Katern

Onderzoek doorstroming hoofdwegenstructuur Nieuwegein afgerond

Hoe zorgen we ervoor dat verkeer op de hoofdwegenstructuur in de gemeente Nieuwegein ook in de toekomst kan blijven doorstromen? En welke maatregelen zijn er mogelijk om verbeteringen aan te brengen op plekken waar het verkeer in de huidige situatie al stremt? Hiervoor heeft de gemeente Nieuwegein DTV Consultants uit Breda gevraagd onderzoek te doen naar het hoofdwegenstructuur in Nieuwegein. Het onderzoek is inmiddels enkele maanden afgerond.

Het huidige netwerk van wegen, openbaar vervoer en fietspaden is ontwikkeld in een tijd waarin een stad met 50.000 inwoners werd voorzien. Inmiddels is Nieuwegein uitgegroeid tot een stad met circa 63.000 inwoners en 43.000 arbeidsplaatsen. Dit leidt ertoe dat de verkeersdrukte op bepaalde plekken groter is dan gewenst. De Mobiliteitsvisie 2030 biedt een antwoord op hoe de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein er in 2030 uitziet. De visie richt zich op het aanpakken van verkeersdrukte, het bereikbaar en verkeersveilig houden van Nieuwegein, ook na verdere groei in woningen en bedrijven. Daarbij is het van belang dat zowel mensen met als zonder beperking zich goed kunnen verplaatsen. Mobiliteit gaat ook over het bijdragen aan ambities op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Voor de toekomst is ook veranderende mobiliteit (zoals deelfietsen, deelauto’s, carpoolen) een belangrijk thema.

In het coalitieakkoord van de gemeente Nieuwegein zijn drie duidelijke ambities opgenomen op het gebied van verkeer:

  • “We maken het gebruik van de hoofdwegenstructuur voor autoverkeer met een herkomst of bestemming in Nieuwegein aantrekkelijker. Dit mag echter niet ten koste gaan van de oversteekbaarheid voor het langzame verkeer.
  • Om geluidsoverlast en de uitstoot van CO2 en fijnstof te beperken en de doorstroming en verkeersveiligheid te vergroten onderzoeken we de mogelijkheid van een ‘groene golf’ op de hoofdstructuur. Daarnaast onderzoeken we wat verder nodig is om de onderliggende wegenstructuur te ontlasten
  • We nemen maatregelen om de verkeersintensiteit op de Noordstedeweg te verlagen en de verkeersveiligheid verder te vergroten. De binnenstad blijft hierbij bereikbaar.”

Frits Piso, beleidsadviseur mobiliteit bij gemeente Nieuwegein: “Deze wensen van het stadsbestuur waren aanleiding voor het uit te voeren verkeersonderzoek naar de regelruimte op de hoofdwegenstructuur van Nieuwegein.” Regelruimte betekent in deze context de nog resterende hoeveelheid verkeer die verwerkt kan worden zonder tot capaciteitsproblemen te leiden.

Knelpuntenkaart op basis van vele databronnen

  • Reistijden op wegvakken (op basis van floating car data);
  • Intensiteiten op wegvakken (op basis van data uit het verkeersmodel en telgegevens);
  • Intensiteiten en stromen op kruispunten (op basis van data uit het verkeersmodel en VLOG data uit verkeerslichten),

Op basis van analyse van deze data heeft de deskundige van DTV Consultants een knelpuntenkaart opgesteld, die direct duidelijk maakt op welke plekken knelpunten in de doorstroming aanwezig zijn en er maatregelen wenselijk zijn

Beschikbare regelruimte is beperkt
Het onderzoek van DTV Consultants toont aan dat er weinig beschikbare regelruimte op de hoofdwegenstructuur is in Nieuwegein. Dit is geconstateerd op basis van een beperkte restcapaciteit is bij de verkeerslichten, de huidige vertragingen op de hoofdwegenstructuur en de verwachte groei van het verkeer. Zonder aanvullende maatregelen lijkt de hoofdwegenstructuur op sommige punten overbelast te raken.

Groene golf geen goede oplossing
Met reeds weinig beschikbare regelruimte en de kruisende trambaan bij diverse kruispunten is een groene golf geen reële optie. Want een groene golf resulteert met name voor zijrichtingen en voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer tot extra verliestijden.

Eerst hoofdwegenstructuur aantrekkelijker maken, dan pas maatregelen op onderliggend wegennet treffen om sluipverkeer ontmoedigen
Er zijn een aantal maatregelen mogelijk om de groeiende hoeveelheid verkeer te faciliteren op het hoofdwegennetwerk:

  • Met verkeerskundig beheer is er nog winst te behalen op met verkeerslichten geregelde kruispunten;
  • Op een aantal kruispunten kan een andere rijstrookindeling de doorstroming aanzienlijk verbeteren
  • Om de drukte op de Noordstedeweg te verminderen is de aanbeveling om de voorgestelde maatregelen (éénrichtingsverkeer instellen en het verbieden van uitrijden uit de parkeergarage Stadhuis naar de Noordstedeweg) in het verkeersmodel te laten doorrekenen voor zowel de huidige en toekomstige situatie.

Pas als deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, is het advies om maatregelen te treffen op het onderliggend wegennet om sluipverkeer te ontmoedigen. Dit kan bijvoorbeeld door snelheid remmende maatregelen aan te leggen, of een fysieke ‘knip’ aan te brengen. In dat laatste geval zijn bepaalde routes niet meer mogelijk.

Piso is tevreden met de opbrengst van de verkeerskundige studie. “Het onderzoek van DTV Consultants reflecteert duidelijk de situatie die we zien op straat. Voor ons is het erg nuttig om een objectief beeld te hebben van ons verkeersnetwerk. De uitkomsten van het onderzoek van DTV Consultantys gebruiken wij bij de nieuwe mobiliteitsvisie, die in 2021 afgerond moet worden. Zo kunnen we de gesignaleerde knelpunten integraal aanpakken.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren