Bewoners rondom Meandergebouw voeren actie tegen bestemmingswijziging

Belanghebbenden rondom kantorencomplex de Meander (het oude gemeentehuis aan de Martinbaan) gaan actie voeren. Zij voelen zich niet gehoord en vinden dat de gemeente onzorgvuldig heeft gecommuniceerd over de bestemmingswijziging van het Meandergebouw naar wonen en de invulling daarvan (aard en omvang). Donderdag 20 september zullen zij actie voeren in de raadszaal van het Stadshuis omdat dan gestemd gaat worden over deze bestemmingswijziging.

Enkele raadspartijen steunen de bewoners en hebben eerder al een brief gestuurd aan wethouder Hans Adriani (PvdA). Zij (de VSP, SP en de eenmansfractie Groep Verdam) vinden ook dat er onzorgvuldig is gecommuniceerd door het gemeentebestuur en de bewoners een kans moeten krijgen bezwaaar te maken. Overigens zijn zij wel voor de bestemmingswijziging evenals alle andere partijen in de gemeenteraad. Klik hier voor het voorontwerp Bestemmingsplan Meanderpark.

Ten behoeve van de voorgenomen functieverandering van het Meandergebouw is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De Waal Beheer o.g. Utrecht B.V. en eigenaar van het pand heeft hiertoe in eerste aanleg een principe-verzoek ingediend. In reactie op het principe-verzoek heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 25 oktober 2016 aangegeven in principe en onder voorwaarden in te stemmen met de transformatie van De Meander.

Eén van de bewoners: ‘Er is wel gecommuniceerd door gemeente, maar vooral gericht naar omliggende bedrijven. De omwonenden, die de impact hiervan gaan merken (ook in weekend en na kantoortijd) hebben geen brief ontvangen op hun huisadres (postcode 3439) en voorafgaand aan inspraak geen fysieke informatiebijeenkomst gehad met de gemeente. Het gaat dan vooral om direct omwonenden aan Malapertweg en in Plettenburg (300 meter afstand Meander pand). Verder waren de officiële bekendmakingen in onherkenbare bewoordingen gepubliceerd, waardoor omwonenden deze hebben gemist en geen zienswijze hebben kunnen indienen. Er is slechts één zienswijze van een bedrijf ingediend. Deze is van het naastliggende distributiebedrijf van de Sligro.’

De gemeente Nieuwegein heeft vergevorderde plannen om het voormalig gemeentehuis Meander aan Martinbaan 2 om te vormen naar 253 sociale huurwoningen voor veelal alleenstaande 23 plussers. Hiervan zijn 40 tot 90 woningen bestemd voor o.a. uitbehandelde psychiatrisch patiënten; mensen met verslavingsachtergrond en voormalig dak- en thuislozen.

Een impressie van hoe het gaat worden

Eén van de bewoners: ‘Omdat wij dit uit de media moesten vernemen is op ons verzoek dinsdag 4 september een avond met de gemeente en Portaal georganiseerd. We waren bijeengekomen om kennis te nemen van het verzoek (wijziging bestemmingsplan) dat Portaal samen met pandeigenaar De Waal beheer BV heeft ingediend bij de gemeente Nieuwegein. Op die avond hebben ca 40 bewoners hun klachten kenbaar gemaakt en hun zorgen geuit over de inhoudelijke plannen. Het sociaal beheerplan (bijlage van bestemmingsplan) is een ‘levend document’ en biedt omwonenden dus geen enkele houvast over de invulling, maar is wel een carte blanche voor Portaal en Lister. Eerder wilden ze deze grap ook uithalen in de wijk Fokkesteeg.’

Donderdag 6 september was het Meanderpark (zo wordt het genoemd door de gemeente en Portaal) aan de orde in de Commissievergadering Ruimtelijke Ordening (ROM). Meerdere bewoners hebben deelgenomen aan deze vergadering en hun verbazing en onvrede uitgesproken over de mislukte inspraakprocedure en hun zorgen geuit over de plannen voor de locatie. Veel commissieleden waren verrast en ontstemd over de blijkbaar onzorgvuldige communicatie en kennisgeving richting omwonenden en hebben hier vragen over gesteld aan de verantwoordelijke wethouder. Omdat echter de meeste partijen voor meer woningen zijn en het bestemmingsplan hier in hoofdzaak over gaat, hebben de meeste leden die avond toch gestemd voor doorgang van de stukken naar de raadsvergadering op donderdag 20 september.

De bewoners rondom het Meanderpark hopen en verwachten een discussie in de raadsvergadering op 20 september over de vraag of de inspraakprocedure kan worden herstart. ‘Wij als omwonenden hopen alsnog een kans te krijgen om onze zienswijze te kunnen indienen. Mocht het nodig zijn, kunnen we daarna in bezwaar gaan bij de Raad van State. We hebben deze mogelijkheid nu niet, omdat we in het eerdere traject geen zienswijze hebben ingediend. Daarom hebben wij als belanghebbenden nu geen poot om op te staan, staan we voor een voldongen feit en worden we geconfronteerd met blijvende veranderingen die we niet kunnen overzien en terugdraaien. Het gaat immers over een groot huisvestingsproject midden op een industriegebied, met de woon/werkwijk Plettenburg/Rijnhuizen op 300 meter afstand van het Meandergebouw. In die zin voelt het als een illegale uitbreiding van de wijk Plettenburg/Rijnhuizen, waarvan de invulling nog alle kanten op kan gaan (want het inhoudelijke plan is een ‘levend document’, maar zit wel als een bijlage in het voorgestelde bestemmingsplan).’

De bewoners roepen alle belanghebbenden op om op donderdagavond 20 september op de tribune te zitten bij de raadsvergadering in het Stadshuis. De bewoners die zich verenigd hebben in ‘Plettenburg in Actie’ ervaren de inspraakprocedure als mislukt. Zij zijn van mening dat dit kwam door een slechte communicatie -en informatievoorziening in drie opzichten:

– Bewoners van Plettenburg / Rijnhuizen hebben -als direct belanghebbenden- voor zover wij weten in de periode voorafgaand / tijdens de inspraakprocedure op hun huisadres geen brief ontvangen met een uitnodiging voor een geplande informatiebijeenkomst voor omwonenden.

– De officiële bekendmaking van de inspraakprocedure was onvoldoende herkenbaar in naamgeving (ontbreken straatnaam ‘Martinbaan 2’ en huidige objectnaam ‘Meander’). Hierdoor kon het gebeuren dat er slechts 1 zienswijze was ingediend door een bedrijf en wij als omwonenden zijn overvallen.

– Onze wijk heeft nog geen wijkplatform. De gemeente heeft wel contact gehad met het wijkplatform Jutphaas/Wijkersloot, maar deze bewoners staan er veel verder van af. Dit, terwijl er nu ca 320 bewoners zijn in Rijnhuizen/Plettenburg en het Meandergebouw slechts 300 meter van onze wijk afstaat. We gaan een verzoek indienen om dit orgaan op te richten, maar voor de 20e gaat dit ons niet meer helpen.

De bewoners laten onze redactie weten dat zij zijn begaan met mensen die een sociale huurwoning nodig hebben en met de doelgroepen die een kwetsbare achtergrond hebben. Maar zijn tegen de keuze voor de permanente locatie van het Meandergebouw. Het is gelegen op een industrieterrein waar voorzieningen ontbreken. Hier zouden grote aantallen kwetsbare huurders op een kluitje moeten leven. Zij verwachten dat herstel, integratie en een inclusieve samenleving hier niet van de grond komen en vinden het een schande dat de gemeente Nieuwegein deze verschillende doelgroepen hier op deze manier in grote getalen (geconcentreerd) wil huisvesten.

‘Ook de verbinding met het gebied en de bewoners van Rijnhuizen/Plettenburg/Jutphaas/City is een illusie als men zo’n valse start maakt. Dit doet denken aan een experiment met kwetsbare groepen op een afgelegen, verlaten plek zonder sociale controle. Deze mensen verdienen een betere plek. Senioren, studenten of gezinnen kun je je al niet voorstellen op Martinbaan 2, laat staan 250 alleenstaande (jonge) mannen en/of vrouwen (met een kwetsbare achtergrond)’ aldus één van de bewoners uit de buurt

Heeft u vragen of wilt u aankomende donderdag ook uw stem laten horen tijdens de raadsvergadering, stuur dan een e-mailtje naar: plettenburginactie@gmail.com.

One thought on “Bewoners rondom Meandergebouw voeren actie tegen bestemmingswijziging

  1. John

    Wat een geneuzel van die bewoners,gunnen ze andere mensen geen woning of Zo???

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk