Katern

Terugblik op de raadsvergaderingen van 26 en 29 juni 2017

Voortzetting raadsvergadering 26 juni 2017

Tijdens de voortgezette raadsvergadering is gesproken over drie moties. De motie om in regionaal verband een woningbouwmonitor op te stellen om de woningbehoefte op de korte en lange termijn regionaal in kaart te brengen werd aangenomen. Nadat de motie ‘Geen hinder door Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop’ was aangenomen, werd de motie om de overlast door windmolens maximaal te beperken verworpen. Beide moties benadrukten het belang van de betrokkenheid van de inwoners van Nieuwegein.

Voorjaarsdebat op 29 juni 2017

  • Jaarstukken 2016

Tijdens dit debat is met de jaarstukken 2016 teruggeblikt op het afgelopen jaar. De jaarstukken zijn vastgesteld en daarbij is een amendement aangenomen om een lager bedrag toe te voegen aan de reserve sociaal domein en daardoor een hoger bedrag aan de algemene reserve. Ook de jaarstukken van het grondbedrijf zijn vastgesteld.

  • Voorjaarsnota 2017

Daarna is de voorjaarsnota vastgesteld, waarin de huidige financiële stand is weergegeven.  Hierbij is een amendement aangenomen om de resterende bezuinigingstaakstelling niet af te boeken zoals het college voorstelde, maar daar eerst in de raad met elkaar over te praten.

  • Kadernota 2018

Vervolgens is de kadernota 2018 besproken en gewijzigd vastgesteld. Ook hierbij is bepaald dat de raad eerst het gesprek aan wil gaan over de resterende bezuinigingstaakstelling.  In de kadernota worden de kaders aangegeven voor de begroting 2018 e.v. die door de raad in november vastgesteld zal worden. Een aantal amendementen over de verhoging van de rioolheffing is daarbij verworpen.

  • Moties

Bij de bespreking van de kadernota is ook een aantal moties aangenomen. Aanvullend op het amendement over de reserve sociaal domein bij de vaststelling van de jaarstukken, heeft de raad via een motie het college opgedragen om in mei 2018 de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein te presenteren zodat dan een besluit genomen kan worden over de hoogte van de reserve sociaal domein. De raad heeft het college verzocht de set van effect- en prestatie indicatoren met bijbehorende streefwaarden voor het sociaal domein compleet te maken. De raad heeft het college opgedragen om strategisch asset management toe te passen voor de onderhoudsplannen en dit aan de raad voor te leggen en via een andere motie om de onderhoudsplannen kapitaalgoederen aan de raad voor te leggen. Ten slotte is een motie aangenomen om in de oude kernen het straatmeubilair passend te laten zijn bij de stijl van de omgeving, zodra deze aan vervanging toe zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren