Stand van zaken besteding gelden buurtbemiddeling

In de gemeentebegroting 2004 is een budget beschikbaar gesteld voor het voorkomen of tegengaan van overlast door het leren omgaan hiermee van bewoners (’empowerment’, participatie) op een innovatieve, voor Nieuwegein vernieuwende sociaal-culturele wijze.Het college van B&W heeft kennis genomen van de stand van zaken van de besteding van dit budget. Tevens heeft het college ermee ingestemd dat de voorbereiding en uitwerking van subsidieaanvragen voor dit budget plaatsvindt in de stuurgroep Wijkgericht werken, waarbij de sector Maatschappelijke Ontwikkeling aan B&W adviseert over de toekenning van de subsidieaanvragen conform de in het advies genoemde criteria.Het budget wordt onderdeel van het flexibel deel van het welzijnspakket per 1 januari 2006. Het college heeft voorts ingestemd met toezending van dit advies aan het presidium met het voorstel dit ter inzage te leggen voor de raadscommissie SOC.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk