genomen om de situaties met een overschrijding van het groepsrisico voor 1 januari 2010 te saneren. In dit gebied wordt het bestemmingsplan op dit moment herzien.Het college heeft besloten dat het tankstation Plettenburg als bestemming kan blijven gehandhaafd. Het groepsrisico bij tankstation AC Verhoef is veel hoger dan wenselijk. Dit vormt een struikelblok voor geplande nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Blokhoeve-west. Daarom heeft het college besloten dit tankstation te saneren en het LPG-gedeelte niet meer als bestemming op te nemen in het te herziene bestemmingsplan Blokhoeve.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk