Stadsbeheer/Beheer/Voorbereiding (2002/844)

Het college heeft het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Doel van dit plan is de verbetering van de kwaliteit van het rioolstelsel en het oppervlaktewater (sloten, singels, kanalen, e.d.). De looptijd van het plan is 5 jaar. In de komende planperiode wil het college de bergingscapaciteit van rioolstelsel in oudere Nieuwegeinse wijken (Vreeswijk, Jutphaas-Wijkersloot en Zandveld) vergroten. Dit gebeurt door ondergrondse bergbezinkbassins en bergbezinkriolen aan te leggen.

Over de aanleg hiervan zal de gemeente tijdig met de bewoners in overleg treden. Door deze voorzieningen zal het minder vaak voorkomen dat bij zware buien het regenwater, vermengd met rioolwater, wordt gestort op het oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert daardoor. Ook wil het college percelen die nog niet op het riool zijn aangesloten, de komende jaren aan het rioolstelsel gaan aansluiten. Het gaat daarbij om ongeveer 80 percelen, waarvan de meeste hun afvalwater nu nog storten in een sceptictank (in zo´n tank zakt het vuil naar beneden, en komt het relatief schone water dat zich dan bovenin de tank bevindt, in het oppervlaktewater terecht).

Daarnaast neemt het aantal riolen dat vervangen moet worden, toe. Dit komt doordat de gemiddelde leeftijd van het totale stelsel stijgt. Om de in het plan aangekondigde maatregelen te kunnen betalen, zal de rioolheffing vanaf 2003 vijf jaar lang verhoogd worden. Uitgangspunt is dat alle kosten die samenhangen met rioolbeheer, moet worden betaald uit de rioolheffing. Overigens zit de gemeente momenteel onder het landelijke gemiddelde wat betreft de hoogte van de rioolheffing. Ook over 5 jaar zullen we nog steeds niet bij de duurste gemeenten horen.

De raadscommissie Stedelijk beheer, Welzijn en Sociale zaken bespreekt het voorstel op 6 februari. De raad beslist er definitief over op 28 februari.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk