Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Juridische zaken en veiligheid (2001/6925 2001/7191)

Bij besluit van 28 maart 2001 heeft het college standplaatsvergunning geweigerd aan de heer Adelaar (snackwagen) en de heer Hessing (bloemenkraam) de locatie winkelcentrum Galecop. Hiertegen hebben beiden een bezwaarschrift ingediend.

Heroverweging van het eerdere besluit is reden om de bezwaarschriften gegrond te verklaren en de aanvragen om standplaatsvergunning opnieuw in behandeling te nemen. Bij het opnieuw in behandeling nemen van de aanvragen zal het voornemen tot vergunningverlening openbaar bekend gemaakt worden, om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun belangen kenbaar te maken. Hierna zal definitief beslist kunnen worden.

Juridische zaken en veiligheid (2001/11.057)

In verband met de invoering van de euro per 1-1-2002 moet in een aantal verordeningen en regelingen het bedrag in guldens omgezet dan wel aangepast worden in euro´s. Dat gebeurt bij bijgevoegd voorstel. Zie ook separaat bijgevoegd persbericht.

Juridische zaken

Conform de ‘Inspraakverordening Nieuwegein 2001’ kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke – en rechtspersonen over de wijze van uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij het college. Voor het IOB verliep deze periode op 4 oktober jl. Er is 1 klacht binnengekomen, gedateerd 4 oktober, afkomstig van de heer Ytsma. Het college onderschrijft zijn klacht niet en stuurt hem een antwoordbrief met daarin een uiteenzetting van het zorgvuldige en uitgebreide inspraaktraject. Beide brieven worden ter kennisname aan de raadsleden overhandigd.

Bestuursondersteuning (2001/10759)

Het college is akkoord met de benoeming van dhr. D. Bergman tot lid van de raadscommissie Stedelijk Beheer, Welzijn en Sociale zaken en met het ontslaan van dhr D. Stenfert als lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting.

Bestuursondersteuning (2001/10831)

Het college is in principe akkoord gegaan met het concept vergaderschema 2002 van de raad en de raadscommissies. Dit concept vergaderschema wordt ter advisering voorgelegd aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken.

Bestuursdienst (2001/11208)

Het college is akkoord gegaan met het houden van een kerstbijeenkomst voor oud-medewerkers van de gemeentelijke organisatie die met de VUT zijn of gepensioneerd.

Brandweer (2001/11225)

Het college is akkoord gegaan met het principebesluit over het uitwerken van de voorstellen voor de verbetering van de brandweerzorg in de gemeente Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk