Portefeuille wethouder Evert van Linge

Ruimtelijke ordening (2001/11064)

Op 6 februari 2001 is bouwvergunning ontvangen van Libertel BV voor het oprichten van een antennemast met technische ruimte ten behoeve van het mobiele telefoonnetwerk van Libertel op/aan de Rijksweg A27 ter hoogte van parkeerplaats ´De Knoest´.

Dit bouwplan is in strijd met vigerende bestemmingsplan ‘Het Klooster, herziening 1994’. Er lijken echter geen stedenbouwkundige, planologische of beleidsmatige bezwaren te bestaan om medewerking te verlenen aan de bouwaanvraag middels een procedure ex artikel 19 lid 1 jo. artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (vrijstelling op het bestemmingsplan). Voorwaarde hiervoor is wel dat de antennemast plaats moet bieden aan meerdere aanbieders van mobiele telefoonnetwerken.

Stadsontwikkeling (2001/11067)

Het college van B & W heeft op 17 juli 2001 ingestemd met de start van een procedure art. 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (vrijstelling op het bestemmingsplan) inzake het bouwrijp maken en het verleggen van de Distributie Pijpleiding Organisatie en gasleiding in het plangebied Blokhoeve. In de periode van 30 augustus tot en met 27 september 2001 heeft het plan ter inzage gelegen en kon een ieder schriftelijk inspraakreacties indienen. Gedurende deze periode heeft niemand van deze inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt.

Het plan wordt nu ongewijzigd volgens art. 19a lid 4a gedurende vier weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen bij de gemeente indienen. Indien geen zienswijzen worden ingediend kan een ‘verklaring van geen bezwaar’ worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht.

Ruimtelijke ordening (2001/8683)

Het college van burgemeester & wethouders heeft besloten een procedure artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op te starten voor het pand Dorpsstraat 57-58-59. De aanvrager wil een theatercafé openen in het linkergedeelte van het zalencentrum St. Jan. De procedure begint met een inspraaktraject.

Vastgestelde verslagen

Het college neemt de terugkoppeling uit de commissie SWS van woensdag 3 oktober jl. voor kennisgeving aan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk