Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden actualiseert de status van het grondwatergebruik

Door de toegenomen droogte is er een grotere belasting op het gebruik van het grondwatersysteem. Steeds meer inwoners maken van het grondwater en er is een toename in het aantal grondwateronttrekkingen voor beregening in de landbouw. ‘Dit brengt grote risico’s met zich mee’ aldus het waterschap. ‘Zo kan er bijvoorbeeld ecologische schade ontstaan doordat leefgebieden van planten en dieren uitdrogen. Dit zorgt ervoor dat we steeds bewuster met het water binnen ons beheergebied om moeten gaan. Registratie en metingen van het grondwatergebruik zijn daarbij van groot belang.’ Het waterschap De Stichtse Rijnlanden roept gebruikers van grondwater daarom op om dit jaar een vragenlijst in te vullen. Op die manier werken we samen aan meer balans in het grondwatersysteem.

Grondwatergebruik doorgeven
Om inzicht te krijgen in de actuele staat en gebruikersdoelen is een vragenlijst opgesteld voor alle gebruikers van locaties waar in het verleden een permanente grondwateronttrekking heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt daarbij is dat alle huidige gebruikers in de toekomst blijvend gebruik kunnen blijven maken van de grondwateronttrekkingen.

Grondwaterbeleid
Op grond van de Waterwet is het waterschap verantwoordelijk voor het regionale watersysteem en het bevoegd gezag voor de meest voorkomende en kleinere grondwateronttrekkingen. Deze verantwoordelijkheid is met de introductie van de Waterwet van de provincie naar de waterschappen overgeheveld. Daardoor is het overzicht verloren gegaan van het aantal gebruikte permanente grondwateronttrekkingen.

‘Het waterschap doet er alles aan om dit jaar de gegevens boven water te krijgen en opgegeven onbekende onttrekkingen te legaliseren. Vanaf 2024 werkt het waterschap verder aan het opsporen van onbekende bronnen en het registreren hiervan. Alleen op die manier ontstaat duidelijkheid over hoeveel grondwater er per jaar onttrokken wordt en hoe het waterschap kan inspelen op bijvoorbeeld het grondwatergebruik in kwetsbare gebieden‘ zo laat het waterschap, waartoe ook Nieuwegein behoort, weten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren