Raadsvergadering donderdag 3 november 2022

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 3 november aanstaande. staat de Programmabegroting 2023-2026 op de agenda. Vandaar dat we voor deze vergadering spreken van de Begrotingsraad. U bent zoals gewoonlijk welkom in de Raadzaal. Ook kunt u meekijken via deze livestream, waar u ook de volledige agenda en de bijgaande informatie vindt.

• Programmabegroting 2023-2026
Tijdens de Begrotingsraad zal de gemeenteraad gevraagd worden de Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen. Met deze meerjaren- begroting, uiteraard opgesteld in lijn met het coalitieakkoord, wil de gemeente zorgen voor een degelijke financiële huishouding. In deze tijd zorgt dat natuurlijk voor een grote uitdaging. Voor de komende drie jaar is het gelukt een slui- tende begroting op te stellen, maar voor 2026 is dat nog niet gelukt, mede door teruglopende inkomsten vanuit de Rijksoverheid.

Vorige week werd de Programmabegroting al behandeld tijdens de Avond voor de Stad. Daarnaast hebben de fracties nog de gelegenheid om over dit onderwerp (technische) vragen te stellen, zodat ze hun definitieve besluit goed kunnen voorbereiden.

• Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2023
De nota investerings- & afschrijvingsbeleid zorgt ervoor dat gemeentelijke investeringen volgens dezelfde grondslagen behandeld worden. Een gemeentelijke investering kan bijvoorbeeld de bouw van een school zijn. Hoe de gemeente deze investering dan opneemt op de begroting en in de jaarstukken, wordt vastgelegd in de nota investerings- & afschrijvingsbeleid. Uiteraard wordt deze nota ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

• Nota Risicomanagement en Weerstands- vermogen
Met de nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen probeert de gemeente risico’s in kaart te brengen, zodat doelen toch gehaald kunnen worden wanneer er zich onverwacht tegenslag voordoet. Deze nota is voor een gemeente een wettelijke verplichting. Vanavond wordt de raad gevraagd deze nota vast te stellen.

Zoals bij elke Raadsvergadering staan er ook de nodige formele onderdelen op de agenda, zoals het vragenhalfuur, het vaststellen van de agenda, de lijst van ingekomen stukken en Moties Vreemd aan de orde van de dag. Met zo’n ‘Motie Vreemd’ kan een raadslid een kwestie aan de orde stellen die niet op de agenda staat en hier een voorstel over doen. Over dit voorstel mag tijdens de vergadering gedebatteerd worden. Nog tijdens de vergadering wordt vervolgens over de motie gestemd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk