Woonwijs werkt aan vormen voor (langer) zelfstandig wonen

De gemeenteraad van Nieuwegein stemde op 23 juni jl. unaniem in met het programma Woonwijs. Hierin staan concrete maatregelen voor langer zelfstandig wonen voor ouderen. Zo wordt er gewerkt aan het terugdringen van het tekort aan geschikte appartementen, worden er nieuwe woningen met vormen van zorg ontwikkeld en kunnen mensen zich laten begeleiden door een verhuisadviseur. Het programma Woonwijs is mede op basis van gesprekken met aanbieders van wonen en zorg en met oudere inwoners van Nieuwegein tot stand gekomen.

Daarnaast bevat Woonwijs een ontwíkkelagenda om te komen tot een programma in december 2016 om zelfstandig wonen mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking en voor mensen die door problemen of een gebeurtenis in hun leven in de knel komen en daardoor dakloos dreigen te raken. Om daar te komen is echter nog meer inzicht nodig in vraag en aanbod én een flink aantal ideeën, dialogen en initiatieven. Deze vormen samen de bouwstenen voor het programma. De gemeente onderzoekt vraag en aanbod samen met de andere Lekstroomgemeenten.

Voor het ontwikkelen van de bouwstenen zijn in oktober vier zogeheten werkplaatsbijeenkomsten gehouden voor deskundigen en andere betrokkenen uit die gemeenten. Dit zijn interactieve themabijeenkomsten waar een maatschappelijk vraagstuk centraal staat. Met ongeveer acht deelnemers per werkplaats uit de praktijk werkte men hierbij in korte tijd toe naar concrete oplossingen in de sfeer van wonen en zorg of ondersteuning. Aansluitend volgt in november een werkconferentie. Daar worden de resultaten van de werkplaatsbijeenkomsten besproken en worden de resultaten van een onderzoek naar vraag en aanbod gepresenteerd. Ook komt de vraag aan de orde welke rol pilots hierin kunnen vervullen en wat er nog meer te doen is.

woonwijsbijeenkomst

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk