Subsidie bibliotheekwerk SBN 2015

Het college is akkoord gegaan met het verlenen van een subsidie aan SBN voor het bibliotheekwerk 2015 van € 1.349.836,-. Een deel van de subsidie ten bedrage van 76.705,- is geweigerd. De motivering van deze weigering kent twee redenen. De bibliotheek heeft in zijn subsidieaanvraag rekening gehouden met een indexering.

Een verleende subsidie wordt volgens het Besluit verdeelregels productsubsidies Nieuwegein geïndexeerd met het prijsindexcijfer dat wordt gehanteerd in de gemeentebegroting. Het prijsindexcijfer dat de gemeente Nieuwegein hanteert in zijn gemeentebegroting is 0. Dit houdt in dat de subsidie voor het bibliotheekwerk niet geïndexeerd wordt en dat de extra aangevraagde subsidie van € 55.390,- wordt geweigerd.

Daarnaast wordt de inkoop van e-content met ingang van 2015 gecentraliseerd als gevolg van de nieuwe bibliotheekwet 2015. Het college heeft besloten om de uitname uit het gemeentefonds als gevolg hiervan in 2015 gedeeltelijk ten laste te laten komen van de subsidie voor bibliotheekwerk. De werkelijke besparing voor de bibliotheek wordt in rekening gebracht. Dat is een bedrag van € 21.315,-. Het college heeft verder besloten om de uitname die in 2016 en volgende jaren gedaan wordt, direct met de subsidie voor bibliotheekwerk te verrekenen.

Beslispunten:
1. Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 1.349.836,- aan de Stichting Bibliotheek Nieuwegein (SBN) voor het bibliotheekwerk 2015.
2. Instemmen met een gedeeltelijke weigering van de aangevraagde subsidie van € 76.705,- op grond van artikel 12, “Weigeringsgronden”, onderdeel l van de ASV.
3. Instemmen met het voorstel om de uitname uit het gemeentefonds vanaf 2015 ten dele ten laste te laten komen van de subsidie voor bibliotheekwerk.
4. Voor het restantbedrag van de uitname dekking vinden binnen het programma Economie en Vrije Tijd en dit opnemen in de Voorjaarsnota 2015. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk