Ontwerpbestemmingsplan Lekboulevard-Hoog Zandveld centrum

Over het voorontwerpbestemmingsplan Lekboulevard-Hoog Zandveld centrum is inspraak en vooroverleg gehouden. Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de ingediende inspraak- en vooroverlegreacties. De ingediende reacties hebben tot een aangepast ontwerpbestemmingsplan geleid, waarmee het college heeft ingestemd. Het ontwerpbestemmingsplan Lekboulevard – Hoog Zandveld centrum wordt nu zes weken ter inzage gelegd, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om zienwijzen kenbaar te maken.

Beslispunten:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Lekboulevard-Hoog Zandveld centrum.
2. De inspraakreacties en ingediende vooroverlegreacties beantwoorden conform de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen Reactienota inspraak.
3. De indieners van een inspraakreactie berichten conform bijgaande brief.
4. Opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
5. Besluiten geen exploitatieplan conform artikel 6.12 Wro vast te
stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. 6. De raad informeren conform bijgaande raadsinformatiebrief. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk