Update over de gevolgen van de Corona-crisis in Nieuwegein

We leven inmiddels ongeveer 3 maanden in een 1,5 meter samenleving onder de beperkingen van een noodverordening. Een ongekende situatie vanwege de lange periode waarin maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het Corona-virus te beperken en de onzekerheid over het vervolg en de gevolgen van de corona-crisis.

In een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad schetst het college de situatie op dit moment in Nieuwegein, voor zover bij het college bekend. De inhoud van de brief kunt u hieronder lezen.

Het onderwijs is weer opgestart
Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer open onder beperkende voorwaarden. Zo’n 5% van de leerlingen bleef in de eerste week thuis. Alle scholen hebben contact opgenomen met de ouders van deze kinderen en hen gemotiveerd om de kinderen wel naar school te laten komen. Ook leerplicht heeft op basis van meldingen van scholen een aantal huisdeurbezoeken afgelegd, waar ouders over het algemeen positief op reageren. Er zijn geen leerlingen ‘zoek’ voor zover wij weten. Het aantal kinderen dat thuis blijft, neemt af.

De nauwe samenwerking met het primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de opvang van schoolgaande kinderen (zowel noodopvang als reguliere opvang) soepel verloopt. De kinderopvang heeft dit samen met de scholen actief en creatief opgepakt. Wekelijks informeren beide partijen elkaar en ons tijdens een gezamenlijk overleg. Ook de vakantie in de pinksterweek die voor veel scholen in Nieuwegein van toepassing is, geeft geen problemen. Kinderen die noodopvang nodig hebben, krijgen dit ook tot uiterlijk 8 juni.

Het voortgezet onderwijs heeft op 2 juni de deuren geopend. Er zijn Lekstroom-brede afspraken gemaakt over verzuim van leerlingen en de werkwijze van leerplicht. We zullen in eerste instantie contact zoeken en het gesprek aangaan. Er worden geen boetes opgelegd. De scholen hebben maatregelen getroffen om de 1,5 meter regels na te kunnen leven.

Wmo en jeughulp
Sinds het van kracht zijn van de maatregelen zijn de ondersteuningsvragen voor Wmo-voorzieningen met 25 % afgenomen en de vraag om jeugdhulp is met 8 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van half maart tot half mei is Geynwijs terughoudend geweest met het afleggen van huisbezoeken bij inwoners. Alleen in zeer urgente situaties, 5 tot 10 keer per week, gebeurde dit. Inmiddels gaat Geynwijs bij 20 % van de afspraken weer op huisbezoek of maakt een afspraak op het stadshuis. Wij verwachten dat het aantal huisbezoeken de komende periode snel zal toenemen. Ook wordt weer meer multidisciplinair overleg gehouden tussen Geynwijs, opvoeders/kinderen, zorgaanbieder en/of school om tot afstemming te komen welke inzet voor passende ondersteuning nodig is.

Maatschappelijke partners
De KOM heeft haar deuren weer geopend, uiteraard met inachtneming van de maatregelen. De buurtpleinen zijn vanaf 1 juni, onder voorwaarden, ook weer open. Daarmee is een belangrijke voorziening voor inwoners in de wijk weer beperkt toegankelijk. Veel partners geven aan dat het vrijwilligerswerk onder druk staat, omdat veel vrijwilligers tot de kwetsbare doelgroep behoren. Zorgspectrum heeft, met onze instemming, op de drie locaties in Nieuwegein een bezoekersunit geplaatst om bezoek aan de bewoners veilig mogelijk te maken. Bij de Geinse Hof zijn twee units geplaatst.

Sport
Veel sportverenigingen zijn in de afgelopen periode enthousiast aan de slag gegaan om te zorgen dat onze inwoners weer fijn kunnen sporten in de buitenruimte. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden. Afgelopen vrijdag heeft SportID het initiatief genomen om op de nationale Balkon Beweegdag een activiteit voor ouderen in Nieuwegein te organiseren. Het zwembad is sinds vorige week weer geopend.

Aanpassing van de openbare ruimte
Wij hebben in overleg met Wereldhave en de winkeliersvereniging maatregelen getroffen in het voetgangersgebied van City om de 1,5 meter maatregel te ondersteunen. Wij onderzoeken op dit moment op welke andere locaties aanpassingen in de openbare ruimte gewenst zijn. Een speciale werkgroep is aan de slag om de maatregelen in kaart te brengen. Wij nemen daarbij ook de adviezen van de fietsersbond mee. Maatregelen waarvan wij denken dat deze ook voor de lange termijn bijdragen aan het mobiliteitsbeleid zullen we, als dit in de uitvoering haalbaar is, versneld uitvoeren. Ook als dit extra kosten met zich meebrengt. Kostbare maatregelen die wij niet passend achten bij ons mobiliteitsbeleid zullen wij niet uitvoeren. Daarnaast monitoren we actief buiten waar zich knelpunten voortdoen, onder andere als gevolg van het opengaan van de middelbare scholen. Ook dit kan leiden tot aanpassing van de openbare ruimte. Wij verwachten u in de volgende update meer informatie te kunnen geven over de aanpassingen die wij uitgevoerd hebben of zullen uitvoeren.

Participatie
De actualisatie van de nota Samen met de Stad heeft vertraging opgelopen door de corona crisis. Wij geven nu prioriteit aan het vormgeven van participatiebeleid in de 1,5 meter samenleving. In de afgelopen weken was fysiek samenkomen niet mogelijk. Vanaf 1 juni verandert dit: maximaal 30 personen mogen op publieke locaties samenkomen, met inachtneming van de 1,5 meter. Er is een werkgroep samengesteld die een 1,5 meter hygiëneprotocol opstelt voor publieke bijeenkomsten na 1 juni. Om de democratisch kwaliteit te borgen, bleven en blijven wij vasthouden aan:

 • Openbaarheid van plannen en besluitvorming
 • Het mogelijk maken van een zorgvuldige en representatieve
  belangenafweging
 • Toegankelijkheid van participatie in besluitvormingsprocessen
  Dat vraagt, ook in de komende maanden, om extra inspanningen om inwoners en ondernemers te bereiken en betrekken bij ontwikkelingen in de stad. In het algemeen geldt dat we met nieuwsberichten op schrift, gebruik van online platforms en mondelinge communicatie inwoners informeren en raadplegen. We geven de online participatie een kwaliteitsimpuls. We houden tegelijkertijd rekening met inwoners die minder digitaal vaardig zijn. We benutten de Molenkruier nog meer dan anders om onze inwoners op de hoogte te houden. Bovendien bouwen we het participatieproces hybride op: We starten het gesprek online, maar bieden daarnaast ook de mogelijkheid om te bellen of een volgend moment alsnog samen te komen. Andersom geldt ook: we houden rekening met mensen die angstig zijn om fysiek bij elkaar te komen door de fysieke bijeenkomst ook online te ontsluiten en interactief te maken. Dit is en blijft altijd maatwerk per project.

De stadwinkel draait weer op volle sterkte
Wij hebben de omgeving van de stadswinkel inmiddels helemaal aangepast aan de 1,5 meter norm. Daardoor kan de dienstverlening aan onze inwoners weer 100 % doorgang vinden. Door de berichtgeving dat Europese landen hun grenzen openstellen zien we ook een toenemende vraag naar vervanging van reisdocumenten. We blijven de afspraken telefonisch inplannen omdat we inwoners zo beter kunnen informeren over de Coronamaatregelen en de voorwaarden voor bezoek. Inwoners waarderen dit.

Hoe geven wij uitvoering aan de noodverordening?
Met de versoepeling van de maatregelen ontstaat er meer ruimte. Ook ruimte voor lokaal maatwerk. Maar wij willen daarbij nog eens benadrukken: dat maatwerk moet zich wel bevinden binnen de regels van de noodverordening. Deze zijn heel directief en daarmee ook dwingend. Het maatwerk passen wij toe langs de volgende lijnen:

 • Onze boa’s hebben vanaf het begin de lijn gehanteerd om eerst aan te spreken, daarna te waarschuwen en pas als dat niet helpt te beboeten
 • We passen maatwerk toe in onze overige regelgeving als dit ondernemers of inwoners meer ondernemingsruimte of bewegingsruimte biedt, binnen de kaders van de verordening.
  Daarnaast denken wij actief mee met ondernemers die vragen hebben hoe zij invulling kunnen geven aan de voorwaarden.
  Vanaf 1 juni is de horeca weer open. Veel Nieuwegeiners hebben het terras opgezocht. Uit de rondes die onze BOA’s frequent hebben gemaakt bleek dat de terrassen goed bezet waren en dat zowel bezoekers als horeca ondernemers zich uitstekend hielden aan de voorwaarden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren