Katern

Begroting Nieuwegein: financiën blijven op lange termijn onzeker

De financiële situatie van de gemeente Nieuwegein blijft onzeker, ondanks extra middelen die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt. Mede dankzij een aantal meevallers kan het college een sluitende begroting voor de jaren 2022-2025 presenteren. Met een sluitende begroting blijft Nieuwegein ook de komende jaren in staat te investeren in een fijne stad voor alle Nieuwegeiners. De zorgen over de financiële toekomst van de gemeente zijn echter nog lang niet voorbij.

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2022-2025. Hierin geeft het college nadere invulling aan de keuzes die de gemeenteraad afgelopen voorjaar heeft gemaakt bij het vaststellen van de Kadernota. Op donderdag 7 oktober heeft het college de Programmabegroting aan de gemeenteraad aangeboden.

Investeren ondanks onzekerheid
Zoals aangekondigd in de Kadernota kiest het college er in de begroting voor te investeren in de kwaliteit van de stad en ondersteuning van Nieuwegeiners die dat nodig hebben. Het college blijft ook de komende jaren geld uittrekken voor betaalbare woningen, vergroening, maatschappelijke voorzieningen, verkeersdoorstroming, de veiligheid en leefbaarheid van buurten en betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

Het college stelt deze investeringen voor ondanks de nog steeds onzekere financiële situatie waarin gemeentes en dus ook Nieuwegein verkeren. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, is het nog niet duidelijk of de Rijksoverheid ook op de langere termijn gemeentes voldoende financiële middelen geeft om de taken uit te kunnen voeren die nodig zijn voor inwoners en ondernemers. Het gaat hierbij onder andere om geld voor taken op het vlak van jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wethouder Hans Adriani

Wethouder Financiën Hans Adriani: “De gelden vanuit het Rijk zijn het grootste deel van onze totale inkomsten. Het college is blij met de eerste stappen die de Rijksoverheid heeft gezet om financieel tegemoet te komen aan de enorme opgaven waarvoor gemeenten nu en de komende jaren staan. Tegelijkertijd hebben we momenteel te maken met Haagse dagkoersen en is er op de hoogte van de financiële tegemoetkoming geen peil te trekken. Wij roepen de landelijke politiek op om nu door te pakken. Het is hard nodig dat het Rijk met structureel extra geld over de brug komt. Alleen dan kan Nieuwegein ook in de toekomst een fijne plek blijven om te wonen, te werken en te recreëren.”

Duurzaam evenwichtig financieel beleid
De gemeente Nieuwegein hecht van oudsher veel waarde aan een duurzaam evenwichtig financieel beleid. Behoedzaam beleid blijft ook de komende jaren nodig. Omdat Nieuwegein 50 jaar geleden in rap tempo is ontstaan, zijn veel maatschappelijke voorzieningen min of meer tegelijkertijd aan vernieuwing toe. De gemeente kent daardoor grote uitdagingen op het gebied van de bereikbaarheid van de stad en de vernieuwing van schoolgebouwen en sportaccommodaties. Het landelijke klimaatbeleid en het tekort aan betaalbare woningen vragen daarnaast om flinke inspanningen op lokaal en regionaal niveau. Ook de aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid in wijken vraagt om extra inzet van gemeentes.

Wethouder Adriani: “Nieuwegein staat de komende jaren voor een aantal fikse uitdagingen. Het college is daarom blij dat we een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. De positieve cijfers zijn het resultaat van het evenwichtige financieel beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd. Tegelijkertijd blijven wij ons zorgen maken over de financiële toekomst. Het water stijgt ons tot de lippen. Structureel extra geld van het Rijk is hard nodig. Alleen dan kunnen wij blijven investeren in de stad en Nieuwegeiners die dat nodig hebben blijven ondersteunen.”

Gemeenteraad aan zet
De begroting is pas definitief na goedkeuring door de gemeenteraad. College en gemeenteraad vergaderen voor het eerst op 28 oktober over de begroting. Op 4 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren