Bestemmingsplan Vreeswijk Noord

Het ontwerpbestemmingsplan `Vreeswijk Noord¿ heeft gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn vijf zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen zonder consequenties voor de directe omgeving. Eén aanduiding karakteristieke woning in het kader van cultuurhistorisch beleid is vervallen en voor één pand is de bestemming gehandhaafd en niet gewijzigd naar bedrijfnutsvoorziening. Beslispunten:

1. Instemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen zoals verwoord in de `Notitie beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Vreeswijk Noord.’
2. Het raadsvoorstel bestemmingsplan `Vreeswijk Noord’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0356.BPVN2010001-VA02 met bijbehorende bestanden via het presidium ter vaststelling aan de raad voorleggen.
3. Instemmen met bijgevoegde brief waarmee de indieners van de zienswijzen geïnformeerd worden.
4. Instemmen met voorliggend besluit hogere waarden Wet geluidhinder. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren