Tweejaarlijkse publicatie Statistische Berichten verschenen

Om de twee jaar verschijnt de publicatie Statistische Berichten. De uitgaven geven een overzichtelijke stan-daardisatie van belangrijke cijfermatige ontwikkelingen op zoveel mogelijk (beleids)terreinen. De data worden zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie gebruikt, bijvoorbeeld ter beeldvorming of ter bepaling of evaluatie van beleid.

De gegevens staan gegroepeerd naar onderwerp in de hoofdstukken: bevolking; volkshuisvesting; economie en inkomen; verkeer en vervoer; onderwijs; cultuur, sport en recreatie volksgezondheid en milieu, sociale dienst-verlening, openbare orde en veiligheid, personeel en middelen en verkiezingen.

Het college heeft de publicatie voor kennisgeving aangenomen en zal het Presidium voorstellen dit ter kennis-name op de agenda van de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) te plaatsen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk