Terugblik van de raadsvergadering van 18 december

De laatste raadsvergadering van 2014 begon met vragen van de VSP over de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Deze werden gevolgd door vragen van de VVD over het handhaven van regels met betrekking tot het afsteken van vuurwerk.

Bij de te behandelen voorstellen lag de focus met name op het Armoedebeleid en de Parkeerregulering. Het Armoedebeleid werd na een uitgebreide bespreking unaniem vastgesteld. Een motie van de VVD en ieders Belang om in de eerste helft 2015 een minima-effectrapportage door het NIBUD te laten verzorgen en deze in het derde kwartaal van 2015 te bespreken met het oog op het beleid in 2016, kreeg ruim bijval. De SP, GroenLinks en Stadspartij Núwegein stemden tegen. De afstemmingsverordeningen werden vastgesteld met alleen de stem van Núwegein tegen. Bij de individuele inkomenstoeslag werd het amendement van de PvdA aangenomen, waardoor de peildatum – in het voordeel van cliënten – anders wordt gedefinieerd. De VVD, D66 en Núwegein stemden tegen. Het geamendeerde voorstel werd daarna unaniem aangenomen.

Bij de Parkeerregulering werden amendementen ingediend door ieders Belang (handhaven van de parkeerzones D1/D2, onderzoek naar betere exploitatie en nu geen middelen beschikbaar stellen), de VSP (ook nader onderzoek en herijking exploitatie in juni) en door de VVD, PvdA en GroenLinks (als VSP, maar anders uitgewerkt) en door de PvdA, D66, VSP en GroenLinks (handhaven parkeerzones D1/ D2). Van deze amendementen haalden de laatste twee de eindstreep en het (gewijzigde) voorstel eveneens. Een motie om onderzoek te doen naar verbetering van de exploitatie van het CDA en GroenLinks werd ook aangenomen.

Tot slot volgden de belastingverordeningen, die allemaal werden aangenomen. Dat gold ook voor de wijziging van de WMO-verordening 2015, de verzelfstandiging van de weekmarkt en enkele interne gemeentelijke regelingen.

Het laatste onderdeel van de vergadering werd gevormd door een motie van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en D66, waarin het college werd opgeroepen om toezeggingen/ afspraken in politiek belangrijke dossiers voortaan vast te leggen. Dat leverde aan het eind van de vergadering nog de nodige discussie op, maar de motie werd uiteindelijk aangenomen met de stemmen van de PvdA en VVD tegen. Zo eindigde rond 00.30 uur deze raadsvergadering.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk