Welzijnszaken/Onderwijs (2001/12919)

Het college heeft een overeenkomst gesloten met het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Utrecht over ‘educatie en inburgering’. Het contract heeft een totale omvang van Fl. 2.226.513,- (€ 1.010.347,55) en betreft alle cursussen. Er is een pakket van cursussen voor laagopgeleide burgers en inburgeringstrajecten voor laagopgeleiden op de ROC-locatie Nieuwegein. Verder zijn er (vervolg-)cursussen voor hoger opgeleiden en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs op locaties in Utrecht.

Het onderwijsaanbod in Nieuwegein wordt ook gevolgd door cursisten uit de omliggende gemeenten. Afspraken met deze gemeenten over verdeling van de kosten van het gezamenlijk aanbod en van de kinderopvang zijn nu vastgelegd in de productovereenkomst ‘educatie en inburgering’. Dekking voor de kosten wordt gevonden in van het Rijk ontvangen gelden voor educatie en voor inburgering.

Voor kinderopvang en voor extra verlengingstrajecten voor inburgeraars stelt de gemeente jaarlijks een subsidie beschikbaar. Dit besluit gaat ter kennisname naar de raadscommissie SWS van 9 januari 2002.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk