Duurzaamheid leidend bij doorontwikkeling City

City, de binnenstad van Nieuwegein, is volop in ontwikkeling. De komende jaren wordt er nog geïnvesteerd in extra woningen, het stationsgebied en de levendigheid van City. Voor de verdere ontwikkeling van City heeft het college een Koersdocument vastgesteld. Het Koersdocument verwoordt de ambities voor de komende 5-10 jaar, waarbij duurzaamheid het leidend principe is. Het Koersdocument staat in november op de agenda van de raad.

Behoefte aan woningen, levendigheid en groen
Voor veel mensen is het aantrekkelijk om te wonen en te werken in een binnenstedelijk milieu als City dichtbij voorzieningen. In City ligt er nog een grote opgave om te voorzien in de behoefte aan woningen én het realiseren van een levendige en groene binnenstad. Voor City Oost liggen inmiddels concrete plannen (HN-locatie, Doorslagzone). Voor City West ontstaat er ook weer mogelijkheden om de resterende opgaven op te pakken, nu de crisisjaren voorbij zijn. Nieuwe inzichten op het gebied van detailhandel, mobiliteit en duurzaamheid, hebben geleid tot een actualisering van de visie uit 2013 (het OOB 2013) in het Koersdocument.

Duurzaamheid als leidend principe
Het Koersdocument is opgebouwd aan de hand van vijf thema’s: Duurzaamheid, Verblijfsklimaat, Mobiliteit, Wonen en Centrumfuncties. Vooral het besef in de samenleving dat stedelijke ontwikkeling bovenal duurzaam moet zijn kleurt de koers van City. Denk bijvoorbeeld aan een klimaatbestendige inrichting van de omgeving waarbij veel ruimte is voor water en groen, energieneutrale en aardgasvrije gebouwen en voldoende mogelijkheden voor elektrische (deel)auto’s en aantrekkelijk openbaar vervoer. In samenwerking met de provincie Utrecht worden plannen ontwikkeld voor een vernieuwd, comfortabel bus- en tramstation. Het Koersdocument is samen met onder andere het bestemmingsplan richtinggevend aan de verdere ontwikkeling van City Nieuwegein.

Participatie en inspraak
Bij het opstellen van een visie op de binnenstad van Nieuwegein is vanaf de beginjaren aandacht geweest voor participatie van inwoners en andere stakeholders. We willen immers dat alle Nieuwegeiners zich thuisvoelen in City. Ook afgelopen jaar zijn er meerdere mogelijkheden geweest om mee te denken over de toekomstige ontwikkelingen in City. Op basis van deze input is het Koersdocument opgesteld.. Na vaststelling in de gemeenteraad eind november, volgt nog een officiële inspraakprocedure rond het bestemmingsplan in het voorjaar van 2018. Zodra het bestemmingsplan voor de binnenstad is vastgesteld kunnen ontwikkelende partijen aan de slag. Ook in het vervolgtraject vragen wij van de ontwikkelaars om hun plannen in co-creatie met de toekomstige bewoners, omwonenden en stakeholders vorm te geven.

Agendering commissie en raad
Er is op 9 november een openbare vergadering van de commissie ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu). Dit is een raadscommissie waarin aan aantal raadsleden zitting hebben. Het gaat hier om een voorbereidende bijeenkomst voor de raadsvergadering van 23 november (dan zal het Koersdocument City ter besluitvorming worden behandeld). Bewoners zijn van harte uitgenodigd om bij de commissievergadering aanwezig te zijn. Het raadsvoorstel wordt waarschijnlijk rond 21.15 uur besproken. Bewoners kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen en meedoen aan het gesprek met de commissieleden, het college en andere betrokkenen.

Als bewoners van deze uitnodiging gebruik willen maken, kan dit door een mail te sturen aan griffie@nieuwegein.nl of bellen via 14030 en dan vragen naar de griffie. Bewoners zijn natuurlijk ook van harte welkom om alleen te komen luisteren. Dan hoeven ze zich niet aan te melden. Tijdens de raadsvergadering op 23 november is het niet meer mogelijk om een mening te geven, maar zijn bewoners van harte welkom om de discussie op de publieke tribune te volgen.

One thought on “Duurzaamheid leidend bij doorontwikkeling City

  1. M van Vliet

    Als de buurt Erfstede en omliggende straten dus city West geen hoogbouw willen maar een goed en gezond leefklimaat willen behouden met licht en zon kom dan naar de raadvergadering op 9 november en laat je stem horen dat je het er niet mee eens ben.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren