Katern

Raadsbijeenkomsten augustus/september 2017

31 augustus 2017 – Raadsinformatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling City
Op donderdag 31 augustus wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de gebiedsontwikkeling City (Stationsgebied en West). Het doel van deze raadsinformatieavond is om de raad mee te nemen in de verkenning van de gebiedsontwikkeling en op een informatieve en interactieve wijze inzichten op te halen die verwerkt kunnen worden in het Koersdocument City. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het theatercafé De Kom, Stadsplein 6.

6 september 2017 – Commissie Samenleving
Woensdag 6 september 2017 vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige agenda staan de onderwerpen Toekomstige uitvoering Wsw, Onderwijshuisvesting basis onderwijs en sportaccommodaties 2030 en Regionale ontwikkelingen. De vergadering begint om 20.00 uur.

7 september 2017 – Commissie ABZ
Donderdag 7 september komt de commissie ABZ bijeen. Op de voorlopige agenda staan geagendeerd de onderwerpen Benoeming commissielid ieders Belang/Verbeek en de Informatiestrategie. De vergadering kent ook een besloten deel over het Ondermijningsbeeld. De vergadering start om 20.00 uur.

7 september met voortzetting op 11 september 2017 Commissie ROM
Wegens de omvang van de agenda wordt de commissie ROM op twee avonden gehouden. Op de voorlopige agenda staan voor 7 september de onderwerpen Rapport Rekenkamercommissie Duurzaamheidsbeleid, de Routekaart energieneutraal Nieuwegein, de 1e wijziging Parkeerbelastingverordening en de Evaluatie Betere Buurten geagendeerd. De vergadering wordt op 11 september voortgezet met de onderwerpen Voorontwerp bestemmingsplan Meanderpark, de Startnotitie bestemmingsplan Het Klooster deelgebied 4 met buitengebied en Regionale ontwikkelingen. De vergadering kent ook een besloten deel over Verweer ingesteld beroep tegen besluit raad niet bouwen Koninginnensluis/Handelskade. Vergaderlocatie commissievergaderingen is het Stadshuis, Stadsplein 1, Nieuwegein.

Overige bijeenkomsten
14 september 2017 Raadsinformatiebijenkomst over Omgevingswet om 20.00 uur
Raadsinformatiebijeenkomst over Atrium Stadshuis om 21.00 uur
21 september 2017 Raadsvergadering om 20.00 uur

Algemene informatie
De agenda’s voor de raadsinformatiebijeenkomsten van 31 augustus en de commissievergaderingen van 6 en 7 september zijn te raadplegen via de website http://www.nieuwegein.nl/gemeenteraad.

Uitnodiging voor de commissievergaderingen van de gemeenteraad
Sinds maart 2017 experimenteert de gemeenteraad van Nieuwegein met een vernieuwde vergaderwijze. Dit is voor inwoners van Nieuwegein vooral te merken tijdens de commissievergaderingen. Tijdens de commissievergaderingen houden de commissieleden geen lange betogen meer, maar voeren zij een gesprek en stellen vragen aan het college, elkaar en aan andere belangstellenden bij een (raads)voorstel dat op de agenda staat. Iedere belangstellende mag aan de vergadertafel plaatsnemen op het moment dat het betreffende agendapunt wordt besproken. U kunt dan eerst uw naam noemen en aangeven waarom u mee wil praten. Daarna kunt u deelnemen aan de vergadering en vragen stellen of opmerkingen maken, zowel richting de commissieleden als de aanwezige wethouder(s). U kunt zich hiervoor aanmelden tot een half uur voor de vergadering in de betreffende vergaderruimte of via griffie@nieuwegein.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren