Katern

Raad wil meer ambitie bij energiebesparing

De gemeente Nieuwegein moet ambitieuzer inzetten op het energiezuiniger maken van huurwoningen, door hierover goede afspraken te maken met woningcorporaties en huurders. Een motie met de strekking werd op 26 mei aangenomen door de gemeenteraad van Nieuwegein. De Natuur en Milieu federatie Utrecht (NMU) is blij dat haar eerdere suggesties voor prestatie-afspraken deels zijn overgenomen.

De NMU roept gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op ambitieuze afspraken te maken in de jaarlijks terugkerende prestatie-afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurders. Daartoe stuurde zij dit voorjaar alle gemeenten (colleges en raden) een brief met een aantal heel concrete suggesties hiertoe.

De lokale fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en Verenigde Senioren Partij pakten dit op door hierover op 26 mei een motie in te dienen. Daarin roepen ze het college van B&W op om ‘met meer ambitie en lef in te zetten op duurzaamheid’ in de nieuwe prestatie-afspraken. Concreet moeten woningen energiezuiniger worden en moeten corporaties huurders helpen bij het plaatsen van zonnepanelen.

De motie werd mede gesteund door CDA, ChristenUnie, SP en VVD. Slechts één partij, IedersBelang, stemde tegen, Stadspartij Nuwegein (Bakhtali) was afwezig. Er waren positief-kritische vragen over haalbaarheid, en over het effect dat dit kan hebben op de andere prestatieafspraken.

De NMU is verheugd dat de raad dit onderwerp heeft geagendeerd en hoopt op een mooie uitwerking hiervan de komende tijd in gesprekken tussen de drie partijen. Een ambitieuze lange-termijnaanpak in de sociale woningvoorraad is van wezenlijk belang om een klimaatneutrale gemeente Nieuwegein te realiseren in 2040!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk