Verenigde Senioren Partij (VSP) dient motie ‘Zon Voorop’ in

In de raadsvergadering van woensdag 29 mei heeft de Verenigde Senioren Partij (VSP) samen met de VVD, Lokale Vernieuwing, CDA, Groep Verdam en ieders Belang het amendement ‘Nieuwegein tegen windturbines in polder Rijnenburg’ ingediend. ‘Ondanks de inzet van de gemeente Utrecht tot nu toe om een uitgebreid en zorgvuldig proces met onze inwoners te doorlopen, constateert de VSP dat het niet gelukt is dat te bereiken. De VSP betreurt dit’ aldus Ton de Mol, fractievoorzitter van de VSP in Nieuwegein. Deze motie is in meerderheid aangenomen.

De gemeente Utrecht heeft de gemeenteraad van Nieuwegein in april geïnformeerd over hun conceptvoorstel met betrekking tot een visie en uitnodigingskader voor de realisatie van een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Binnen deze visie is het mogelijk om in de polder Rijnenburg en Reijerscop 227,5 ha zonneveld (+/- 163 MW) en tot 2030 11 windturbines (+/- 44 MW) te realiseren. In de door Utrecht voorgestelde scenario’s voor een energielandschap is ruimte voor de ontwikkeling van landschap en groen, de ontwikkeling van watergebonden natuur en de ontwikkeling van nieuwe OV- en recreatieve routes. De VSP hecht grote waarde aan deze ontwikkelingen, zeker waar ze aansluiten op het regionale netwerk.

De polder is  ruim 1.000 ha groot en een gebied dat met de juiste ontsluiting uitermate geschikt is om een groot deel van deze woningbouwopgave te realiseren en daarnaast ook zo veel mogelijk duurzame energie opgewekt kan worden. ‘Wonen en energie mogen en hoeven elkaar niet in de weg zitten’ zegt de Mol.

De Mol: ‘Het plaatsen van windturbines in de zoekgebieden bij onze gemeentegrens of dichtbij de woningen (800 meter) levert o.a. landschapsvervuiling,  bewezen gezondheidsrisico’s en waardedaling van de woningen voor onze inwoners op. De nadelen voor het leefmilieu en de negatieve milieudruk zijn groot. En is daarom voor de VSP onbespreekbaar!’

De regio U10/16 staat de komende jaren voor grote opgaven op gebied van wonen, duurzaamheid, mobiliteit en economie en het effect van deze opgaven op het landschap. In de regio is er veel behoefte aan woningen. Om de druk op de woningmarkt te verminderen is de bouw van nieuwe woningen van essentieel belang. Deze woningen moeten met name in en rondom grote steden gebouwd worden. Hierbij is een zorgvuldige afweging in het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) nodig omdat het energielandschap de bouw van woningen na 2030 niet in de weg mag staan.

De VSP vindt dat woningbouw, zonnevelden, zonnepanelen op daken en andere energiebronnen vroegtijdig bij de ontwikkelingen betrokken moet worden. Zonnevelden vormen geen belemmeringen voor de ontwikkeling van woningbouw, en zonnepanelen op daken leveren een duurzame bijdrage aan het energieakkoord. Mits goed in het landschap ingepast is verder de zichtbaarheid, overlast en hinder van zonnevelden voor de omgeving hooguit beperkt aanwezig. ‘De VSP vindt dan ook dat Utrecht zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie dan ook beter kan bereiken door te kiezen voor zonne-energie en andere energiebronnen’ aldus de VSP in een reactie.

De Verenigde Senioren Partij heeft daarom samen met de Groep Verdam, Lokale Vernieuwing en de VVD de motie ‘Zon Voorop’ ingediend met de voorkeur voor scenario 1.

De VSP vindt dan ook dat de gemeente Utrecht bij het ontwikkelen van het duurzaamheidslandschap Rijnenburg en Reijerscop rekening moet houden met de daadwerkelijke bouw van woningen in Rijnenburg vanaf 2030.

Op 3 april jl. heeft het college van B&W een conceptvoorstel ontvangen van de gemeente Utrecht om raden van buurgemeenten in staat te stellen een reactie te geven op het conceptvoorstel en het uitnodigingskader voor een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop.

De gemeente Utrecht hecht er aan een zorgvuldig proces waarbij de buurgemeenten de mogelijkheid wordt geboden om te reageren op de plannen. De Verenigde Senioren Partij deelt dit standpunt en heeft daarom kennis genomen van de plannen en daarover een mening gevormd.

De Mol: ‘Met dit raadsbesluit en het informeren van de gemeente Utrecht daarover, worden de belangen en de gezondheid van onze inwoners beschermd en meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming eind dit jaar door de gemeenteraad van Utrecht om te komen tot een gecombineerde woon- en duurzaamheidslandschap in de polders  Rijnenburg en Reijerscop.’

One thought on “Verenigde Senioren Partij (VSP) dient motie ‘Zon Voorop’ in

 1. Klaas Feenstra

  Bijzonder, het voorstel van B&W Utrecht en de motie om tegen windmolens te stemmen van de VSP/VVD
  Er wordt volledig voorbijgegaan aan de landschappelijke inrichting met zonnevelden, terwijl juist dat de meeste impact heeft op welzijn en milieu. Er wordt echter gefocussed op het niet willen plaatsen van de veel minder schadelijke windmolens.
  Als de 11 windmolens niet geplaatst worden, zou om een zelfde energie opbrengst mogelijk te maken, nog eens 62 hectare prachtige agrarische grond extra moeten worden opgeofferd om eenzelfde energieopbrengst te realiseren.

  Met het voorstel van B&W Utrecht wordt in één klap een gebied van 450 voetbalvelden, oftewel een gebied van 1km breed en 2,5 km lang voorzien van beton, staal en glas.
  Je kunt dit gerust verstedelijking noemen. Echter… in een stad heb je nog groen, bomen, fluitende vogeltjes, kortom ‘leven’…
  Dit wordt een een silicium woestijn, een stiltegebied, maar dan de ‘stilte des doods’… Het lokale klimaat zal er door beïnvloed gaan worden, immers de bufferwerking van grondoppervlak zal veel kleiner zijn.

  En waar blijft onze ‘ademruimte’? Gras en bomen produceren zuurstof en zorgen voor opname van fijnstof, wat vooral langs de snelwegen noodzakelijk is. Een gezond bodemleven zorgt voor een gezonde fauna, broedende kieviten, grutto’s, muizen, roofvogels, etc. Van dit alles zal geen sprake meer zijn. Opname van regenwater door de verdichting van de grond zal een steeds groter probleem vormen. Dus directe gevolgen voor de drinkwatervoorziening en regulering van de grondwaterstand.
  Grazende koeien, schapen en alles wat het Hollands landschap te bieden heeft kunnen we wel vergeten.

  Het plaatsen van windmolens langs de snelwegen voorkomt dat er een al te groot beslag wordt gelegd op de leefruimte. Het beslag op de grond van windmolens is vele malen kleiner dan van zonnepanelen. M.a.w. de energiedichtheid van windmolens is veel hoger. En bij een goede landschapsinrichting en planologie zullen toekomstige woningen geen last hoeven te hebben van slagschaduw.

  Hoezo een uitspraak van de heer De Mol dat windmolens ‘bewezen gezondheidsrisico’s’ met zich meebrengen? In welke situatie is dat dan? En wat zijn die risico’s precies?
  Zijn windmolens een aanslag op het landschap?
  Waren schoorsteenpijpen uit het industrieel tijdperk een aanslag? Waren wind-watermolens een aanslag?
  En hoezo waardedaling van woningen? Ligt dat er niet aan hoe in de planologie hiermee wordt omgesprongen?
  En indien op een enkele locatie daarvan sprake van is, kunnen we de eigenaren mogelijk een compensatie bieden dan wel laten meedelen in de opbrengsten?

  Het lijkt erop dat de discussie mbt energie transitie een religieus karakter krijgt. Niet op feiten gebaseerd. Een geloof, waarin de grootste schreeuwers/ evangelisten hun gelijk proberen te halen. Een geloof, waarmee elke neiging tot zelfstandig en creatief denken de kop wordt ingeslagen..

  Wie profiteren het meest van zonnepanelen op hun land, welke belangen spelen daar een rol? Juist ja, een hectare zonnepanelen levert veel meer op dan een hectare koeien….

  Het is al te kort door de bocht.
  Laten we toch vooral goed na blijven denken en ons niet laten leiden door buikgevoelens, maar door feiten…
  En dat betekent dat de uitspraak aangaande het niet plaatsen van windmolens misschien toch nog eens ‘tegen het licht’ moet worden gehouden…

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk