Conflict binnen stadspartij ieders Belang escaleert verder

De vier raadsleden die overgebleven zijn van de stadspartij ieders Belang, te weten Ad Visschers, Vincent Verhaar, Harry Rietveld en Haitze de Jong en de twee commissieleden Guilmy en van Engelen, zijn dinsdagavond geweerd op de ledenvergadering van de lokale partij.

Fractievoorzitter Haitze de Jong laat in een verklaring aan onze redactie weten: ‘In strijd met de eigen Statuten, heeft het bestuur van de lokale partij ieders Belang een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeroepen zonder daarbij de zes leden van de raadsfractie uit te nodigen, die ook nog steeds gewoon lid zijn.’

De Jong: ‘De poging om het lidmaatschap van ons te beëindigen per 13 februari jl., faalde echter jammerlijk omdat de aangevoerde argumentatie niet alleen in strijd waren met de kieswet maar ook met de eigen Statuten. Ook de 2e poging, op 15 februari voldeed niet aan het daarvoor gestelde in de eigen Statuten en was daarmee eveneens onrechtmatig. Zelfs ingeval wel correct was gehandeld door het bestuur v.w.b. inzake een beëindiging van het lidmaatschap, dan nog gold dat er “hoor en wederhoor” moest worden toegepast.’

‘Door de zes leden van de fractie de toegang tot de Algemene Ledenvergadering (ALV) die vanavond werd gehouden op de zaak van de partijvoorzitter mevr. Dorella van Putten te houden en de toegang daarvan voor ons af te grendelen, is er sprake van onbehoorlijk bestuur’ aldus de Jong. ‘Hierdoor zijn ook alle op deze ALV genomen besluiten dan ook onrechtmatig.’

De Jong: ‘Wij van de fractie ‘ieders Belang’ zullen dan ook geen enkele van de besluiten van dit bestuur, genomen op deze ALV respecteren en deze zo nodig in rechte aanvechten ingeval wij daar enige schade dan wel het kunnen functioneren van ons als raadsfractie onder de noemer ‘ieders Belang’ zouden gaan ondervinden.’

Teneinde niet onnodig de situatie ter plaatse te provoceren voor de zaak van mevr. Dorella van Putten, zijn de vier raadsleden en de twee commissieleden weer huiswaarts gekeerd na te hebben geprobeerd om binnen te komen en de vergadering bij te wonen.

De Jong: Dit kwalijke en onrechtmatige handelen van het bestuur van de partij draagt echter niet bij tot een de-escalatie van het conflict maar zal dit eerder nog verder aanwakkeren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk