Terugblik gemeenteraad 29 juni 2011 en zomerreces

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond vooral in het teken van geld: de jaarstukken 2010, de grondexploitatie en de parkeerexploitatie 2010, de voorjaarsnota 2011, het raamwerk voor toekomstige begroting en de economische visie.

Een nieuwe fractie?
Opvallend tijdens de behandeling van de verschillende agendapunten vormde het gezamenlijk optreden van, Trots, ONS en Leefbaar Nieuwegein , (TOL). Dat deze partijen samenwerken was bekend en merkbaar. Nieuw is dat ze nu ook namens elkaar het woord voeren. Is een nieuwe fractie ontstaan? Het positieve aan TOL is dat het gezamenlijk optrekken in theorie leidt tot efficiënter vergaderen en minder bijdragen aan discussies. De praktijk leert dat vooral Leefbaar Nieuwegein nog moet wennen aan het fenomeen van één woordvoerder namens de drie. D66 Nieuwegein vindt dat het de drie partijen zou sieren ook daadwerkelijk samen te gaan. Dat scheelt spreektijd en belastinggeld. Maar (de) TOL zal deze stap waarschijnlijk niet zetten, juist vanwege de spreektijd en de fractie-inkomsten.

Verantwoording over 2010
Uit de jaarrekening 2010 blijkt dat er behoorlijk goed begroot is. Voor bijna alle acht programma’s komen de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten redelijk overeen met de ramingen. Op een begroting van zo’n 167 miljoen euro resteerde 3 miljoen euro. Dat de uitgaven rechtmatig waren bleek ook uit het accountantsrapport. De accountant geeft aan dat de interne financiële beheersing van een adequaat niveau is. Er restten enkele kleine aanbevelingen. De fractie van D66 Nieuwegein heeft in de voorbereidende sessies vooral zorgen geuit over de ontwikkeling van de algemene reserves op middellange en lange termijn en over de wijze waarop het college stuurt op het bereiken van doelen en ambities. De raadsfractie heeft ingestemd met de jaarrekening, de grondexploitatie en de parkeerexploitatie.

Voorjaarsnota 2011
De voorjaarsnota 2011 biedt inzicht in de ontwikkelingen en financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het collegevoorstel gaf goed onderbouwd aan welke mee- en tegenvallers zijn te verwachten die bijstelling van de oorspronkelijke begroting rechtvaardigen. De fractie van D66 Nieuwegein kon zich dan ook vinden in de voorgestelde wijzigingen met een omvang van iets meer dan een half miljoen euro.

Economische Visie
D66 Nieuwegein heeft twijfels geuit over de realiseerbaarheid van de Economische visie. D66 onderschrijft de ambities maar vindt de mate waarin de actieplannen moeten bijdragen aan het realiseren van de ambities weinig concreet. Door de toezegging van de portefeuillehouder dat er jaarlijks een monitorrapportage komt heeft de fractie ingestemd met het beschikbaar stellen van 100 duizend euro per jaar voor de uitvoering van de visie.

Sociale zekerheid
Ook de intentieverklaring van zes gemeenten (Houten, Lopik, Montfoort, IJsselstein, Vianen en Nieuwegein) om samenwerking op het gebied van sociale zekerheid na te streven kon onze goedkeuring krijgen, al gold ook hier dat het strakke tijdschema – eind van het jaar moet er al een samenwerkingsschets liggen – tot enige geuite zorgen leidt.

Zomerreces
De komende twee maanden zijn er geen raadsactiviteiten. Dat betekent ook dat de wekelijkse fractiebijeenkomsten op maandagavond geen doorgang vinden. Vanaf september zijn we weer zichtbaar actief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren