Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Welzijnszaken (2001/11.061)

De bedrijven RSA en Meyra, twee leveranciers van voorzieningen Wet Voorzieningen Gehandicapten (b.v. rolstoelen) hebben hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Amsterdam. Dit hoger beroep vloeit voort uit een begin 1999 gevoerde Europese aanbestedingsprocedure. Toen kwamen RSA en Meyra nog als besten uit de bus en zou de gemeente de opdracht tot levering van rolstoelen e.d. aan hen gunnen, ware het niet dat hiertegen door een andere leverancier, te weten RSR, een kort geding is aangespannen.

Tegen de uitspraak in kort geding is weer hoger beroep ingesteld. Thans, bijna drie jaar en twee herbeoordelingen later, is de (voorlopige) gerechtelijke uitkomst dat de opdracht aan RSR en Welzorg (een van de andere inschrijvers) moet worden gegund. RSA en Meyra zijn het daar niet mee eens en hebben hoger beroep ingesteld. Omdat het formeel om een nieuw procedure gaat, is er een nieuw procesbesluit nodig.

Welzijnszaken (2001/11.060)

Donderdagmiddag 1 november wordt het Regionaal Steunpunt Mantelzorg Lekstroom, het expertisecentrum voor onze regio, feestelijk geopend. Met de ondertekening van de intentieverklaring door alle portefeuillehouders Welzijn in de regio Lekstroom, het Zorgkantoor, het Provinciaal Patienten/Consumentenplatform Utrecht, de Stichting Welzijn Ouderen IJsselstein en het Regionaal Zorg Netwerk wordt het startschot gegeven voor goede samenwerking.

Het regionaal Steunpunt Mantelzorg Lekstroom is ondergebracht bij de SWOIJ en gevestigd in het dienstencentrum Oase in IJsselstein. Voor Nieuwegein betekent dit dat ons Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein vanaf dit najaar gebruik kan maken van de diensten van dit ‘expertisecentrum’: een verlichting van de taken voor de coördinator in Nieuwegein. De plaatselijke loketten voor mantelzorg hoeven daardoor niet alles zelf te doen. Het biedt een kader voor afstemming en overleg via een model van frontoffice en backoffice zodat de concrete ondersteuning aan mantelzorgers beter kan worden uitgevoerd.

Welzijnszaken (2001/11.059)

De Stichting Multicultureel Adviesorgaan Nieuwegein wil op korte termijn een discussiebijeenkomst organiseren over de gevolgen van de aanslag in de VS op de islamitische gemeenschap in Nieuwegein. Door vertegenwoordigers vanuit o.a. de islamitische gemeenschap, vanuit de onderwijssector en de politie aan het woord te laten, wil het SMAN begrip vragen voor de angstgevoelens bij een deel van de Islamitische gemeenschap en verkeerde beeldvorming omtrent de Islam wegnemen.

Om deze bijeenkomst te realiseren stelt het college een subsidie beschikbaar van fl. 1175,- (€ 533,19) in het kader van de subsidieregeling zelforganisaties allochtonen (1999-72).

Stadsbeheer (2001/11207)

Het college heeft besloten de werkzaamheden voor de reconstructie van de Parktunnel te gunnen aan de fa. Zijlstra BV te Andel. De kosten van de werkzaamheden worden gedekt uit de bijdrage van de provincie Utrecht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk