Vergunning aangevraagd voor eerste vier windmolens in Rijnenburg

In Poldergebied Rijnenburg en Reijerscop werkt Rijne Energie aan een plan voor een energielandschap. Inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd voor de eerste vier windmolens. De komst van de windmolens, op de grens met Nieuwegein, stuit op veel weerstand bij omwonenden.

In april dit jaar presenteerde Rijne Energie c.s. de locaties voor vier windmolens. In mei hebben zij deze locaties toegelicht op informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Nu heeft Rijne Energie de volgende stap gezet en een omgevings- en natuurvergunning aangevraagd voor vier windmolens. ‘Met deze vier windmolens maken we maximaal gebruik van de grond die nu beschikbaar is. De windmolens worden maximaal 270 meter hoog (hoogste punt van de wieken). Vier windmolens leveren genoeg stroom op voor 27.000 huishoudens’ aldus Rijne Energie.

Met deze windmolens wil buurgemeente Utrecht zo veel mogelijk schone energie opwekken. Dit past ook bij de ambitie van het college van burgemeester en wethouders van die stad om een blijvend energielandschap te maken in het noorden van Rijnenburg. In het zuidelijk deel komen woningen. Het aantal windmolens kan uitgebreid worden tot maximaal acht. Mogelijk komen er ook zonnevelden, als zich hiervoor grondeigenaren melden. Dan wordt een nieuwe procedure gestart.

Vernieuwing hoogspanningsstation
De initiatiefnemers werken samen met Stedin aan een bestemmingsplan om het hoogspanningsstation in Rijnenburg te vernieuwen. Dit is nodig om de windmolens aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. De komende tijd werken zij verder aan de voorbereidingen voor deze werkzaamheden.

Utrecht wil eind 2022 een ontwerpbesluit over de vergunningen en een wijziging van het bestemmingsplan ter inzage leggen. De milieuonderzoeken worden dan ook openbaar. Daarop kunt u dan een zienswijze indienen. In 2023 leggen we een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad.

Volgens de huidige planning kunnen de vier windmolens in 2026 draaien. Inmiddels is ook de voorbereiding voor woningbouw in Rijnenburg gestart. De aanpak hiervoor bespreken we nog met een aantal grondeigenaren in Rijnenburg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk