Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning & Control (2002/

Door een drietal landelijke ontwikkelingen (dualisering, verbetering rechtspositie wethouders en raadsleden, bruteringsoperatie onkostenvergoeding) zijn de kosten voor het lokale bestuur aanmerkelijk toegenomen, terwijl de verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds dat slechts ten dele vergoedt.

Per saldo ontstaat een begrotingstekort van € 211.000,00. De dekking hiervan zal worden meegenomen bij de Voorjaarsnota.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning & Control (2002/

Het college heeft kennis genomen van de notitie ‘Opmaat voor de Voorjaarsnota 2002’. De notitie geeft een beeld van de beschikbare budgettaire ruimte voor 2002 alsmede van voorstellen met budgettaire consequenties die in het kader van de Voorjaarsnota 2002 en de begrotingsbehandeling 2003 aan de orde zullen komen.

Daarnaast worden enkele grote onbeïnvloedbare mee- en tegenvallers aangegeven die in de Voorjaarsnota zullen worden gemeld. De betreffende notitie zal ter kennisname aan de leden van de gemeenteraad worden verzonden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk