Katern

Terugblik op de raadsvergadering van 18 mei 2017

Donderdag 18 mei en maandag 22 mei vergaderde de gemeenteraad. De raad heeft besloten in te stemmen met de coördinatieregeling om het bestemmingsplan voor het project Ravenswade te kunnen voorbereiden. Daarbij heeft de raad een motie aangenomen om aandacht te hebben voor de veiligheid van fietsers.

Daarna heeft de raad ingestemd met het groenstructuurplan waarin het groene geraamte van Nieuwegein is vastgelegd dat dient als afwegingskader en uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij is een amendement aangenomen om een eventuele afwijking bij groot openbaar belang eerst aan de raad voor te leggen.

Vervolgens heeft de raad het woningbouwprogramma 2030 vastgesteld. Door een aangenomen amendement worden de indicatieve woningbouwaantallen niet vastgesteld. Diverse raadsfracties hadden voorstellen ingediend om bepaalde woningbouwlocaties te schrappen als kansrijke woningbouwlocatie, maar geen enkel voorstel daarvan haalde een meerderheid.  Een motie om bij de realisatie van de woningbouwlocaties bij voorkeur aandacht te geven aan de bouw van betaalbare vrije sector huurwoningen in het middensegment, is aangenomen.

De raad heeft ook besloten op welke wijze de extra toegekende middelen ten behoeve van armoedebestrijding van kinderen worden ingezet. Hierbij is een amendement aangenomen om beter te omschrijven wat verstaan wordt onder kinderen uit gezinnen met schulden. Ook is een motie aangenomen om de kinderen te betrekken bij de bepaling van de bestedingsdoelen en de uitkomsten hiervan te betrekken bij de evaluatie.

De raad heeft een nieuw besluit op bezwaar Handelskade/Lekboulevard genomen overeenkomstig het voorstel van het college. Een amendement om het besluit aan te scherpen en een motie om te onderzoeken of de grond gekocht kan worden zijn verworpen.

Ten slotte heeft de raad zonder debat besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

• jaarstukken 2016 en de ontwerp-programmabegroting 2018 tevens 1e wijziging programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
• ontwerp-programmabegroting 2018 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht;
• concept-begroting 2018 Recreatieschap de Stichtse Groenlanden;
• benoeming raadsrapporteurs.

Daarna heeft de raad twee moties besproken. De motie om bij de woningcorporaties aan te dringen op huurverlaging voor de groep van dure scheefhuurders is aangenomen. De motie over prestatieafspraken wordt volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk