Stadsbeheer/Beheer (2002/165)

Het college wil komen tot een Integraal Waterplan Nieuwegein. Reden daarvoor is onder andere dat Nieuwegein kans loopt te maken te krijgen met wateroverlast. Doel van het Integraal Waterplan Nieuwegein is om een totaalbeeld te verkrijgen van het beleidsterrein water, van problemen en oplossingsrichtingen en om de benodigde middelen te vergaren om oplossingen te realiseren. De gemeente Nieuwegein zoekt daarvoor onder andere samenwerking met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de waterleidingbedrijf Hydron.

Vanaf 2002 kan worden gewerkt aan het opstellen van het totaalbeeld van het beleidsterrein water. Gestreefd wordt om vanaf 2004 de oplossingen voor waterproblemen te realiseren. Het college stelt nu aan de raad voor om € 122.200 beschikbaar te stellen om het plan verder uit te werken. De raadscommissie Stedelijk Beheer, Welzijn en Sociale Zaken (SWS) bespreekt het voorstel op 6 februari. Vervolgens besluit de raad definitief over het voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk