Voorontwerp Linieperspectief

Op 18 juni jl. is op het Provinciehuis te Utrecht het Voorontwerp Linieperspectief van de Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) gepresenteerd. Het rapport vormt een bundeling van ideeën van landschapsarchitecten, cultuurhistorici en burgers, die hebben nagedacht over een nieuwe vorm en functie van de NHW. Bedrijventerrein Het Klooster beantwoordt in vele opzichten aan de voorwaarden, die in het rapport worden gesteld aan de ontwikkeling van dit gebied.

Uit het Linieperspectief komt naar voren dat bebouwing, recreatie en natuurontwikkeling in het liniegebied mogelijk zijn, mits de waarneembaarheid en het functioneren van de waterstaats- en defensiewerken van de Linie daarvan profiteren. Hier is in het Herziene Ontwikkelingsplan (HOP) voor Het Klooster rekening mee gehouden. Het stelsel van forten, dijken en andere verdedigingselementen, die een onderdeel vormden van het voormalige defensiestelsel van Nederland, worden op architectonisch verantwoorde wijze in het bedrijventerrein ingepast.

Verder komen ook de volgende aanbevelingen vanuit het Linieperspectief in het HOP voor Het Klooster naar voren: het uitbouwen van de gebruiksvariatie en de

inrichtingskwaliteit van de verschillende forten, de ecologische dooradering van het gebied en de tracering en uitwerking van wandel- en fietsroutes.

Het Voorontwerp Linieperspectief is verzonden aan het Bestuur Regio Utrecht en aan gemeente- en provinciebesturen. Zij zijn gevraagd voor 1 oktober een bestuurlijke reactie op het Voorontwerp te geven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren