Stadsontwikkeling (2001/11067)

Het college van B & W heeft op 17 juli 2001 ingestemd met de start van een procedure art. 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (vrijstelling op het bestemmingsplan) inzake het bouwrijp maken en het verleggen van de Distributie Pijpleiding Organisatie en gasleiding in het plangebied Blokhoeve. In de periode van 30 augustus tot en met 27 september 2001 heeft het plan ter inzage gelegen en kon een ieder schriftelijk inspraakreacties indienen. Gedurende deze periode heeft niemand van deze inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt.

Het plan wordt nu ongewijzigd volgens art. 19a lid 4a gedurende vier weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen bij de gemeente indienen. Indien geen zienswijzen worden ingediend kan een ‘verklaring van geen bezwaar’ worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk