Bezwaar tegen vaststelling beleid Malapertweg niet mogelijk

In maart heeft het college de nota “Historisch Versterkt – Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Malapertweg- Pletten burg, februari 2003” vastgesteld. De nota dient als basis voor de actualisering van het bestemmingsplan ‘Plettenburg-De Wiers’. Zolang deze bestemmingsplanprocedure nog niet is opgestart, is vastgesteld dat de nota tevens als toetsingskader voor planologische vrijstellingsprocedures geldt.

De bewoners van het gebied zijn hierover per brief van 26 maart 2003. Een bewoner heeft de vaststelling aangegrepen om een bezwaarschrift in te dienen. Het is echter niet mogelijk om tegen de vaststelling van een beleid een bezwaarschrift in te dienen. De Algemene wet bestuursrecht sluit dat expliciet uit. Het bezwaarschrift is daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk