Startnotitie voor nieuwe structuurvisie voor Nieuwegein

In het collegeprogramma 2002 -2006 is een nieuwe structuurvisie voor Nieuwegein opgenomen als één van de belangrijke producten. Deze structuurvisie moet de oude structuurvisie uit 1991 gaan vervangen.Het college heeft ingestemd met de startnotitie ‘Aanpak structuurvisie Nieuwegein’. In deze startnotitie is nader ingegaan op het kader, de tijdhorizon en de procesfasen om tot een nieuwe structuurvisie te komen. Daarnaast is een bandbreedte aangegeven van kosten waaraan gedacht moet worden voor het opstellen van zo’n visie.Bij de verdere uitwerking van de structuurvisie wordt aangesloten bij de strategische kaders van Nieuwegein Kiest. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de informatie die voortkomt uit Nieuwegein Kiest. De startnotitie wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie RIM.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk