Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/8)

TCN Property Projects heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een opleidingscentrum in Blok-hoeve. Het bouwplan past in het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve. Medewerking kan verleend worden via een vrijstelling op het bestemmingsplan (artikel 19, lid 1 WRO).

Tijdens de ter inzage legging heeft de ge-meente hierop een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze geeft het college geen aanleiding om geen mede-werking aan het bouwplan te verlenen. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volks-huisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk