Verkenning herontwikkeling Juko-/Hesseveld fase 1

Samenvatting: De verkenning Juko-/Hesseveld fase 1 heeft voor een ieder ter inzage gelegen conform de Inspraakverordening. In deze studie is de locatie Juko-/Hesseveld in Jutphaas Wijkersloot op haalbaarheid van woningbouw, een speelvoorziening en een wandelpad onderzocht en is een inrichtingsvoorstel opgenomen op basis van een aantal ruimtelijke en technische randvoorwaarden.

Naast woningen en een wandelpad is in het inrichtingsvoorstel voor Juko-/Hesseveld een groot grasveld opgenomen, zodat er open groen binnen het stedelijke gebied en een grote speelvoorziening aan de oostkant van de Sluyterslaan blijft bestaan. Gedurende de inspraakperiode zijn tien inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties zijn door het college beantwoord in een eindverslag van de inspraak. Dit eindverslag wordt aan de indieners verstuurd. De inspraakreacties hebben aanleiding gegeven tot een procesmatige tussenstap: met omwonenden en gebruikers zal een buurtvisie worden opgesteld van Juko-/Hesseveld en zijn directe omgeving. Het college zal aan de hand van de buurtvisie een besluit nemen over het vervolg van het proces van de herontwikkeling van Juko-/Hesseveld. Beslispunten:

1. Vaststellen van de beantwoording van de ingediende inspraakreacties zoals verwoord in `Notitie eindverslag inspraak Verkenning Juko-/Hesseveld fase 1’.
2. De indieners van een inspraakreactie een kopie sturen van de, in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens geanonimiseerde versie, `Notitie eindverslag inspraak Verkenning Juko-/Hesseveld fase 1’.
3. Instemmen met de procesmatige tussenstap van het in participatie opstellen van een buurtvisie.
4. De raad in kennis stellen van de procesmatige tussenstap ‘opstellen buurtvisie’ en van het eindverslag van de inspraak middels bijgevoegde brief. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren