Uitspraak Raad van State heeft grote gevolgen voor windturbines in Rijnenburg en Reijerscop

De Raad van State heeft vandaag een uitspraak gedaan die grote gevolgen kan hebben voor de plannen voor windturbines in Nederland, ook de plannen voor windturbines in Rijnenburg en Reijerscop bij Nieuwegein. De Nederlands aanpak windturbines is in strijd met het Europees recht. De overheid heeft de eigen normen voor veiligheid, geluidsoverlast en milieu nooit goed getoetst.

Persrechter Rosa Uylenburg legt in onderstaande video uit waarom het Europees recht dwingt tot zo’n milieubeoordeling van de Nederlandse windturbinenormen. Voor de volledige toelichting over wat er nu moet gebeuren en wat de gevolgen zijn voor windparkbesluiten

Buren van Rijnenburg en Reijerscop zeggen al jaren dat de normen die de Nederlandse overheid hanteert niet deugen.

Over Buren van Rijnenburg en Reijerscop
Grootschalige windmolens in de directe omgeving van de polder Rijnenburg leidt al in de planvorming tot veel onrust en bestuurlijke problemen: er is immers een enorme impact op de bestaande functies van deze groene-hart polder en ook voor de toekomst na 2030 voor duurzame woningen. Maar ook op landschap, levende natuur, dag-nachtritme, of waardedaling van bestaande huizen. Los daarvan ontstaan er bepaalde vormen van hinder die niet te bestrijden zijn (o.a. met betrekking tot geluid en slagschaduw, lichthinder). Deze belangengroep ziet in zonne-energie en kleinschaliger opzet veel meer toekomst.

Het hoofddoel van de belangengroep is het voorkomen van hinder. Dat doel en de aanpak zijn verwoord als volgt:

De belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) is actief als belangenorganisatie voor personen die wonen in of rond het hierna omschreven plangebied genaamd Rijnenburg /Reijerscop binnen een afstand van 1500 meter dan wel binnen een afstand van tien maal de tiphoogte van (geplande) windturbine(s).

Dit plangebied wordt in het oosten en noorden begrensd door de snelwegen A-2/A-12 (inclusief de bermen ter weerszijden van deze snelwegen), en in het zuiden en westen door de gemeentegrenzen van Woerden, Montfoort en IJsselstein. Het gebied valt grotendeels onder het bestuur van de stad Utrecht en is onderdeel van de wijk ‘Vleuten- de Meern – Haarzuilens’.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk