Terugblik raadsvergadering van 26 maart

Tijdens het vragenhalfuurtje waren er vragen van de SP, mede namens de VSP, over de handhavingsactie met betrekking tot brandveiligheid van appartementen aan de Weverstedehof. Daarna volgden er vragen van de VVD over het recente ongeval aan de Koekoekslaan, waarbij een tram en personenauto betrokken waren.

Het eerste inhoudelijke onderwerp leverde een uitgebreid debat op over de toekomst van Fort Vreeswijk. Er werden drie amendementen (wijzigingen) ingediend. Zo stelden CDA en ChristenUnie voor om in te stemmen met een passend aanbod voor scouting Vreeswijk op het fort zelf. De steun van de indieners en Núwegein hiervoor was onvoldoende en daarmee werd dit amendement verworpen. Een ander amendement van deze fracties waarbij de raad meer de vinger aan de pols zou houden bij subsidies, werd door de indieners en VSP gesteund en ook verworpen. Het amendement van de VSP om voor de huisvesting van de scouting geen gemeentelijke financierings- en dekkingsmiddelen in te zetten, werd verworpen met de stemmen van de indieners vóór. Het voorstel zelf werd aangenomen met de stem van Núwegein tegen.

Een motie van CDA en ChristenUnie dat de huidige gebruikers van het fort een financieel nadeel mogen ondervinden van het burgerinitiatief, werd alleen door de indieners gesteund en dus verworpen. Hetzelfde lot was de motie van D66 beschoren, waarin werd gesteld dat er voor het realiseren van het initiatief geen gemeentelijke compensatie of andere subsidies zullen worden ingezet. Alleen de VVD en D66 steun-den deze motie.

Daarna stelde de raad een krediet beschikbaar voor het project Ruimte voor de Lek. De fracties ieders Belang en Núwegein stemden tegen. Na opmerkingen over het proces met betrekking tot de Nota Verbonden Partijen (externe partijen waar de gemeente een financiële relatie mee heeft) werd deze nota vastgesteld met de stemmen van ieders Belang tegen. Verder was er unanieme steun voor de motie, waar-door de gemeente Nieuwegein zich aansluit bij het Manifest Verbonden Partijen. Doel daarvan is dat de raad meer grip op gemeenschappelijke regelingen krijgt.

Verder besloot de raad unaniem om de heer Jägers tot commissielid van de PvdA te benoemen in de plaats van de heer Langerak. De griffier werd op eigen verzoek ontslag verleend met ingang van 1 mei. De verordening toe-slagen WWWB Werk en Inkomen Lek-stroom werd ingetrokken en er werd ingestemd met (de zienswijze op) een aantal financiële stukken.

Tot slot dienden de SP, GroenLinks, PvdA en VSP een motie in om (onder meer) in te zetten op minder huisuitzet-tingen, die het gevolg zijn van huurverhogingen. Met steun van D66 was hiervoor een nipte meerderheid. Dat-zelfde gebeurde bij de motie van de VVD, CDA en ieders Belang, waarin het college werd onderzocht om onderzoek te doen naar alternatieven voor de huidige verkiezingsborden. Ook hier kreeg de motie door steun van D66 net de meerderheid. Daarmee eindigde deze vergadering zo rond middernacht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren