‘BV Verbeek’ jarenlang gedoogd maar was onwettig

Onlangs is bekend geworden dat de grootste oppositie partij in Nieuwegein, ieders Belang, uiteen is gevallen. Het persbericht was summier en onduidelijk over het hoe en waarom. Vandaag komt de nieuwe fractievoorzitter, Haitze de Jong met meer informatie naar buiten. De Jong: ‘In reactie op het persbericht van de partijvoorzitter van ieders Belang, mevrouw Dorella van Putten, waarin zij aangeeft dat het besluit van de nieuwe fractievoorzitter van de raadsfractie ieders Belang alsook de overige fractieleden, zou inhouden dat zij per direct uit de fractie van ieders Belang zijn getreden, moet helaas worden bestempeld als nepinformatie, waar tegenwoordig veel over is te doen en waarvan het enige doel is om verwarring te zaaien. Dit blijkbaar ter voorkoming dat de aandacht van de lezer uitgaat naar de werkelijke feiten.’

De Jong: ‘De fractie van ieders Belang, te weten zes leden (4 raadsleden en 2 commissieleden) heeft juist richting het bestuur van de vereniging ieders Belang, aangegeven dat ze doorgaan met hun inspanningen voor de burgers van deze stad, maar dan wel zonder hun mede-fractielid, mevrouw Jacqueline Verbeek, aangezien zij geen vertrouwen meer in haar hebben wegens een lange reeks van handelingen in meerder jaren, die allang niet meer als integer kunnen worden gekwalificeerd.’

De zes fractieleden zijn dus niet uit de fractie van ieders Belang getreden, zoals de partijvoorzitter nu in haar persbericht wil doen voorkomen. ‘Het was juist deze partijvoorzitter die vorige week donderdagnacht al vooraf op de hoogte was gesteld door ondergetekende, dat de fractie niet verder wilde met mevrouw Verbeek maar wel als raadspartij ieders Belang zou doorgaan’ aldus de Jong.

‘Pas zondagnacht is het besluit om haar uit de fractie te zetten geëffectueerd door dit naar buiten te brengen. Alle tussenliggende dagen heeft het bestuur geen enkele actie ondernomen om dit te voorkomen dan wel samen met de fractie te zoeken of een andere uitkomst mogelijk was. Blijkbaar werd de nog beschikbare tijd liever besteed aan het zoeken naar wegen hoe het jarenlange onrechtmatig handelen van mevrouw Verbeek tegen elke prijs toegedekt kon worden, toen bij meerdere leden van de vereniging al duidelijk was geworden dat het bestuur en met name de partijvoorzitter dit handelen van mevrouw Verbeek niet alleen faciliteerde maar zelfs leiding aan gaf. Het zijn juist meerdere leden van de fractie geweest die het bestuur en met name de partijvoorzitter steeds heeft gewezen op al dergelijke zaken die gekwalificeerd kunnen worden als onbehoorlijk bestuur.’

‘Niettemin greep het bestuur niet in, ondanks deze maandenlange aansporingen vanuit de fractie, maar ook binnen het bestuur zelf bij monde van de penningmeester, heer Vincent Verhaar. Dit heeft geleid tot afname van het vertrouwen in datzelfde bestuur, wat zijn weerslag heeft gehad in de fractie om dat de persoon in kwestie zowel lid van het bestuur als de fractie was, wat statutair overigens niet eens was toegestaan. Maar gegeven het feit dat het bestuur bestaat naast de voornoemde heer Vincent Verhaar, uit mevr. Dorella van Putten als partijvoorzitter en persoonlijke vriendin van mevrouw Jacqueline Verbeek en de heer Peter-Paul Verbeek, secretaris en echtgenoot van mevr. Jacqueline Verbeek en een goede kennis van mevrouw Verbeek, de heer Hans Steur als algemeen bestuurslid, was er altijd een meerderheid van het bestuur, vaak betiteld als de B.V. Verbeek, die al het onrechtmatig handelen van mevrouw Verbeek door de vingers wilde zien.’

De Jong: ‘In dat licht gezien is het dan ook niet verwonderlijk dat dit bestuur zich nu achter Jacqueline Verbeek opstelt. Ze kunnen niet anders omdat ze met haar de vereniging hebben misbruikt voor eigen belang. Desalniettemin is het betreurenswaardig dat het bestuur nu hun eigen falen meent te kunnen toedekken met een dergelijk persbericht, waarmee ze de vlek die ze op hun eigen blazoen hebben gemaakt denken weg te krijgen door er in te gaan wrijven. Helaas weten de meesten van ons wordt een vlek daarmee alleen maar groter. Het had karakter getoond als ze, als bestuur de hand in eigen boezem hadden gestoken en zich hadden afgevraagd waarom ze het zover hadden laten komen, maar dat had dan niet anders kunnen uitpakken dan dat ze hadden moeten besluiten om mevrouw Verbeek uit het bestuur en de vereniging te zetten, maar dat was voor het vriendenclubje blijkbaar een brug te ver en dus moesten de boodschappers uitgeschakeld worden, waarbij elk middel was toegestaan.’

‘Alles overziend denken wij echter dat het een goede zaak is en blijft dat de leden van de fractie besloten hebben om mevrouw Verbeek uit de fractie te zetten. Haar gedrag en handelen passen niet bij een partij die ‘ieders Belang’ heet, als aangetoond is dat zij maar al te vaak heeft gehandeld vanuit ‘eigen Belang’ en de vereniging en de partij daarvoor het middel waren, die zij immers als haar persoonlijk eigendom beschouwde. Zou overigens een passende naam voor haar eenmanspartijtje zijn om onder door te gaan als raadslid’ aldus de de Jong.

De Jong laat namens de zeskoppige nieuwe fractie weten: ‘Met het betreffende persbericht maakt de partijvoorzitter overigens ook nog eens duidelijk dat ze niet bepaald kennis heeft van de Kieswet, Gemeentewet en nog erger de eigen Statuten van de Vereniging die haar geen enkele zeggenschap geeft over raadsleden dan wel een samenwerkende groep van raadsleden die zich fractie noemen. De kieswet kent het begrip fractie zelfs niet eens. Bovendien zou een dergelijk besluit inmenging zijn in de onafhankelijke rol die een raadslid dient in te nemen en daarmee dus ongeoorloofd.’

De nieuwe fractievoorzitter van ieders Belang: Haitze de Jong

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren